Daně / Správa daně/Připravované legislativní změny pro rok 2010
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Připravované legislativní změny pro rok 2010

Seyfor, a. s.
15. 12. 2009
Doba čtení10 minut čtení
Líbilo se2

Odborný komentář autorů náleží k částem I.a III; při tvorbě příspěvku byly využity informace zveřejněné MFČR, ČSSZ a VZP.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844, Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Uživatelů účetnictví se v nadcházejícím roce dotknou dvě významné legislativní změny, konkrétně změny sazeb DPH v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a dále změny některých právních předpisů, které se týkají nemocenského pojištění. V následujícím příspěvku se s těmito změnami seznámíme podrobněji a dozvíme se rovněž, jak na ně budou reagovat nové verze Money S3 v rámci Aktualizace 2010.

I. Změny v DPH od 1. 1. 2010

Změny od roku 2010 v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), lze rozdělit do dvou okruhů – změny již vyhlášené ve sbírce zákonů a změny, které jsou stále ještě v legislativním procesu (právně jsou zatím neplatné).

I. 1. Změny již vyhlášené ve sbírce zákonů

Zákonem č. 362/2009 Sb. dochází od 1. 1. 2010 ke zvýšení sazeb DPH – základní sazba se zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba se zvyšuje z 9 % na 10 %. V této souvislosti nelze opomenout přechodná ustanovení, která řeší způsob uplatnění nových sazeb u záloh přijatých do konce roku 2009 a u smluv o finančním pronájmu:

1. Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31. prosince 2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. lednu 2010 sazbu daně z přidané hodnoty platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty při přijetí úplaty. Jinými slovy – pokud byla přijata platba před uskutečněním zdanitelného plnění (záloha) v roce 2009, byla z této platby odvedena daň ve výši 19 % (9 %), tak i její vyúčtování v roce 2010 bude podléhat sazbě 19 % (9 %) nikoliv nové sazbě ve výši 20 % (10 %). V případě, že po vyúčtování této zálohy vznikne na daňovém dokladu nedoplatek, bude zdaněn sazbou platnou v roce 2010, tedy 20 % (10 %).

2. U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle ZDPH ve znění účinném do 31. prosince 2008 a jejich předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008. U těchto smluv tedy zůstává sazba daně ve výši 19 %. Naopak u smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny v roce 2009, se po 1. lednu 2010 bude vztahovat sazba nová, tedy 20 %.

I. 2. Změny projednávané v Senátu ČR

V současné době je v Senátu ČR novela zákona o dani z přidané hodnoty, která má, pokud bude schválena a podepsána prezidentem republiky, platit pro rok 2010. Novela má číslo sněmovního tisku 887. Jedná se o rozsáhlou novelu, která má více než 100 změn a novinek, z nichž řada je zásadního charakteru a významně mění dosud platící znění. Není v možnostech této krátké informace obsáhnout všechny změny zákona, proto zmíním jen ty nejdůležitější.

Zásadní změnou je opačný pohled na místo plnění u služeb.
Ve znění ZDPH 2009 je základní pravidlo, obsažené v § 9, následující. Za místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. V § 10 je pak upraveno místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech.

V roce 2010 budeme muset v prvé řadě zjistit, zda se jedná o poskytnutí služby osobě povinné k dani, nebo osobě nepovinné k dani. V roce 2010 bude místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Místo plnění ve zvláštních případech je rozebráno v § 10 a v nových § 10 a-k. V případě poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místem plnění místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.

Další významná změna se týká souhrnného hlášení. Zatímco doposud se souhrnné hlášení týkalo jen dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státu, od roku 2010 se bude souhrnné hlášení týkat i služeb. Podrobně se souhrnnému hlášení bude v nejbližší době věnovat článek v daňovém a účetním servisu. Měsíční plátce bude souhrnné hlášení podávat měsíčně v případě dodání zboží i služeb. Čtvrtletní plátce, pokud dodal pouze služby, pak podává souhrnné hlášení čtvrtletně. Dodává-li i zboží nebo pouze zboží, podává souhrnné hlášení měsíčně. Podáno musí být do 25. dne v následujícím měsíci a pozor, pouze v elektronické podobě.

Money S3 bude na změny v souvislosti s DPH reagovat ve verzi 11.054, která bude zveřejněna 2. ledna 2010 na www.money.cz v rámci Aktualizace 2010.

II. Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2010

II. 1. Sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli měla být v roce 2010 nižší o 0,9 procentního bodu než v roce 2009, tzn., měla činit 24,1 %. Tím, že v roce 2010 zůstává stejná jako v roce 2009, bude nadále činit 25 %, dojde ke zvýšení příjmů státního rozpočtu o cca 9 mld. Kč.

II. 2. Zaměstnavatelé si původně měli od roku 2010 odečítat od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) jen za zaměstnance se zdravotním postižením. V roce 2010 si však zaměstnavatelé budou, tak jako v roce 2009, odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance, protože nedochází ke snížení sazby pojistného.

II. 3. Zvýší se maximální vyměřovací základ pro pojistné v roce 2010 z dnešního 48násobku průměrné mzdy na 72násobek, tj. na 1 707 048 Kč.

II. 4. Zruší se slevy na pojistném, které je možné uplatňovat od srpna 2009.

II. 5. Sníží se přídavek na dítě o 50 Kč, a také rozhodný příjem pro nárok z 2,5 na 2,4 násobek životního minima. V praxi to znamená, že se výše přídavku na dítě vrátí na úroveň před 1. červencem 2009, tj. před tím, než nabyl účinnost zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě.

II. 6. Zavede se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského na 60 %, a tím se zruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností / karantén.

II. 7. Zavede se stejná úprava peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, jako je u nemocenského a ošetřovného, a to tak, že se sníží zápočet výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze současných 100 % na 90 % a zároveň se sníží procentní sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 %.

II. 8. Zavede se obdobná třídenní karenční doba u ošetřovného jako je u náhrady mzdy, nově tak bude ošetřovné náležet až od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny.

III. Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2010

K jakým změnám dochází v oblasti zdravotního pojištění od 1. 1. 2010?

III.1 Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2010 činí průměrná měsíční mzda 23 709 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2010 činí 11 854,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné činí 1 601 Kč.

Zálohu ve výši 1 601 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2010) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než 1 601 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

III.2 Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, tzn. že se pro rok 2010 vychází z částky 23 709 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2010 bude činit 1 707 048 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 142 254 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 19 205 Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měla podat Přehled za rok 2009.

U OSVČ, které byly v roce 2009 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2009 přesáhl 1 130 640 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2009 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.

III.3 Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Od 1. 1. 2010 se na základě zákona č. 362/2009 Sb. stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 5 355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2010 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.

Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III.4 Změna ve dni platby. K zásadní změně dochází v definici dne, který se považuje za den platby pojistného. Za den platby pojistného se po 1. 1. 2010 považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny (doposud to byl den odepsání z účtu plátce). Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou. V těchto případech je posun ještě výraznější, protože držitel poštovní licence je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (bance) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

U zaměstnavatelů došlo ke změně v termínu odvodu pojistného za jednotlivé kalendářní měsíce a to tak, že pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Splatnost tedy již nezávisí na dni výplaty mezd. Stejná právní úprava splatnosti je také u pojistného na sociální pojištění.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních