Účetnictví / Účetnictví/Co je účetní osnova a jak s ní pracovat v účetním programu i bez něj
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Co je účetní osnova a jak s ní pracovat v účetním programu i bez něj

Co je účetní osnova a jak s ní pracovat v účetním programu i bez něj
Seyfor, a. s.
12. 09. 2022
Doba čtení16 minut čtení
Líbilo se19
Co je účetní osnova a jak s ní pracovat v účetním programu i bez něj

Obsah

  Účetní osnova nebo také účtová osnova je podklad, podle kterého firmy (účetní jednotky) sestavují vlastní účetní rozvrh, tedy číselník účtů, které ve svém účetnictví používají. Je to dlouhý dokument plný názvů a čísel a v článku vám pomůžeme se v něm zorientovat.

  Účetních osnov je více druhů, ale nejčastěji se mluví o účetní osnově pro podnikatele, se kterou pracují všechny firmy s povinností vést účetnictví (jinou účetní osnovou se řídí například neziskové organizace). Česká účetní osnova se obsahem liší od účetních osnov v jiných zemích.

  Definice a rozdělení účetní osnovy

  Účetní osnovu definuje vyhláška č. 500/2002 Sb. a práci s ní upravuje zákon o účetnictví. Osnova je rozdělena na účetní třídy 0 až 9, ale třídy 8 a 9 se používají pouze pro vnitropodnikové účetnictví. Každá třída je zaměřená na jiný typ ekonomických činností, například výnosy, nehmotný majetek nebo zásoby.

  Účtové skupiny

  Účetní třídy se dále dělí na účtové skupiny, které obsahují konkrétní účty. Každý účet je označený třemi číslicemi.

  • První číslo označuje číslo účtové třídy,
  • druhé číslo značí účtovou skupinu
  • a třetí číslo představuje konkrétní syntetický účet.

  Firma si může určit také analytické členění jednotlivých účtů, což v praxi znamená, že za číslo z účetní osnovy přidá vlastní trojčíslí. Analytické účty jsou užitečné k tomu, když potřebujete stavy na syntetických účtech (tedy na standardních účtech, které definuje zákon) sledovat podrobněji. Například syntetický účet Pokladna můžete rozdělit na tři analytické účty podle měny.

  Účetní osnova obsahuje také informace, které účty jsou:

  • aktivní a pasivní
  • či rozvahové, výsledkové nebo závěrkové.

  Při tvorbě účtového rozvrhu vyberete z osnovy ty účty, které jsou pro vaše podnikání relevantní. Sepíšete je do jednoho dokumentu a ten předáte účetním, kteří se jím budou řídit.

  Účetní osnova v účetním programu

  Díky účetním programům nemusíte z účetní osnovy vytvářet samostatný dokument s účetním rozvrhem, protože veškeré účty máte uložené v softwaru. Například v softwaru pro podvojné účetnictví v rámci účetního programu Money S3 máte přednastavenou účetní osnovu, která odpovídá aktuální české účetní osnově pro podnikatele, a můžete ji libovolně upravovat či doplňovat podle svých požadavků. Výhodou je, že díky přednastavené účetní osnově můžete účtovat okamžitě.

  V účetním programu pro podnikatele také nemusíte velkou část dokladů k účtům přiřazovat ručně, ale pomocí předkontací si nastavíte, které doklady se mají přiřazovat ke kterým účtům. Když pak chcete zaúčtovat doklad, pouze vyberete jeho typ a software k němu účty přiřadí sám.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Česká účetní osnova pro podnikatele – vzor

  Zde najdete kompletní účetní osnovu pro podnikatele platnou pro rok 2022.

  Číslo účtu Popis Aktivní/pasivní Rozvahový/výsledkový

  Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

  01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
  012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Aktivní Rozvahový
  013 Software Aktivní Rozvahový
  014 Ocenitelná práva Aktivní Rozvahový
  015 Goodwill Aktivní Rozvahový
  019 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktivní Rozvahový
  02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  021 Stavby Aktivní Rozvahový
  022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aktivní Rozvahový
  025 Pěstitelské celky trvalých porostů Aktivní Rozvahový
  026 Dospělá zvířata a jejich skupiny Aktivní Rozvahový
  029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek Aktivní Rozvahový
  03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  031 Pozemky Aktivní Rozvahový
  032 Umělecká díla a sbírky Aktivní Rozvahový
  04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Aktivní Rozvahový
  042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Aktivní Rozvahový
  05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
  051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Aktivní Rozvahový
  052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Aktivní Rozvahový
  053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Aktivní Rozvahový
  06 – Dlouhodobý finanční majetek
  061 Podíly v ovládaných a řízených osobách Aktivní Rozvahový
  062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Aktivní Rozvahový
  063 Ostatní cenné papíry a podíly Aktivní Rozvahový
  065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Aktivní Rozvahový
  066 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoby, podstatný vliv Aktivní Rozvahový
  067 Ostatní půjčky Aktivní Rozvahový
  069 Jiný dlouhodobý finanční majetek Aktivní Rozvahový
  07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Pasivní Rozvahový
  073 Oprávky k softwaru Pasivní Rozvahový
  074 Oprávky k ocenitelným právům Pasivní Rozvahový
  075 Oprávky ke goodwillu Pasivní Rozvahový
  079 Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Pasivní Rozvahový
  08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  081 Oprávky ke stavbám Pasivní Rozvahový
  082 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Pasivní Rozvahový
  085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Pasivní Rozvahový
  086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Pasivní Rozvahový
  089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku Pasivní Rozvahový
  09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
  091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Pasivní Rozvahový
  092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Pasivní Rozvahový
  093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku Pasivní Rozvahový
  094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku Pasivní Rozvahový
  095 Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek Pasivní Rozvahový
  096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku Pasivní Rozvahový
  097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Pasivní Rozvahový
  098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Pasivní Rozvahový

  Účtová třída 1 – zásoby

  11 – Materiál
  111 Pořízení materiálu Aktivní Rozvahový
  112 Materiál na skladě Aktivní Rozvahový
  119 Materiál na cestě Aktivní Rozvahový
  12 – Zásoby vlastní činnosti
  121 Nedokončená výroba Aktivní Rozvahový
  122 Polotovary vlastní výroby Aktivní Rozvahový
  123 Výrobky Aktivní Rozvahový
  124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Aktivní Rozvahový
  13 – Zboží
  131 Pořízení zboží Aktivní Rozvahový
  132 Zboží na skladě a v prodejnách Aktivní Rozvahový
  139 Zboží na cestě Aktivní Rozvahový
  15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
  151 Poskytnuté zálohy na materiál Aktivní Rozvahový
  152 Poskytnuté zálohy na zvířata Aktivní Rozvahový
  153 Poskytnuté zálohy na zboží Aktivní Rozvahový
  19 – Opravné položky k zásobám
  191 Opravná položka k materiálu Aktivní Rozvahový
  192 Opravná položka k nedokončené výrobě Aktivní Rozvahový
  193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby Aktivní Rozvahový
  194 Opravná položka k výrobkům Aktivní Rozvahový
  195 Opravná položka ke zvířatům Aktivní Rozvahový
  196 Opravná položka ke zboží Aktivní Rozvahový
  197 Opravná položka k zálohám na materiál Aktivní Rozvahový
  198 Opravná položka k zálohám na zboží Aktivní Rozvahový
  199 Opravná položka k zálohám na zvířata Aktivní Rozvahový

  Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva)

  21 – Peněžní prostředky v pokladně
  211 Pokladna Aktivní Rozvahový
  213 Ceniny Aktivní Rozvahový
  22 – Peněžní prostředky na účtech
  221 Bankovní účty Aktivní Rozvahový
  23 – Krátkodobé úvěry
  231 Krátkodobé bankovní úvěry Pasivní Rozvahový
  232 Eskontní úvěry Pasivní Rozvahový
  24 – Krátkodobé finanční výpomoci
  241 Emitované krátkodobé dluhopisy Pasivní Rozvahový
  249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Pasivní Rozvahový
  25 – Krátkodobý finanční majetek
  251 Registrované majetkové cenné papíry k obchodování Aktivní Rozvahový
  252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Pasivní Rozvahový
  253 Registrované dluhové cenné papíry k obchodování Aktivní Rozvahový
  255 Vlastní dluhopisy Aktivní Rozvahový
  256 Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti Aktivní Rozvahový
  257 Ostatní cenné papíry k obchodování Aktivní Rozvahový
  258 Krátkodobý finanční majetek Aktivní Rozvahový
  26 – Převody mezi finančními účty
  261 Peníze na cestě Aktivní Rozvahový
  29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku Aktivní Rozvahový

  Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy

  31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
  311 Pohledávky z obchodních vztahů Aktivní Rozvahový
  312 Směnky k inkasu Aktivní Rozvahový
  313 Pohledávky za eskontované cenné papíry Aktivní Rozvahový
  314 Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé Aktivní Rozvahový
  315 Ostatní pohledávky Aktivní Rozvahový
  32 – Závazky (krátkodobé)
  321 Závazky z obchodních vztahů Pasivní Rozvahový
  322 Směnka k úhradě Pasivní Rozvahový
  324 Přijaté provozní zálohy Pasivní Rozvahový
  325 Ostatní závazky Pasivní Rozvahový
  33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
  331 Zaměstnanci Pasivní Rozvahový
  333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pasivní Rozvahový
  335 Pohledávky za zaměstnanci Aktivní Rozvahový
  336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění Pasivní Rozvahový
  336100 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění – Sociální pojištění Pasivní Rozvahový
  336200 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění – Zdravotní pojištění Pasivní Rozvahový
  34 – Zúčtování daní a dotací
  341 Daň z příjmů Pasivní Rozvahový
  342 Ostatní přímé daně Pasivní Rozvahový
  343 Daň z přidané hodnoty Aktivní i Pasivní Rozvahový
  345 Ostatní daně a poplatky Pasivní Rozvahový
  346 Dotace ze státního rozpočtu Pasivní Rozvahový
  347 Ostatní dotace Pasivní Rozvahový
  349 Vyrovnávací účet pro DPH Aktivní Rozvahový
  35 – Pohledávky za společníky
  351 Pohledávky – ovládající a řídící osoba Aktivní Rozvahový
  352 Pohledávky – podstatný vliv Aktivní Rozvahový
  353 Pohledávky za upsaný základní kapitál Aktivní Rozvahový
  354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty Aktivní Rozvahový
  355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva Aktivní Rozvahový
  358 Pohledávky za účastníky sdružení Aktivní Rozvahový
  36 – Závazky ke společníkům
  361 Závazky – ovládající a řídící osoba Pasivní Rozvahový
  362 Závazky – podstatný vliv Pasivní Rozvahový
  364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Pasivní Rozvahový
  365 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva Pasivní Rozvahový
  366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti Pasivní Rozvahový
  367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Pasivní Rozvahový
  368 Závazky k účastníkům sdružení Pasivní Rozvahový
  37 – Jiné pohledávky a závazky
  371 Pohledávky z prodeje podniku Aktivní Rozvahový
  372 Závazky z koupě podniku Pasivní Rozvahový
  373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Aktivní Rozvahový
  374 Pohledávky z pronájmu Aktivní Rozvahový
  375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů Aktivní Rozvahový
  376 Nakoupené opce Aktivní Rozvahový
  377 Prodané opce Pasivní Rozvahový
  378 Jiné pohledávky Aktivní Rozvahový
  379 Jiné závazky Pasivní Rozvahový
  38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
  381 Náklady příštích období Aktivní Rozvahový
  382 Komplexní náklady příštích období Aktivní Rozvahový
  383 Výdaje příštích období Pasivní Rozvahový
  384 Výnosy příštích období Pasivní Rozvahový
  385 Příjmy příštích období Aktivní Rozvahový
  388 Dohadné účty aktivní Aktivní Rozvahový
  389 Dohadné účty pasivní Pasivní Rozvahový
  39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
  391 Opravná položka k pohledávkám Aktivní Rozvahový
  395 Vnitřní zúčtování Aktivní Rozvahový
  398 Spojovací účet při sdružení Aktivní Rozvahový

  Účtová třída 4– kapitálové účty a dlouhodobé závazky

  41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
  411 Základní kapitál Pasivní Rozvahový
  412 Emisní ažio Pasivní Rozvahový
  413 Ostatní kapitálové fondy Pasivní Rozvahový
  414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Pasivní Rozvahový
  417 Rozdíly z přeměn společností Pasivní Rozvahový
  418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Pasivní Rozvahový
  419 Změny základního kapitálu Pasivní Rozvahový
  42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
  421 Zákonný rezervní fond Pasivní Rozvahový
  422 Nedělitelný fond Pasivní Rozvahový
  423 Statutární fondy Pasivní Rozvahový
  426 Jiný výsledek hospodaření minulých let Pasivní Rozvahový
  427 Ostatní fondy Pasivní Rozvahový
  428 Nerozdělený zisk minulých let Pasivní Rozvahový
  429 Neuhrazená ztráta minulých let Pasivní Rozvahový
  43 – Výsledek hospodaření
  431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Pasivní Rozvahový
  45 – Rezervy
  451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Pasivní Rozvahový
  452 Rezerva na důchody a podobné závazky Pasivní Rozvahový
  453 Rezerva na daň z příjmů Pasivní Rozvahový
  459 Ostatní rezervy Pasivní Rozvahový
  46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
  461 Bankovní úvěry Pasivní Rozvahový
  47 – Dlouhodobé závazky
  471 Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba Pasivní Rozvahový
  472 Dlouhodobé závazky – podstatný vliv Pasivní Rozvahový
  473 Emitované dluhopisy Pasivní Rozvahový
  474 Závazky z pronájmu Pasivní Rozvahový
  475 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní Rozvahový
  478 Dlouhodobé směnky k úhradě Pasivní Rozvahový
  479 Jiné dlouhodobé závazky Pasivní Rozvahový
  48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
  481 Odložený daňový závazek a pohledávka Aktivní i Pasivní Rozvahový
  49 – Individuální podnikatel
  491 Účet individuálního podnikatele Pasivní Rozvahový

  Účtová třída 5 – náklady

  50 – Spotřebované nákupy
  501 Spotřeba materiálu Nákladový (daňový) Výsledkový
  502 Spotřeba energie Nákladový (daňový) Výsledkový
  503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Nákladový (daňový) Výsledkový
  504 Prodané zboží Nákladový (daňový) Výsledkový
  51 – Služby
  511 Opravy a udržování Nákladový (daňový) Výsledkový
  512 Cestovné Nákladový (daňový) Výsledkový
  513 Náklady na reprezentaci Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  518 Ostatní služby Nákladový (daňový) Výsledkový
  52 – Osobní náklady
  521 Mzdové náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
  522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti Nákladový (daňový) Výsledkový
  523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva Nákladový (daňový) Výsledkový
  524 Zákonné sociální pojištění Nákladový (daňový) Výsledkový
  525 Ostatní sociální pojištění Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  526 Sociální náklady individuálního podnikatele Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  527 Zákonné sociální náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
  528 Ostatní sociální náklady Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  53 – Daně a poplatky
  531 Daň silniční Nákladový (daňový) Výsledkový
  532 Daň z nemovitostí Nákladový (daňový) Výsledkový
  538 Ostatní daně a poplatky Nákladový (daňový) Výsledkový
  54 – Jiné provozní náklady
  541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
  542 Prodaný materiál Nákladový (daňový) Výsledkový
  543 Dary Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladový (daňový) Výsledkový
  545 Ostatní pokuty a penále Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  546 Odpis pohledávky Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  548 Ostatní provozní náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
  549 Manka a škody z provozní činnosti Nákladový (daňový) Výsledkový
  55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
  551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
  552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů Nákladový (daňový) Výsledkový
  554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období Nákladový (daňový) Výsledkový
  557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti Nákladový (daňový) Výsledkový
  559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  56 – Finanční náklady
  561 Prodané cenné papíry a podíly Nákladový (daňový) Výsledkový
  562 Úroky Nákladový (daňový) Výsledkový
  563 Kurzové ztráty Nákladový (daňový) Výsledkový
  564 Náklady z přecenění cenných papírů Nákladový (daňový) Výsledkový
  566 Náklady z finančního majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
  567 Náklady z derivátových operací Nákladový (daňový) Výsledkový
  568 Ostatní finanční náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
  569 Manka a škody na finančním majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
  57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
  574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  581 Změna stavu nedokončené výroby Nákladový (daňový) Výsledkový
  582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby Nákladový (daňový) Výsledkový
  583 Změna stavu výrobků Nákladový (daňový) Výsledkový
  584 Změna stavu zvířat Nákladový (daňový) Výsledkový
  585 Aktivace materiálu a zboží Nákladový (daňový) Výsledkový
  586 Aktivace vnitropodnikových služeb Nákladový (daňový) Výsledkový
  587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
  588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
  59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
  591 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  592 Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Nákladový (nedaňový) Výsledkový
  597 Převod provozních nákladů Nákladový (daňový) Výsledkový
  598 Převod finančních nákladů Nákladový (daňový) Výsledkový
  599 Rezerva na daň z příjmu Nákladový (nedaňový) Výsledkový

  Účtová třída 6 – výnosy

  60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
  601 Tržby za vlastní výrobky Výnosový (daňový) Výsledkový
  602 Tržby z prodeje služeb Výnosový (daňový) Výsledkový
  604 Tržby za zboží Výnosový (daňový) Výsledkový
  64 – Jiné provozní výnosy
  641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosový (daňový) Výsledkový
  642 Tržby z prodeje materiálu Výnosový (daňový) Výsledkový
  644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosový (daňový) Výsledkový
  646 Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosový (daňový) Výsledkový
  648 Ostatní provozní výnosy Výnosový (daňový) Výsledkový
  66 – Finanční výnosy
  661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Výnosový (daňový) Výsledkový
  662 Úroky Výnosový (daňový) Výsledkový
  663 Kursové zisky Výnosový (daňový) Výsledkový
  664 Výnosy z přecenění cenných papírů Výnosový (daňový) Výsledkový
  665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosový (daňový) Výsledkový
  666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosový (daňový) Výsledkový
  667 Výnosy z derivátových operací Výnosový (daňový) Výsledkový
  668 Ostatní finanční výnosy Výnosový (daňový) Výsledkový
  69 – Převodové účty
  697 Převod provozních výnosů Výnosový (daňový) Výsledkový
  698 Převod finančních výnosů Výnosový (daňový) Výsledkový

  Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty

  70 – Účty rozvažné
  701 Počáteční účet rozvažný Závěrkový
  702 Konečný účet rozvažný Závěrkový
  71 – Účet zisků a ztrát
  710 Účet zisků a ztrát Závěrkový

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví