Daně / Majetkové daně/Informace GFŘ k novele silniční daně pro rok 2022
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Informace GFŘ k novele silniční daně pro rok 2022

Informace GFŘ k novele silniční daně pro rok 2022
Jaroslav Veselka
22. 08. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Informace GFŘ k novele silniční daně pro rok 2022

Obsah

  Finanční správa uveřejnila Informaci k novele silniční daně 2022. V následujícím článku Vám přinášíme nejzásadnější body v této Informaci.

  Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

  Zásadní změny s účinností od 1. 1. 2022

  Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

  Poplatníkem daně (u poplatníka daně nejsou v novele zásadní změny) silniční je zejména ten, kdo:

  1. je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
  2. užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

  Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1.

  Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona.

  V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo:

  • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než Kč 0,–,
  • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než Kč 0,–.

  Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

  Kombinovaná doprava: poplatník uplatňující slevu, má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště.

  Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

  Podrobný popis změn

  I. Novela zákona se použije zpětně od 1. 1. 2022

  Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi souvisejícími, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti novely. Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení novely se tedy použijí zpětně od 1. 1. 2022.

  II. Změna předmětu daně (resp. výčtu vozidel podléhajících dani silniční)

  Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru vozidel v České republice.

  Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

  • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  • kategorie N podkategorie
   • vozidlo zvláštního určení nebo
   • terénní vozidlo zvláštního určení nebo
  • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

  Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

  Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

  • kategorii N1: motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny,
  • kategorii N2: motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,
  • kategorii N3: motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.

  Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

  • kategorii O1: přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny,
  • kategorii O2: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny,
  • kategorii O3: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun,
  • kategorii O4: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

  Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

  Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

  III. Výše daně pro zdanitelná vozidla

  Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční, a to v následujícím znění.

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB:

  Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
  Nejméně Méně než
  2 12 0
  12 13 800
  13 14 2 300
  14 15 3 200
  15 7 200
  3 15 0
  15 17 1 400
  17 19 2 900
  19 21 3 800
  21 23 5 800
  23 9 000
  4 a více 23 0
  23 25 3 800
  25 27 6 000
  27 29 9 400
  29 14 000

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD:

  Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
  Nejméně Méně než
  2 16 0
  16 18 400
  18 20 900
  20 22 2 000
  22 23 2 600
  23 25 4 600
  25 28 8 000
  28 31 8 700
  31 33 12 100
  33 18 400
  3 a více 36 0
  36 38 11 800
  38 40 16 300
  40 24 200

  Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O:

  Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
  Nejméně Méně než
  12 0
  12 3 600

  Druh karoserie:

  BA – nákladní automobil
  BB – skříňový automobil
  BC – tahač návěsu
  BD – silniční tahač

  V souladu s výše uvedenými tabulkami platí, že vybraná vozidla jsou sice předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.

  IV. Poplatník daně

  Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

  Poplatníkem daně silniční je ten, kdo:

  1. je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
  2. užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

  Poplatníkem daně silniční je rovněž:

  1. osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
  2. organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

  Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  V. Vozidla, která se uvádí v daňovém přiznání

  Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

  V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

  1. za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než Kč 0,–,
  2. za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  3. které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než Kč 0,–.

  V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1, tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.

  Činí-li daň silniční méně než Kč 100,–, daň se nepředepíše ani neplatí.

  VI. Technický průkaz a jiné technické doklady k vozidlu

  Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu, a to:

  1. k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
  2. ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

  VII. Zrušení registrace

  Novela zrušuje povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. ledna 2022 ze zákona. Proto poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.

  Zdroje:

  Informace k novele zákona o dani silniční z 8. června 2022, www.financnisprava.cz

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních