Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Stanovisko GFŘ k určení okamžiku povinnosti evidovat tržbu při platbě prostřednictím internetu

Solitea Česká republika, a.s. | 10. 02. 2017

Letošní první březnový den je pro mnoho podnikatelů vyjímečný v tom, že kromě povinnosti podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016 je čeká zbrusu nová povinnost – elektronicky evidovat tržby. Po poplatnících poskytujících restaurační a ubytovací služby, kteří tržby evidují již od minulého prosince, přicházejí na řadu podnikatelé provozující velkoobchod a maloobchod.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Jednou z oblastí, kde panují od počátku velké nejasnosti a kde lze považovat právní úpravu za nejednoznačnou a nedostatečnou, je problematika úhrad prostřednictvím internetu. Konkrétně se jedná o problematiku tzv. platebních bran, kde je velmi obtížné určit okamžik, kdy dochází k vlastnímu příjmu a tedy kdy vzniká povinnost zaevidovat přijatou tržbu.

Vzhledem k tomu, že Generální finanční ředitelství (dále jen “GFŘ”) bylo na problematiku platebních bran opakovaně dotazováno, bylo na na webových stránkách dne 3. února 2017 zveřejněno Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu (dále jen “Stanovisko GFŘ” nebo jen “Stanovisko”). Jedná se o zavádění správní praxe u elektronické evidence tržeb při úhradách přes internet.

I. Zákon o evidenci tržeb (dále jen “ZoET”)

Nejprve se podívejme na právní úpravu. Podle ZoET je poplatník povinen evidovat rozhodný příjem (zjednodušeně lze říci, že se jedná o příjem z podnikání), pokud tento příjem splňuje formální náležistosti.

Jednou z plateb, která splňuje formální náležitosti evidované tržby, je platba uskutečněná bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce dané platby. V praxi se nejčastěji bude jednat o klasickou platbu kartou.

V § 18 ZoET se dočteme, že poplatníkovi vzniká nejpozději při uskutečnění evidované tržby dvojí povinnost:

  • zaslat datovou zprávu o evidované tržbě správci daně a
  • vystavit účtenku.

Ze zákonného textu dále vyplývá, kdy nastává okamžik uskutečnění evidované tržby:

  • přijetím evidované tržby, nebo
  • vydáním příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Právě k  problematice určení okamžiku uskutečnění evidované tržby bylo vydáno Stanovisko GFŘ.

II. Stanovisko GFŘ

V úvodu Stanoviska je uvedeno, že pod definici formální náležitosti evidované tržby “bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat”spadají tyto dvě situace:

  1. dochází k osobnímu styku zákazníka s prodávajícím – jedná se o klasickou platbu kartou,
  2. bezhotovostní transakce realizovaná bez osobního styku zákazníka s prodávajícím, uskutečněná prostřednictvím internetu např. prostřednictvím tzv. platební brány.

GFŘ uvádí, že uskutečněním evidované tržby se v případě karetní či obdobné operace rozumí vydání příkazu k jejímu provedení (není podstatné, zda se jedná o osobní kontakt či bez osobního kontaktu přes internet).

V případě platby kartou v kamenné provozovně není pochyb o tom, kdy vzniká poplatníkovi povinnost odeslat datovou zprávu a vytisknout účtenku – je to okamžik ukončení transakce uskutečněné přes platební terminál.

Naopak u platebních operací uskutečněných prostřednictvím internetu bez osobního kontaktu zákazníka s prodávajícím je složité či téměř nemožné, aby se prodávající o vydaném příkazu zákazníkem dověděl.

Možnosti řešení u plateb prostřednictvím internetu podle GFŘ:

  1. Evidovat tržbu před vydáním příkazu k jejímu provedení např. v okamžiku přijetí objednávky a v případě, že by se daná transakce následně vůbec nerealizovala, provést storno (nicméně samo GFŘ uznává, že tento postup bude v praxi v podstatě nerealizovatelný a v některých případech by mohl být pro podnikatele dokonce až likvidační!),
  2. Finanční a Celní správa bude akceptovat postup, že poplatník splní svoje povinnosti ve vztahu k evidované tržbě nejpozději v okamžiku, kdy se poplatník dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazníka a jejímu odeslání poplatníkovi! Dále cituji: “V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby. Pro účely aplikace tohoto stanoviska se rozumí:i) expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,ii) poskytnutím služby umožnění zahájení poskytování služby nebo její okamžité poskytnutí (podle toho, co nastane dříve).”

V závěru Stanoviska je uvedeno, že v případě on-line nákupů lze zákazníkovi poskytnout účtenku elektronicky - jejím zasláním e-mailem či vystavením na zákaznický účet zákazníka apod., tak, aby s ní mohl zákazník volně disponovat, nebo vložením v tištěné formě k zasílanému zboží.

Autor článku očekává, že v praxi můžou reálně nastat určité komplikace při určování okamžiku, kdy vzniká povinnost evidovat tržbu. Jde o určení, zda expedice zboží předchází okamžiku, kdy byl vydán příkaz k provedení platby či až po tomto okamžiku. Toto určení může být zvláště obtížné v situaci, kdy daný e-shop provádí denně desítky či stovky obchodních případů. Nicméně pozitivní je to, že si je GFŘ vědomo složitosti stanovení okamžiku, kdy se má daná tržba evidovat při platbách přes internet.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.