Inventarizace majetku

Co je to inventarizace majetku?

Inventarizace majetku je legislativní termín ze zákona o účetnictví. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav svého majetku a ověřují, zda zjištěný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví.

Inventarizace majetku má dvojí podobu. Fyzickou, kdy se vizuálně ověří existence a stav majetku (hmotný majetek, zásoby), a dokladovou, kterou se inventarizuje vizuálně neviditelný majetek (pohledávky, závazky).