Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Povinnosti OSVČ při platbě zdravotního a sociálního pojištění
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Povinnosti OSVČ při platbě zdravotního a sociálního pojištění

Seyfor, a. s.
22. 08. 2012
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se3

Někdy není osobám vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnost úplně zřejmé, jak je to s jejich povinností hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc]

Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) mají kromě jiných povinností taktéž závazky z titulu zdravotního a sociálního pojištění. Pojistné je hrazeno formou záloh na pojistné a formou doplatku pojistného. 0SVČ nejdříve platí zálohy, jejichž výše se odvíjí z přehledu o příjmech a výdajích z předešlého kalendářního roku a po podání přehledu jim vzniká buď přeplatek či doplatek pojistného.

I. Zdravotní pojištění

OSVČ platí zálohy na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. To znamená, že pokud jediný den daného měsíce je podnikatel evidován u zdravotní pojišťovny jako OSVČ, musí za tento měsíc uhradit zálohu za celý měsíc, pojistné se nijak poměrově nekrátí.

Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší.

Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou z měsíčního vyměřovacího základu. Konkrétní výše nové zálohy si OSVČ vypočte v přehledu za předešlý kalendářní rok. Maximální výše zálohy je částka vypočtená procentní sazbou z jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. Takto vypočtené zálohy se poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled a naposledy za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce.

Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Situace, kdy není OSVČ povinna platit zálohy:

  • zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla osoba samostatně výdělečně činná uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů,
  • pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku,
  • OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

V případě nepříznivých hospodářských výsledů OSVČ, může OSVČ požádat zdravotní pojišťovnu o snížení záloh. Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled.

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

V současné době činí minimální záloha 1.697 Kč a maximální 20.361 Kč.

II. Sociální pojištění

Pro účely placení záloh na sociální pojištění je rozhodující, zda OSVČ vykonává činnost hlavní či vedlejší resp. zda je účastna důchodového pojištění či nikoliv. Pojistné se hradí stejně jako u zdravotního pojištění formou záloh a doplatku.

OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné:

  • kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce a za kalendářní měsíce následující po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; povinnost platit zálohy na pojistné na základě této přihlášky trvá naposledy za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích,
  • za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém dosáhla daňového základu ve výši zakládající účast na důchodovém pojištění a za kalendářní měsíce následující po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; povinnost platit zálohy na pojistné na základě dosažení příjmu po odpočtu výdajů v uvedené výši trvá naposledy za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích, nebo
  •  kalendářní měsíc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Na základě žádosti OSVČ příslušná okresní správa sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled, měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Splatnost zálohy je stanovena odlišně od pojistného na zdravotní pojištění. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

V současné době je minimální a maximální výše zálohy:

  • hlavní SVČ      min. 1.836 Kč    max. 29.361 Kč
  • vedlejší SVČ    min. 735 Kč       max. 29.361 Kč

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních