Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Infoservis: Lhůty pro podání daňového přiznání a přehledů za zdaňovací období 2013

Infoservis: Lhůty pro podání daňového přiznání a přehledů za zdaňovací období 2013

Infoservis: Lhůty pro podání daňového přiznání a přehledů za zdaňovací období 2013

V těchto dnech většina poplatníků finišuje se zpracováním svých daňových přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Připomeňme si termíny pro jednotlivá podání.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc]

Daňové přiznání k dani z příjmů

Lhůty pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob určuje daňový řád (dále jen „DŘ“). Podle DŘ se přiznání podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Vzhledem ke skutečnosti, že se počátek běhu lhůt stanovených podle týdnů, měsíců nebo let počítá ode dne, který následuje po dni určujícím počátek běhu lhůty, platí, že pro podání daňového přiznání k dani z příjmů končí lhůta pro podání 1. 4. 2014.

Při pozdním podání daňového přiznání DŘ toleruje pět pracovních dnů, za které nejsou daňoví poplatníci sankcionováni penálem za opožděné tvrzení daně.

Pokud se poplatník rozhodne, že využije služeb daňového poradce, končí lhůta pro podání daňového přiznání 1. 7. 2014. Podmínkou je, aby byla plná moc, kterou poplatník zplnomocňuje daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání, podána u správce daně nejpozději 1. 4. 2014. DŘ stanoví, že plná moc musí být uplatněna u správce daně, nestačí tedy učinit podání na poštu!

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled je povinna předložit osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která alespoň po část roku 2013 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2013. Pokud přiznání nezpracovává daňový poradce, končí lhůta pro podání přehledu 2. 5. 2014.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je potřeba ve lhůtě do 30. 4. 2014 doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně. Lhůta pro podání samotného přehledu končí 1. 8. 2014.

OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, předkládají přehled nejpozději do 8. 4. 2014.

Případný doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2013.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

Lhůty pro podání přehledu pro místně příslušnou správu sociálního zabezpečení jsou obdobné jako u přehledů pro zdravotní pojišťovny:

  • podání přehledu bez poradce – 2. 5. 2014,
  • pokud je poradce – nutno oznámit do 30. 4. 2014 a podání přehledu do 1. 8. 2014,

Odlišný je termín pro situaci, kdy poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání – lhůta pro podání přehledu končí 31. 7. 2014.

Lhůta pro případný doplatek je taktéž 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2013.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny