Daně / Daň z příjmů právnických osob/Naučte se pracovat s novinkami v dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2022
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Naučte se pracovat s novinkami v dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2022

Naučte se pracovat s novinkami v dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2022
Jaroslav Veselka
07. 03. 2022
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se4
Naučte se pracovat s novinkami v dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2022

Obsah

  Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů byla pro zdaňovací období roku 2021 poměrně bohatá na zásadní novinky, jejichž dopady sledujeme i dále v roce 2022. Některé vybrané novinky jsou účinné právě až od roku 2022. Pojďme se na jednotlivé oblasti novinek z hlediska daně z příjmů právnických osob a účetnictví stručně podívat v tomto článku.

  Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

  Zastavme se nejprve u oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da ZDP. Jedná se o povinnost, která byla od roku 2021 výrazně novelizována a za uplynulý rok bude nutné příslušné oznámení správci daně předložit, pokud poplatník splní zákonné podmínky.

  Dle ZDP je plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, povinen tuto skutečnost oznámit správci daně.

  Je nutné rozlišovat příjmy, které ve vazbě na výše uvedené ustanovení podléhají dani vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby daně na straně jedné a příjmy od daně osvobozené nebo o nichž stanoví mezinárodní smlouva, že nepodléhají zdanění v České republice na straně druhé.

  Jedná-li se o příjem, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, je plátce daně povinen správci daně podat oznámení podle výše uvedeného ustanovení.

  Jedná-li se o příjem, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je plátce daně výše uvedené oznámení povinen podat správci daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice.

  Dle ZDP je plátce daně povinen podat výše uvedené oznámení jen:

  a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí České republiky,

  b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo

  c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 1) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 2) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo 3) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

  Pokud má plátce daně nebo jeho zástupce datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit oznámení pouze podle písmene c) výše uvedeného ustanovení.

  V oznámení je plátce daně povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

  • své identifikační údaje,
  • identifikační údaje příjemce příjmu,
  • údaje týkající se příjmu a daně sražené nebo vybrané z tohoto příjmu.

  Plátce daně není povinen podat výše uvedené oznámení o:

  • příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, částku ve výši Kč 300.000,–,
  • příjmu podle § 6 odst. 4 ZDP (příjmy zdaněné srážkou daně podle zvláštní sazby daně z příjmů ze závislé činnosti),
  • příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

  ZDP rovněž pamatuje na skutečnost, že správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech zprostit oznamovací povinnosti na dobu nejvýše pěti let.

  Hmotný majetek

  Jak již víme, novela ZDP od 1. ledna 2021 zvýšila limit pro vstupní cenu hmotného (movitého) majetku a technického zhodnocení hmotného majetku z částky ve výši Kč 40.000,– na částku ve výši Kč 80.000,–. Dobrovolně bylo možné využít zpětnou účinnost novely zákona již pro hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020. Povinně je novela ZDP uplatňována pro hmotný majetek pořízení počínaje 1. lednem 2021.

  V případě hmotného majetku zařazeného v 1. nebo 2. odpisové skupině dle Přílohy č. 1 ZDP nezapomeňme na možnost uplatnění tzv. mimořádných odpisů.

  Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle Přílohy č. 1 ZDP pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

  Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle Přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

  Mimořádné odpisy patří do skupiny tzv. měsíčních časových odpisů se specifickými podmínkami pro daňové odpisování.

  Tyto odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povinnost zahájit toto odpisování počínaje měsícem následujícím po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Tyto daňové odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Technické zhodnocení hmotného majetku, u něhož jsou uplatňovány mimořádné odpisy, nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle příslušných ustanovení ZDP (§ 26 až § 30 a § 31 až § 33).

  Nehmotný majetek

  Nezapomeňme, že v případě nehmotného majetku došlo k 1. lednu 2021 k jeho vypuštění z ZDP, konkrétně § 32a ZDP byl zrušen. To znamená, že kategorie nehmotného majetku dle ZDP již od roku 2021 neexistuje a účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku se stávají daňovým nákladem. Z hlediska přechodných ustanovení ZDP bylo možné toto vypuštění nehmotného majetku ze ZDP dobrovolně aplikovat již pro nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020, povinně je však nutné tuto novelu ZDP uplatnit u nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2021.

  U poplatníků s daňovou evidencí se však v případě nehmotného majetku nic nemění. Tato kategorie, včetně technického zhodnocení, u těchto poplatníků neexistovala a stále neexistuje.

  Sleva na dani za zastavenou exekuci

  S účinností od 1. ledna 2022 je v ZDP zavedena nová sleva na dani z příjmů právnických (i fyzických) osob, a sice „sleva na dani za zastavenou exekuci“.

  Dle nového ustanovení § 35 odst. 4 ZDP se daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku Kč 1.500,– bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti této novely ZDP, z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena aniž zčásti. Sleva na dani se bude dokládat „Usnesením o zastavení exekuce“, které se bude přikládat k daňovému přiznání k dani z příjmů.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Rok 2022 přinesl několik novinek z hlediska daně z příjmů právnických osob, avšak nejvíce je nutné respektovat již účinné novely ZDP z roku 2021. Primárně se jedná o novelizované ustanovení ZDP pro „Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, tj. oznámení plátců (českých daňových rezidentů), kteří provádějí vybrané platby českým daňovým nerezidentům. V tomto případě rozlišujeme, zda se z uvedených příjmů odvádí daň srážkou daně u zdroje nebo zda se jedná o příjem od daně osvobozený, případně příjem, o němž mezinárodní smlouva stanoví, že není předmětem daně na území České republiky.

  Další významnou novelou, která se projeví při zpracování daňového přiznání za rok 2021 a dále v roce 2022, je zvýšení hranice vstupní ceny pro vymezení vybraného hmotného movitého majetku z částky ve výši Kč 40.000,– na částku ve výši Kč 80.000,–, jakož i zvýšení vstupní ceny pro technické zhodnocení hmotného majetku.

  V případě nehmotného majetku dochází od roku 2021 ke zrušení § 32a ZDP a účetní odpisy nově pořízeného nehmotného majetku od účinnosti ZDP budou tedy při splnění dalších zákonných podmínek daňově uznatelným nákladem.

  Jak v případě novely pro hmotný, tak i nehmotný majetek je nutné pečlivě studovat přechodná ustanovení ZDP.

  Zcela novou slevu na dani zavádí ZDP od roku 2022 v institutu tzv. slevy na dani za zastavenou exekuci. Tato daňová sleva je použitelná z hlediska daně z příjmů jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních