Nezařazené/Změny a novinky ERP Money verze 1.7.5.4514
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Změny a novinky ERP Money verze 1.7.5.4514

Změny a novinky ERP Money verze 1.7.5.4514
Seyfor, a. s.
14. 07. 2016
Doba čtení13 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky ERP Money verze 1.7.5.4514

Přehled novinek ve verzi 1.7.5.4514 zavedených do Money od verze 1.7.4.4455

Účetnictví

 • Bankovní výpis – byl upraven zásuvný modul České spořitelny, pomocí kterého se do Money importují a párují výpisy z karet. S novou úpravou se importují nejen transakce s typem věty 24 (e-commerce platba), ale nově i výpisy plateb, které vznikly v klasických terminálech a terminálech s funkcí CashBack.
 • Kontrolní hlášení
  • Evidenční číslo daňového dokladu – vzhledem k tomu, že v kontrolním hlášení DPH je povolená velikost pole pro evidenční číslo až do délky 60 znaků, v dokladech faktura přijatá/vydaná, zálohová faktura přijatá/vydaná, pohledávkový/závazkový doklad a interní doklad došlo k rozšíření polí Přijatý doklad a Původní doklad na velikost 60 znaků.
  • Následné kontrolní hlášení – na poslední straně Průvodce zpracováním a závěrkou KH DPH lze zatržením pole Jen rozdíly upravit tisk sestav Kontrolní hlášení a Kontrolní hlášení podrobně tak, aby se tiskly jen řádky, ve kterých došlo ke změně od poslední závěrky. Neaktuální řádek (neplatná hodnota, smazaný řádek) není nijak označený, nový řádek je vytištěný tučně a v prvním sloupci má zatržené pole Nová hodnota. V zápatí oddílů se netisknou sumační řádky, ale jinak tato tisková sestava zachovává formát kontrolního hlášení – doklady jsou rozčleněny po oddílech, je zde uvedeno DIČ obchodního partnera, evidenční číslo dokladu, datum plnění, základ a výše daně, popř. další údaje odvislé od oddílu.
  • Tiskové sestavy – do oddílů pro přijaté doklady (A.2, B.1, B.2 a B.3) byl přidán sloupec Číslo dokladu, ve kterém se uvádí interní číslo dokladu. Tato informace usnadní orientaci v dokladech bez vyplněného Evidenčního čísla, a to především v souhrnném oddílu B.3, kde není jeho uvedení povinné. Tímto způsobem byly upraveny tiskové sestavy:
   • Kontrolní hlášení
   • Kontrolní hlášení – podrobně
   • Rozdílové kontrolní hlášení
   • Rozdílové kontrolní hlášení – podrobně
 • Přiznání a závěrky DPH MOSS – po založení nové registrace k DPH MOSS program zkontroluje, jestli počátek platnosti této registrace nespadá do období, které již prošlo závěrkou DPH MOSS. Nastane-li tato situace, zobrazí se informační okno s upozorněním. Karta je opatřena dvěma tlačítky:
  • Ano – Money operaci dokončí a karta registrace se uloží s původním nastavením.
  • Ne – karta registrace zůstane otevřená a lze ji opravit, případně zavřít bez uložení.
 • Zálohy – v seznamech Interních dokladů, Bankovních výpisů, Položek bankovních výpisů, Pokladních dokladů a v dalších souvisejících částech Money došlo k úpravě práce se zálohami. Vzhledem k velkému rozsahu změn najdete podrobný popis v samostatné kapitole na konci dokumentu.

Adresář

 • Firma – na kartě Firmy lze ze záložky Adresy jediným stiskem tlačítka kopírovat kompletní adresu partnera podle vzoru, který je zadaný v Nastavení skupiny pomocí zástupných znaků (název, ulice, PSČ, místo, kód státu, název státu). Kopíruje se typ adresy (obchodní, fakturační nebo provozovny), který je na adresní kartě právě zobrazený.

Fakturace

 • Faktury vydané – v seznamu jsou nové sloupce Odběratel – kód, Konečný příjemce – kód a Fakturační adresa – kód a uvedené hodnoty byly přidány i do filtrů. Sloupce jsou skryté a dají se zobrazit ve Výběru sloupců.

Sklady

 • Skladové zásoby
  • Změna obratové zásoby – průvodce byl rozšířen o možnost filtrovat doklady buď výběrem některého z uložených filtrů, případně definicí vlastního filtru. Nastavení se nově dá uchovat pomocí tlačítka Uložit jako a kdykoliv později znovu použít.
  • Detail Zásoby – v seznamu je nový detail, který zobrazí další sklady, na nichž je zásoba pod kurzorem k dispozici.
  • Filtr – do nabídky proměnných byla doplněna možnost filtrovat seznam podle Typu položky katalogu.
 • Přepočet pořizovacích cen – při způsobu oceňování skladů metodou FIFO se po přepočtu pořizovacích cen nově zachovává nastavení ručního výběru z dodávek na skladových dokladech.
 • Intrastat – na str. 2 v Průvodci tiskem výkazu Intrastat přibyla pole Banka a Druh kurzu pro zásilky malé hodnoty. Zobrazí se tehdy, kdy je v poli Druh kurzu (v části Přepočet částky) vybraná možnost Kurz dokladu. V takovém případě se do výkazu Intrastat přebírají částky přímo z dokladu a již se nepřepočítávají kurzem celní banky. Poznámka: Celní zákon, který mění typ použitých kurzů, ještě nebyl schválen v poslanecké sněmovně. Předpokládaná platnost je od 1. 8. 2016 – v případě jeho schválení pošleme další informace.

Objednávky

 • Generování objednávek – na stranu 3 průvodce Generováním objednávek byla doplněna možnost filtrace jednotlivých druhů dokladů umožňující vyloučit z procesu doklady, které zkreslují výpočet obratové zásoby (např. mimořádné dodávky). Dá se použít některý z uložených lokálních filtrů, případně je možné definovat vlastní filtr. Nastavení se tlačítkem Uložit jako dá vložit do paměti a kdykoliv později vyvolat zpět v poli Použít konfiguraci na první straně průvodce.
 • Objednávka přijatá – do nabídky přebírání dokladů byl doplněn nový typ Převzít do výrobky bez vyřizování, který umožní později vyskladnit položky Dodacím listem.

Expedice

 • In Time – do Výběru sloupců byl v seznamu Expedičních dokladů doplněn sloupec Číslo zásilky In Time a v seznamu Balíky sloupec Čárový kód balíku In Time. Jejich zobrazení zvýší přehlednost a rozšíří možnosti hledání.
 • Konfigurace přepravce – do systému byla přidána nová přepravní služba Geis.

Personalistika

 • Pracovníci/Zaměstnanci – ve všech částech systému (zakázky, kniha jízd, majetek, adresář atd.) došlo k sjednocení při výběru jmen zaměstnanců. Nyní se jména vždy zobrazují ve tvaru Příjmení Jméno.

Mzdy

 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (Mzdy / Tiskové sestavy / Daně) – na první straně průvodce lze volit mezi dvěma variantami tiskové sestavy. Volbou Od kalendářního měsíce/roku se vygeneruje tisková sestava stejná jako v předchozích verzích, druhá volba Pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob vytvoří novou tiskovou sestavu určenou jako potvrzení pro manžela/manželku/druha/družku o dětech, pro které zaměstnanec uplatňoval slevu ve mzdě po celý rok v případě, kdy si druhý z partnerů sám provádí přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Seznamy

 • Banky – do seznamu byl přidán nový záznam BNPP, označující banku BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod s kódem 3050. Dále došlo ke změně názvů následujících bank:
  • MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch
  • Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
  • PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Obeösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika
  • MONETA Money Bank, a.s.

Administrace

 • Fronta importu/exportu XML – do modulu Výměna dat byly doplněny dva nové seznamy, které usnadní komunikaci s jinými systémy, např. při provozování e-shopu. Na konfiguračních kartách je uvedený XML přepis dokumentu. Na kartě XML importu se navíc uvádí i Stav přenosu, který může nabývat hodnoty:
  • Nezpracováno
  • Probíhá zpracování
  • Zpracováno
  • Zpracováno s chybou

  Neúspěšně načtené dokumenty (Zpracováno s chybou) se pomocí tlačítka Do importu, které je umístěné nad seznamem, dají znovu zařadit do fronty na zpracování. Tlačítkem Uložit je možné na vybranou adresu v počítači uložit XML soubor nebo report o průběhu přenosu.

Business Intelligence

 • Analýzy – seznam připravených analýz byl rozšířen o další položky:
  • Vývoj cen – zobrazuje pohled na vývoj nákupních a prodejních cen v čase. Data se získávají z dokladů.
  • Stav skladu v cenách – zobrazuje pohled na aktuální stav skladů v pořizovacích a ceníkových cenách.
  • Obrat zásob, Obrat zásob – rok a Obrat zásob – měsíc – tyto analýzy zobrazují obrat a dobu obratu zásob vypočítané podle vzorců:
   • Obrat zásob = Tržby / Zásoby
   • Doba obratu zásob = Zásoby / (Tržby za zásoby / 365)

Ostatní

 • Klávesové zkratky – na položce dokladu, která obsahuje Typ evidence (Výrobní číslo, Výrobní série nebo Exspirace) lze v záložce s příslušnou evidencí při práci s detailem obchodní položky nyní použít standardní klávesové zkratky:
  • PřidatCtrl + N nebo Alt + P
  • VybratAlt + V
 • Kopírování dokladů – na dokladech (faktury, skladové a objednávkové doklady) je nově možné kopírovat i skladové položky.
 • Doplňování data na dokladech – při tvorbě a úpravách dokladů došlo ke změně funkčnosti doplnění data klávesou F12 do polí Splatnost nebo Platná do. Nyní se po úpravě data v kterémkoliv poli s datem a následném stisku klávesy F12 datum automaticky navýší podle pravidel, která pro jeho výpočet platí při založení nového dokladu. Pravidla jsou následující:
  • Datum splatnosti – navýší se o počet dní zadaný v Nastavení skupiny v poli Doba splatnosti. Pokud je na dokladu uvedený partner, který má na kartě Firmy nastavenou Splatnost pohledávek/závazků, datum splatnosti se posune podle nastavení partnera. Je-li však v Nastavení skupiny zatržené pole Pevná doba splatnosti, nastavení partnera se nebere v úvahu. Pravidla platí v následujících dokladech:
   • Faktura vydaná
   • Zálohová faktura vydaná
   • Faktura přijatá
   • Zálohová faktura přijatá
   • Pohledávkový doklad
   • Závazkový doklad
  • Platná do – datum se posouvá o počet dnů zadaný v poli Doba platnosti v Nastavení skupiny, a to u následujících dokladů:
   • Poptávka přijatá
   • Nabídka vydaná
   • Objednávka přijatá
   • Poptávka vydaná
   • Nabídka přijatá
   • Objednávka vydaná

  Na Objednávkách přijatých/vydaných je navíc možné zadávat dobu platnosti i pro jednotlivé položky. Funkčnost úpravy data je v těchto dokladech následující:

  • Změna data v hlavičce dokladu:
   • Platná od – datum se posune ve všech položkách, které mají toto datum nižší. Pokud by však mělo být nižší než datum Vystavení, automaticky se doplní pracovní datum počítače.
   • Platná do – datum se změní na položkách, které mají toto datum vyšší.
  • Změna data na položkách:
   • Platná od – do hlavičky dokladu se doplní nejnižší datum ze všech položek.
   • Platná do – do hlavičky se dosadí nejvyšší datum ze všech položek.
   • Na položce nelze zadat žádné datum nižší než datum Vystavení v hlavičce dokladu.
 • Informační kanály – byla upravena velikost informačního okna tak, aby byl text přehledný.

Zálohy

V rámci zlepšení komfortu při práci se zálohami došlo k výrazným úpravám generování daňových dokladů k přijatým a vydaným zálohovým úhradám. Změny se týkají následujících seznamů:

 • Účetnictví / Interní doklady
 • Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy
 • Účetnictví / Banka / Položky bankovních výpisů
 • Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady
 • Fakturace / Zálohové faktury vydané
 • Fakturace / Zálohové faktury přijaté

Nová funkčnost slouží k lepší orientaci v systému, zpřehlednění plateb a jejich vztahu ke zdrojovým dokladům.

 • Vytvořit daňový doklad – funkčnost nabízí tlačítko nad detailem Zálohy v seznamech Interních dokladů, Bankovních výpisů, Položek bankovních výpisů a Pokladních dokladů a nově i volba místní nabídky v seznamech Zálohových faktur. Po potvrzení se otevře karta Nastavení daňového dokladu k platbě, která nyní umožňuje zadat popis daňového dokladu pomocí zástupných znaků. Generování dokladů se dá volitelně nastavit tak, aby se do jednoho dokladu slučovaly zálohy jednoho obchodního partnera uhrazené ke stejnému datu a stejného typu zálohového dokladu (přijatá/poskytnutá záloha). Po potvrzení se spustí funkce automatického generování Interních dokladů pro všechny úhrady, ke kterým daňový doklad dosud nebyl vytvořen a které mají Členění DPH zadané Bez vlivu.
 • Nastavení bankovního výpisu – na kartu Nastavení, která se otevře pravým tlačítkem myši nad položkou Bankovní výpisy v Navigátoru, byla doplněna volba Automaticky vytvářet daňové doklady k zálohám. Pokud je aktivována, při párování úhrad prostřednictvím funkcí Import HB nebo Párovat úhrady se k nezdaněným zálohám automaticky vytvoří daňové doklady s konfigurací zadanou na kartě Nastavení daňového dokladu k platbě.
 • Detail Zálohy – detail k seznamům Interních dokladů, Bankovních výpisů, Položek bankovních výpisů a Pokladních dokladů obsahuje nový sloupec Členění DPH, ve kterém účetní snadno zjistí, zda má úhrada zálohové faktury uvedené správné členění. V seznamu Bankovních výpisů byla navíc na lištu nad detailem doplněna tlačítka Nezdaněné zálohy, Přijaté zálohy, Poskytnuté zálohy, kterými je možné přehled rychle filtrovat.
 • Detail Daňový doklad – v seznamech Zálohových faktur vydaných/přijatých je nový detail, který nabízí přehled o daňových dokladech vytvořených k zálohové faktuře.
 • Filtrování zálohových faktur – seznamy Zálohových faktur přijatých/vydaných byly doplněny tlačítky Nezdaněné zálohy a Nevyúčtované zálohy, kterými je možné seznam rychle omezit na nezdaněné doklady (faktura je zaplacená, ale zatím k ní nebyl vytvořený daňový doklad) a nevyúčtované doklady (faktura je zaplacená, ale zatím nebyla vyúčtovaná v daňovém dokladu, např. faktuře).
 • Nové sloupce – do seznamů Zálohových faktur vydaných/přijatých byly přidány sloupce, ve kterých se sumují všechna vyúčtování k dané záloze:
  • Celkem vyúčtováno
  • Celkem vyúčtováno CM

  Dále jsou zde dva nové sloupce, v nichž se sumují všechny platby zálohy, které už je možné vyúčtovat. Dá se v nich tedy dohledat aktuální rozdíl mezi původní částkou k vyúčtování a již vyúčtovanou částkou:

  • Zbývá k odpočtu
  • Zbývá k odpočtu CM
 • Odpočet zálohy – při uplatňování záloh ve Faktuře vydané/přijaté, Pohledávkovém, Závazkovém či Interním dokladu ze seznamu Výběr přijaté/poskytnuté zálohy lze v tomto seznamu nově zobrazit sloupce Číslo dokladu, Druh daňového dokladu a Členění DPH.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.