Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Společné zdanění manželů

Solitea Česká republika, a.s. | 17. 03. 2008

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Za zdaňovací období 2007 lze naposledy uplatnit tzv. společné zdanění manželů.

Manželé, kteří vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen „společné zdanění"). Výhodou společného zdanění jsou dvě skutečnosti:

  • eliminuje se jím progresivita sazby daně a
  • druhý z manželů, který by za normální situace nepodával daňové přiznání, si může uplatnit odčitatelné položky a slevy na dani, které by jinak neuplatnil.

Vzhledem k tomu, že od zdaňovacího období 2008 byla zrušena progresivita sazby daně (jednotlivé sazby byly nahrazeny sazbou jedinou - 15%), došlo ke zrušení společného zdanění. Aby manželé mohli uplatnit společné zdanění, musí podmínky stanovené v první větě splnit nejpozději poslední den zdaňovacího období.

Vyživované dítě

Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je nezletilým dítětem nebo zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestiže nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Daňová ztráta

Vykáží-li manželé nebo některý z nich ve zdaňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění, u příjmů z podnikání nebo z pronájmu daňovou ztrátu, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění.

Daňový nerezident

Je-li alespoň jeden z manželů českým daňový nerezidentem mohou manželé společné zdanění uplatnit, jestliže úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jejich příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od daně osvobozeny nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Kdy společné zdanění nelze uplatnit

Společné zdanění nelze uplatnit v případech, kdy alespoň jeden z manželů:

  • má stanovenou daň paušální částkou,
  • má povinnost stanovit minimální základ daně,
  • uplatňuje tzv. spolupracující osobu či používá výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období,
  • uplatňuje slevu na dani z titulu investiční pobídky,
  • podává přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu.

Štítky článku

Aktuality

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.