Účetnictví / Účetnictví/Věrnostní programy a jejich zachycení v účetnictví
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Věrnostní programy a jejich zachycení v účetnictví

Věrnostní programy a jejich zachycení v účetnictví
Bohuslava Jiránková
31. 03. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2
Věrnostní programy a jejich zachycení v účetnictví

Obsah

  Co je to zákaznický věrnostní program?

  Je to vlastně marketingová taktika, prostřednictvím níž motivujeme naše zákazníky, aby nakupovali výrobky od naší společnosti. Proto jim nabízíme určité výhody a odměny, které závisí na hodnotě a četnosti nakoupených výrobků. Podstatou věrnostního programu je tedy uskutečnění alespoň prvního nákupu zákazníkem. Každý věrností program přiznává zákazníkovi nárok na určitou výhodu nebo odměnu a to buď formou věrnostních kreditů nebo různých slevových kuponů. Většinou jsou tyto věrnostní programy časově ohraničeny a po ukončení „marketingové akce“ je vyhodnocován jejich ekonomický efekt.

  Každý věrnostní zákaznický program má jasně vymezené podmínky pro získání odměn nebo výhod. Tyto podmínky umožňují společnosti odhadnout hodnotu odměn, které budou v budoucnu poskytnuty zákazníkům.  Věrnostní program může mít významný ekonomický dopad na společnost. Vede k věrnosti zákazníků a zvýšení hodnoty opakovaných nákupů.

  Jak správně zachytit v účetnictví transakce související se zákaznickým věrnostním programem?

  Protože v českých účetních standardech není jednoznačně stanoven postup, jak transakce týkající se  věrnostního programu zachytit v účetnictví, vydala 19.6.2020 Národní účetní rada Interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy, ve které definovala metodiku správného zachycení zákaznických věrnostních programech v účetnictví.

  V interpretaci I-41 jsou popsány tři možné varianty účtování věrnostních programů a u každého z nich je uvedeno stanovisko Národní účetní rady. Je to obecný názor Národní účetní rady, který není právně závazný, ale slouží účetním jednotkám jako metodický zdroj informací.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Možnosti zachycení účetních transakcí zákaznických věrnostních programů

  • Průběžné účtování – při použití tohoto způsobu účtování je dopad ze zákaznického věrnostního programu promítnut do výsledovky až ve chvíli poskytnutí odměny zákazníkovi. Pokud si zákazník vyzvedne odměnu v jiném účetním období než kdy vzniknul na ni nárok, je porušena zásada věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů. Dle Interpretace I41 nelze tento způsob účtování akceptovat, protože při tomto způsobu účtování není sledována věcná a časová souvislost  výnosů a nákladů.
  • Nákladové účtování – v okamžiku prodeje výrobku nebo zboží, které zakládá účast v zákaznickém věrnostním programu vytváří účetní jednotka rezervu na očekávané náklady na splnění budoucích závazků z titulu věrnostního programu. Tzn. účetní jednotka vyčíslí budoucí nároky na odměny a zaúčtuje účetní rezervu. Ve chvíli, kdy zákazník uplatní nárok na odměnu, účetní jednotka rezervu rozpouští. Tento způsob účtování je v českých podmínkách nejčastěji používaný a dle Interpretace I-41 je považován v českém účetnictví za akceptovatelný.
  • Výnosové účtování – je založeno na ekonomické podstatě věrnostního programu. Vychází z přístupu Mezinárodních účetních standardů IFRS. Účetní jednotka v okamžiku prodeje rozdělí výnosy na část, která odpovídá reálné tržbě z prodeje výrobku nebo zboží a na část připadající na odměny věrnostnímu programu. Účetní jednotka předpokládá, že všechny odměny vyplývající z věrnostního programu budou zákazníkem uplatněny. Ocení je reálnou hodnotou, tj. částkou, za kterou by věrnostní kredity mohly být prodány odděleně. Není-li reálná hodnota přímo zjistitelná, může ji odhadnout. O část tržby, která souvisí s věrnostním programem sníží výnosy a zaúčtuje na účet časového rozlišení formou dohadné položky. Pro časové rozlišení výnosů použije účetní jednotka syntetický účet 384 – Výnosy příštích období. Výnosy související s věrnostním programem budou společně se souvisejícími náklady do promítnuty výsledovky až ve chvíli, kdy zákazník skutečně obdrží odměnu. Tento způsob účtování je v souladu s českou účetní legislativou a splňuje podmínky věcné a časové souvislost nákladů a výnosů. Tento způsob účtování je Interpretací I-41 Národní účetní rady doporučován.

  Cílem je, aby výnos z věrnostních programů byl vykázán ve výsledovce v účetním období, kdy účetní jednotka splní své závazky a dodá odměny zákazníkům z titulu využitých věrnostních programů.

  Účetní jednotka většinou provozuje věrnostní program ve vlastní režii. Někdy je však poskytování odměn z věrnostního programu realizováno třetí stranou. I tento způsob účtování věrnostních odměn popisuje Interpretace I-41. V tomto případě vykáže účetní jednotka výnos z věrnostních programů v čisté hodnotě tj. ve výši rozdílu mezi tržbou přiřazenou věrnostním kreditům a hodnotě závazku vůči třetí straně za poskytnutí odměn.

  Pokud je z věrnostních programů očekávána ztráta, je tato dle Interpretace I-41 vykázána okamžitě ve výsledku hospodaření.

  Shrnutí:

  Výnosové řešení je v souladu s § 3, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, splňuje podmínku věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů tím, že odkládá zaúčtování výnosů vztahující se k věrnostnímu programu do období, kdy dojde ke skutečné realizaci výnosů. Zároveň splňuje i zásadu opatrnosti dle § 25 odst. 3. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kdy „Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy….“. Při použití výnosového účtování dochází k správnému časovému vykázání výnosů. Porovnáním nákladového a výnosového řešení zákaznického věrnostního programu docházíme k závěru, že u nákladového účtování tvorba a čerpání rezervy ovlivňuje pouze účetní výsledek hospodaření, nikoli základ daně z příjmu. Výnosový způsob účtování ovlivní účetní hospodářský výsledek a ve stejné výši vstupuje i do základu daně z příjmu.


  Zdroje / reference:
  • Interpretace Národní účetní rady (NÚR)
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví