Daně / Neziskové organizace/Účtování darů na účty 901 – Vlastní jmění a 911 – Fondy
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Účtování darů na účty 901 – Vlastní jmění a 911 – Fondy

Účtování darů na účty 901 – Vlastní jmění a 911 – Fondy
Jana Pirochtová
12. 08. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se6
Účtování darů na účty 901 – Vlastní jmění a 911 – Fondy

Obsah

  Přijaté dary se obvykle účtují na výnosové účty skupiny 68. Tyto dary slouží, jako zdroj financování provozních a mzdových nákladů v daném roce. Dary ovšem mohou sloužit i k pokrytí investičních nákladů, které jsou dlouhodobého charakteru. Jak je správně zaúčtovat?

  Přijaté příspěvky a dary

  Pakliže účtujeme o přijatých darech nejčastěji volíme účtovou skupinu 68, přesněji účet 682 -Přijaté příspěvky a dary. Tento výnosový účet využijeme, pokud účtujeme o darech, o nichž víme, že je v průběhu roku využijeme k pokrytí provozních a mzdových nákladů. Jde tedy o účet „daného období“. Mohou ovšem nastat dvě situace. Situace první zachycuje nevyčerpání finančních prostředků na účtu 682 – Přijaté příspěvky a dary ke konci roku. Druhou situací je přijetí daru sloužící k dlouhodobé investici. A právě v této chvíli je potřeba zvolit jiný typ účtu, a to buď účet 901 – Vlastní jmění nebo účet 911 – Fondy.

  Účet 901 – Vlastní jmění

  Pakliže hovoříme o investičních nákladech musíme hovořit i o zdroji financování investic, a právě o těchto zdrojích účtujeme na účtech 901 – Vlastní jmění. Účet 901 využijeme nejen v případě účtování o přijatých dotacích, ale také o přijatých příspěvcích a darech na investice. Zároveň je nutné zvolit nejenom správné analytické účtování, ale i další třídící kritéria např. zakázky, činnosti apod. Uveďme si jednoduchý ilustrační příklad pro správné pochopení.

  Společnost ABC je nestátní neziskovou organizací a v roce 2022 zahajuje výstavbu druhého křídla ubytovacího zařízení pro lidi bez domova. Dle pravidel donátora poskytnuté dotace na výstavbu je vyžadována spoluúčast ve výši 5 % ze strany žadatele. V našem případě bude spoluúčast ve výši 1.300.000 Kč. Organizační jednotka získala dar ve výši 600.000 Kč z finančních prostředků kraje, 200.000 Kč darovala městská část a 500.000 Kč je tvořena dary od rozdílných dárců: dárce A 100.000 Kč, dárce B 100.000 Kč a 300.000 Kč převedeme od drobných dárců – fyzických osob na základě vyhlášené veřejné sbírky přes nadaci XY. Jak dary správně zaúčtovat?

  1. Dar z kraje na základě darovací smlouvy byl připsán na účet organizace 07.05.2022 datum zaúčtování účetního případu je 07.05.2022.
  2. Dar z prostředků městské části na základě darovací smlouvy byl připsán na účet organizace dne 10.05.2022, datum zaúčtování účetního případu je 10.05.2022.
  3. Přijatý dar dárce A na základě darovací smlouvy byl připsán na účet organizace 12.05.2022, datum zaúčtování účetního případu je 12.05.2022.
  4. Přijatý dar dárce B na základě darovací smlouvy byl připsán na účet organizace 12.05.2022, datum zaúčtování účetního případu je 12.05.2022.
  5. Dary přijaté na základě vyhlášené veřejné sbírky. Veřejná sbírka byla vyhlášená od 01.01.2021 do 30.04.2022. Datum přijetí daru z veřejné sbírky vyhlášené nadací XY bylo 13.5.2022.Poplatky za zprostředkování sbírky ve výši 3 000 Kč v našem případě budou součástí pořízení investice.

  V první řadě se musíme zaměřit na seznam veškerých zdrojů financování a přidělit jim správný analytický účet a druhotné třídící znaky např.:

  Účtová osnova:

  042001 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  221001 – Běžný bankovní účet
  379001 – Jiné dluhy
  901101 – Dary a příspěvky (kraje)
  901102 – Dary a příspěvky (obce)
  901103 – Dary a příspěvky (ostatní)

  Třídící kritéria (v našem případě činností):

  činnost 101 – Dary a příspěvky (kraje)
  činnost 102 – Dary a příspěvky (obce)
  činnost 103 – Dary a příspěvky (ostatní): dárce A
  činnost 104 – Dary a příspěvky (ostatní): dárce B
  činnost 105 – Dary a příspěvky (ostatní): sbírka

  Postup zaúčtování:

  1. 221001/901101, činnost 101 – 600.000 Kč
  2. 221001/901102, činnost 102 – 200.000 Kč
  3. 221001/901103, činnost 103 – 100.000 Kč
  4. 221001/901103, činnost 104 – 100.000 Kč
  5. 221001/901103, činnost 105 – 300.000 Kč
  6. 042001/379001                    –    3.000 Kč

  Na účtech 901 – Vlastní jmění budou zdroje financování investice uloženy do doby, než bude investice zařazena do užívání a zdroje financování budou proúčtovány oproti dalšímu účtu v účtové skupině 901.

  Účet 911 – Fondy

  Účet 911 – Fondy jsou tvořeny ze zisku po zdanění (např. sociální fond), z bezúplatně nabytých finančních prostředků, popřípadě převodem z jiných fondů či vlastního jmění. Umožňuje účetní jednotce díky analytickým rozčlením účtu široké spektrum operací na základě realizovaných sbírek či projektů (včetně zahraničních humanitárních projektů), které jsou svou podstatou odlišně zaměřeny, např. dle jednotlivých skupin příjemců, druhu pomoci apod. Tvorba a čerpání fondů se řídí interními předpisy dané účetní jednotky, což umožňuje jistou míru flexibility využívání finančních prostředků, které má organizace k dispozici.  Na účtech 911 neúčtujeme výhradně o darech finančních, ale také o darech věcných, jako např. spotřební materiál, kancelářské vybavení či potravinové sbírky.

  Pro ilustraci si uvedeme příklad účtování:
  a) přijatého věcného daru,
  b) humanitární pomoci do zahraničí.

  A) Nezisková organizace ABC obdržela od dárce dva notebooky v ceně 20.000 Kč a tiskárnu pro zaměstnance v ceně 6.000 Kč.

  Účtová osnova:

  112102 – Materiál na skladě: přijaté dary
  501101 – Spotřeba materiálu: drobný majetek do 80.000 Kč
  648101 – Ostatní provozní výnosy: čerpání fondu
  911101 – Fondy: dary věcné

  Postup zaúčtování:

  1. 112102/911101 – 26.000 Kč
  2. 501101/112102 – 26.000 Kč
  3. 911101/648101 – 26.000 Kč

  B) Nezisková organizace ABC obdržela dotaci ve výši 3.000.000 Kč pro vybudování zdravotnického zařízení v zahraničí. Přímé náklady organizace v tomto případě budou mzdy pracovníků podílejících se na projektu ve výši 150.000 Kč a nepřímé náklady spojené s projektem 28.000 Kč.

  Účtová osnova:

  221101 – Peněžní prostředky na účtech
  321101 – Závazky z obchodních vztahů
  331101 – Zaměstnanci: humanitární pomoc
  336101 – Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotního pojištění: SP
  336102 – Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotního pojištění: ZP
  518102 – Ostatní služby: právní a ekonomické služby, audit
  521101 – Mzdové náklady zaměstnanců
  524101 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění: SP
  524102– Zákonné sociální a zdravotní pojištění: ZP
  648102 – Ostatní provozní výnosy: čerpání fondu humanitární pomoc
  911102 – Fondy: humanitární pomoc

  Postup zaúčtování:

  1. 221101/911102 – 3.000.000 Kč
  2. 521101/331101 –    112.108 Kč
  3. 524101/336101 –      27.802 Kč
  4. 524102/336102 –      10.090 Kč
  5. 911102/648102 –    150.000 Kč
  6. 518102/321101 –      28.000 Kč
  7. 911102/648102 –      28.000 Kč
  8. 911102/221001 – 2.822.000 Kč

  Jak je patrné náklady spojené s administrací projektu jsou ve výši 178.000 Kč. Tyto náklady odečteme od přijaté dotace, tedy 3.000.000 Kč a zbývající část dotace ve výši 2.822.000 Kč odešleme na příslušný účet partnera v zahraničí buďto jednorázově anebo dle jednotlivých dílčích plnění, ale vždy proúčtujeme každou účetní operaci přes účet 911 – Fondy. Samotný popis účtování, včetně dílčích zpráv a závěrečné zprávy dle pravidel donátora, je vždy součástí projektu. Účetní jednotka sama rozhoduje o analytických účtech stejně jako o dalších třídících kritériích důležitých pro správné a věrné vyúčtování dotačního titulu.

  Podívejte se na přehled celé účtové osnovy.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Každý přijatý dar(příspěvek) je nutné analyzovat, a to na základě smlouvy o poskytnutí daru( příspěvku), která účetní jednotce stanovuje nejen konkrétní účel, ale dar může být poskytnut i bez uvedení účelu, je tedy na rozhodnutí účetní jednotky, jakým způsobem jej využije. Ideálním nástrojem pro zaúčtování přijatých darů jsou právě i účty 901 – Vlastní jmění a 911 – Fondy.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních