Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Paušální režim a paušální daň v roce 2023
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Paušální režim a paušální daň v roce 2023

Paušální režim a paušální daň v roce 2023
Jaroslav Veselka
10. 04. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se8
Paušální režim a paušální daň v roce 2023

Obsah

  Od zdaňovacího období roku 2021 byla v oblasti daně z příjmů fyzických osob nahrazena tzv. daň stanovená paušální částkou novým institutem, a to tzv. paušální daní. S kalendářním rokem 2023 byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), v oblasti vymezení tzv. poplatníka v paušálním režimu a institutu tzv. paušální daně. Zatímco paušální daň pro zdaňovací období roku 2021 a 2022 byla výhodná jen pro omezený okruh poplatníků daně, od roku 2023 se záběr výhodnosti tohoto institutu rozšiřuje na větší okruh podnikatelů, osob samostatně výdělečně činných. Pojďme si zdůraznit základní aspekty tzv. poplatníka v paušálním režimu a institutu tzv. paušální daně od zdaňovacího období roku 2023.

  ZDP definuje tzv. poplatníka v paušálním režimu a tzv. paušální daň.

  Kdo se stává poplatníkem v paušálním režimu

  Dle ZDP je poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO), který:

  a) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období

  1. je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  2. je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravující veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  3. není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  4. není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a
  5. není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,

  b) ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu,

  c) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a

  d) podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu, a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učinil oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení a oznámení o zahájení samostatné činnosti podle zákona upravující veřejné zdravotní pojištění.

  Poplatník DPFO, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, je poplatníkem ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením této činnosti od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost opět zahajuje.

  Rozhodnými příjmy pro

  a) první pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše

  1. Kč 1.000.000,–, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou,
  2. Kč 1.500.000,–, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a
  3. Kč 2.000.000,–, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů,

  b) druhé pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše

  1. Kč 1.500.000,–, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, a
  2. Kč 2.000.000,–, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů, a

  c) třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše Kč 2.000.000,–, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.

  Pro účely rozhodných příjmů se za příjmy ze samostatné činnosti se nepovažují:

  a) příjmy od daně osvobozené,
  b) příjmy, které nejsou předmětem daně, a
  c) příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Pro účely paušálního režimu se

  a) příjmy rozumí příjmy podle ZDP, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou,
  b) za příjmy ze samostatné činnosti považují také úroky z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka, a nepovažují se za ně příjmy z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

  Poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím

  a) zdaňovacího období, ve kterém

  1. přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, ledaže je jeho daň rovna paušální dani,
  2. se stane plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikne registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  3. se stane společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nebo
  4. nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insolvenčního řízení nebylo skončeno,

  b) zdaňovacího období, které poplatník uvede v oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu,

  c) kalendářního měsíce, ve kterém přestane být

  1. osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění, nebo
  2. osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění,
  3. kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od kterého poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo
  4. kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nerezidentem a přestane na území České republiky vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Paušální daň v roce 2023

  Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním režimu, je rovna paušální dani, pokud tento poplatník v tomto zdaňovacím období

  a) rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu

  1. nepřesáhl, nebo
  2. přesáhl, ale nepřesáhl rozhodné příjmy pro vyšší pásmo paušálního režimu a podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její výši odpovídající tomuto pásmu paušálního režimu,

  b) vedle rozhodných příjmů má pouze

  1. příjmy od daně osvobozené,
  2. příjmy, které nejsou předmětem daně,
  3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
  4. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy bodů 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje Kč 50.000,–,

  c) není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, a

  d) není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

  Pokud poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu před koncem zdaňovacího období z důvodu, že ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je jeho daň za toto zdaňovací období rovna paušální dani, pokud poplatník

  a) splňuje podmínky výše uvedené,

  b) v části tohoto zdaňovacího období po dni, ve kterém přestal být poplatníkem v paušálním režimu, nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a

  c) do konce lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období

  1. zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo
  2. nezahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nevede účetnictví a úhrn položek, o které by zvyšoval rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdyby v tomto zdaňovacím období vedl daňovou evidenci, a příjmů ze samostatné činnosti nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo pro vyšší pásmo paušálního režimu, pokud podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její výši odpovídající tomuto pásmu paušálního režimu.

  Závěr

  Do konce zdaňovacího období roku 2020 obsahoval ZDP ustanovení týkající se úpravy tzv. daně stanovené paušální částkou. Od zdaňovacího období roku 2021 byla tzv. daň stanovená paušální částkou nahrazena institutem tzv. paušální daně, přičemž je nutné rozlišovat mezi statusem tzv. poplatníka v paušálním režimu a samotnou tzv. paušální daní. Od zdaňovacího období roku 2023 došlo k výrazné novelizaci ZDP, týkající se jak tzv. poplatníka v paušálním režimu, tak tzv. paušální daně.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.