Účetnictví / Účetnictví/Jak funguje účtování na přechodných účtech
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak funguje účtování na přechodných účtech

Jak funguje účtování na přechodných účtech
Lucie Dejmalová
24. 06. 2021
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se12
Jak funguje účtování na přechodných účtech

Obsah

  Spousta účetních již v této době uzavřela účetnictví svých klientů, tedy se může zdát, že přechodné účty již zrovna nejsou na nějakou dobu potřeba. Na přechodné účty aktiv a pasiv ale účtujeme často i v průběhu roku, což si ukážeme na názorných příkladech.

  V tomto článku si tedy pod drobnohled vezmeme účtovou skupinu 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Ze zkušenosti vím, že přechodné účty bývají problém pro účetní – začátečníky, někdy se nad nimi ale pozastaví i ostřílená účetní. Nicméně si ale pojďme ukázat, že není nutné z této účetní oblasti dělat strašáka.

  Tzv. přechodné účty využijeme v situacích, kdy v rámci účetnictví musíme zajistit, aby zaúčtované náklady a výnosy věcně a časově souvisely s obdobím, ve kterém jsou účtovány. Ovlivňují nám hospodářský výsledek. V podstatě dočasně nahrazují účty výnosů, nákladů, příjmů a výdajů.

  V případě využití přechodných účtů splníme i legislativní požadavky na zaúčtování nákladů a výnosů do správného období. Jsou to zejména:

  • zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví – ukládá povinnost, aby účetnictví podávalo věcný, srozumitelný a věrný obraz finančního stavu účetní jednotky
  • zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu – zejména zahrnutí nákladů a výnosů do správného zdaňovacího období
  • Český účetní standard č. 017 a 019 – zejména odstavec 6

  Přechodné účty aktiv a pasiv můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

  1. účty časového rozlišení
  2. účty dohadné – aktivní a pasivní

  V případě, že jsou nám známy následující tři podmínky, využijeme účty časového rozlišení (bod 1 v předchozím odstavci):

  1. účel
  2. vynaložená částka
  3. přesně vymezené časové období

  Pokud tyto tři podmínky známy nejsou, využijeme účty dohadné. I pomocí těchto účtů dosáhneme zásady věcné a časové souvislosti. Jak již bylo zmíněno, neznáme podmínky jako u účtů časového rozlišení, především většinou neznáme výši vynaložené částky.

  Mezi přechodné účty aktiv a pasiv patří:

  381 – Náklady příštích období

  382 – Komplexní náklad příštích období

  383 – Výdaje příštích období

  384 – Výnosy příštích období

  385 – Příjmy příštích období

  388 – Dohadné účty aktivní

  389 – Dohadné účty pasivní

  Účty časového rozlišení

  381 – Náklady příštích období

  Tento účet využíváme v případě platby v běžném účetním období, kdy ale náklady vzniknou a časově se pojí s obdobím příštím. Účet 381 se pojí s účtovou skupinou 5. Jedná se např. o nájemné nebo třeba předplatné odborného časopisu hrazené předem na období následující.

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Faktura přijatá za nájemné skladu za leden 2021 20.12.2020 10.000,- Kč MD 381 D 321

  Účetní rok 2021

  Interní doklad 1.1.2021 10.000,- Kč MD 518 D 381

  382 – Komplexní náklady příštích období

  Na tento účet se účtují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů účetních období příštích a které se souhrnně vztahují k danému účelu. Mezi komplexní náklady příštích období patří např. náklady na dlouhodobou propagaci a podporu prodej nebo třeba náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují). Jedná se tedy o náklady, které souvisejí a rozkládají se na delší časové období.

  Na tento účet nejsou účtovány přímo jednotlivé výdaje, resp. náklady. Tyto výdaje/náklady se účtují přímo na nákladové účty skupiny 5 a až následně se vyúčtují na MD účtu 382 – Komplexní náklady příštích období a zároveň na stranu D účtu 555 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období.

  Pokud není zcela zřejmé z věcných a právních podkladů (např. smluv), ke kterému se tyto náklady věcně a časově váží, je nutno ve vnitropodnikové směrnici určit časové období, v jakém tyto náklady budou zúčtovány. Český účetní standard č. 017 limituje tuto dobu zaúčtování nákladů na účet 382 na 4 roky.

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Náklady na propagaci:

  Mzdy 30.11.2020 30.000,- Kč MD 521 D 331
  Spotřebovaný materiál 30.11.2020 10.000,- Kč MD 501 D 112
  Spotřebované služby 15.12.2020 8.000,- Kč MD 518 D 321

  Přeúčtování na komplexní náklad příštích období:

  Interní doklad 31.12.2020 48.000,- Kč MD 382 D 555

  Účetní rok 2021

  Interní doklad – rozpuštění první části nákladů připadajících na rok 2021 dle vnitropodnikové směrnice 1.1.2021 12.000,- Kč MD 555 D 382

  383 – Výdaje příštích období

  Tento účet používáme v případech, kdy náklady souvisejí s běžným účetním obdobím, ale k rozvahovému dni nebyly uskutečněny výdaje za ně. Účet 383 souvisí s nákladovými účty skupiny 5. Příkladem může být nájemné účtované pozadu nebo např. vyúčtování energií zpětně.

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Interní doklad – spotřeba vody za období prosinec 2020 31.12.2020 5.000,- Kč MD 502 D 383

  Účetní rok 2021

  Faktura přijatá za spotřebu vody prosinec 2020 15.1.2021 5.000,- Kč MD 383 D 321

  384 – Výnosy příštích období

  Na tento účet jsou účtovány ty účetní operace, kdy v běžném účetním období je přijato plnění-platba, nicméně výnosy časově a věcně souvisejí s účetním obdobím příštím. Jde např. o fakturaci nájemného předem (účtováno u pronajímatele). Účet 384 tedy souvisí s výnosovými účty účtové skupiny 6.

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Faktura vydaná – nájemné kanceláře za leden 2021 15.12.2020 8.000,- Kč MD 311 D 384

  Účetní rok 2021

  Interní doklad – nájemné leden 2021 1.1.2021 8.000,- Kč MD 384 D 602

  385 – Příjmy příštích období

  Na účet příjmů příštích období účtujeme případy, kdy potřebujeme zaúčtovat do výnosů částky, které ale inkasovat budeme až v následujícím období. Příkladem je např. situace, kdy máme nárok na výplatu provize, ale dle podmínek uzavřené smlouvy bude provize fakticky vyúčtována až v následujícím roce. V každém případě zde ale známe výši v budoucnu vyplacené provize. Účet příjmů příštích období souvisí tedy s výnosovými účty účtové skupiny 6.

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Interní doklad – nárok na výplatu provize 31.12.2020 5.000,- Kč MD 385 D 602

  Účetní rok 2021

  Předpis vyúčtované provize 15.2.2021 5.000,- Kč MD 315 D 385

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Dohadné účty aktivní a pasivní

  388 – Dohadné účty aktivní

  Účet dohadných účtů aktivních využijeme v případě, kdy nemáme pro zaúčtování na případné účty časového rozlišení všechny podklady. Typickým příkladem je např. situace, kdy má účetní jednotka ve svém majetku vozidlo, které bylo havarováno, ale do dne uzavření účetnictví a sestavení účetní závěrky není známa výše náhrady od pojišťovny. Dohadné účty aktivní tedy souvisejí s účty výnosů účtové skupiny 6.

  Dohadné položky aktivní je nutno rozdělovat do dvou skupin, a to dle očekávané splatnosti pohledávky:

  • s očekávanou splatností do 1 roku, kdy se dohadné účty aktivní účtují v rámci krátkodobých pohledávek
  • s očekávanou splatností delší než 1 rok, kdy se dohadné účty aktivní účtují v rámci dlouhodobých pohledávek

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Faktura přijatá – oprava havarovaného vozidla 15.12.2020 50.000,- Kč MD 511 D 321
  Interní doklad – do 31.12. není dořešena pojistná událost 31.12.2020 45.000,- Kč MD 388 D 648

  Účetní rok 2021

  Interní doklad/pohledávkový doklad dle vyčíslení škody od pojišťovny 1.2.2021 40.000,- Kč MD 315 D 388

  Doúčtování rozdílu k původní dohadné položce v roce 2021

  Interní doklad 1.2.2021 5.000,- Kč MD 648 D 388

  389 – Dohadné účty pasivní

  Na účet dohadných účtů pasivních jsou účtovány částky závazků podle smluv, dohod, kdy ale není ještě známa výše těchto závazků. Účet 389 souvisí s účty nákladů v účtové skupině 5.

  Může jít např. o nevyfakturované dodávky energií či odměny vedoucím pracovníkům za splnění předem stanovených kritérií v aktuálním účetním období, kdy ale tyto odměny jsou vypláceny až po uplynutí prvního kvartálu účetního období následujícího.

  Stejně jako u dohadných účtů aktivních rozdělujeme dohadné účty pasivní do dvou skupin:

  • s očekávanou splatností do 1 roku, kdy se dohadné účty pasivní účtují v rámci krátkodobých závazků
  • s očekávanou splatností delší než 1 rok, kdy se dohadné účty pasivní účtují v rámci dlouhodobých závazků

  PŘÍKLAD

  Účetní rok 2020

  Interní doklad – dohadná položka na spotřebu plynu září–prosinec 2020 31.12.2020 30.000,- Kč MD 502 D 389

  Účetní rok 2021

  Faktura přijatá – spotřeba plynu září–prosinec 2020 1.2.2021 28.000,- Kč MD 389 D 321
  Interní doklad – zúčtování rozdílu dohadné položky pasivní 1.2.2021 2.000,- Kč MD 389 D 502

  Kdy nemusíme náklady a výnosy časově rozlišovat

  Účetní jednotka se může rozhodnout, že některé náklady a výnosy vyloučí z časového rozlišení. Lze tak stanovit vnitropodnikovou směrnicí, kde si určí jednotlivé náklady a výnosy (druh) a částku, do jejíž výše se náklady a výnosy časově nerozlišují. Některé účetní jednotky vylučují z časového rozlišení i pravidelně se opakující náklady a výnosy.

  Účty přechodných aktiv a pasiv ve výkazech

  Všechny přechodné účty uvádíme do řádků rozvahy, která je jako výkaz součástí účetní závěrky. A kam s nimi konkrétně?

  Aktiva – časové rozlišení aktiv

  381 – položka C.II.3.1. nebo položka D. 1.

  382 – položka C.II.3.2. nebo položka D. 2.

  385 – položka C.II.3.3. nebo položka D. 3.

  Aktiva – pohledávky

  388 se splatností do 1 roku – položka C.II.2.4.5

  388 se splatností delší než 1 rok – položka C.I.5.3.

  Pasiva – časové rozlišení pasiv

  383 – položka C.III.1 nebo D.1.

  384 – položka C.III.2 nebo D.2.

  Pasiva – závazky

  389 se splatností do 1 roku – položka C.II.8.6.

  389 se splatností delší než 1 rok – C.I.9.2.

  Jakkoli se může zdát použití přechodných účtů složité, stačí se vždy zamyslet nad věcnou a časovou souvislostí a využít je jako nástroj ke správnému zachycení nákladů a výnosů.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví