Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Pojem dlouhodobý hmotný majetek je zcela nepochybně známým pojmem, který je součástí našeho právního řádu téměř tři desetiletí. V praxi se však můžeme setkat s používáním obdobně znějících pojmů – hmotný majetek popřípadě dlouhodobý majetek. Zda se jedná o totožné pojmy, zmíníme v tomto článku.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Pokud se budeme zabývat hmotným majetkem z pohledu účetních a daňových předpisů, lze najít skutečně tři obdobně znějící pojmy: dlouhodobý hmotný majetek, hmotný majetek a dlouhodobý majetek. Jedná se pojmy z tří různých právních předpisů – dlouhodobý hmotný majetek je pojem účetní, hmotný majetek definuje zákon o daních z příjmů a konečně dlouhodobý majetek je pojmem ze zákona o dani z přidané hodnoty.

Není pochyb o tom, že abychom mohli s danými pojmy správně pracovat v oblasti účetní a daňové, je nezbytné znát, co jednotlivé kategorie obsahují, jaké mají společné průniky a naopak v čem se liší. Ambicí tohoto článku není detailně definovat jednotlivé položky, které patří do té či oné kategorie, záměrem je upozornit, že se rozhodně nejedná o kategorie totožné se stejným obsahem!

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) je účetním pojmem. DHM je pro podnikatele vymezen v § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., která provádí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pod pojem DHM patří:

 • pozemky,
 • stavby,
 • právo stavby,
 • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
 • technické rekultivace,
 • byty a nebytové prostory (jednotky),
 • předměty z drahých kovů,
 • hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou,
 • pěstitelské celky trvalých porostů,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny,
 • ložiska nevyhrazeného nerostu,
 • umělecká díla,
 • věcná břemena k pozemku a stavbě,
 • technické zhodnocení,
 • nedokončený DHM,
 • poskytnuté zálohy na DHM,
 • oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Jednotlivé položky DHM jsou ve vyhlášce specifikované a je proto nutné vždy pečlivě zkoumat, zda daná položka do skupiny DHM patří či nikoliv. Jako příklad rozdílného přístupu vyhlášky k jednotlivým položkám bych uvedl, že zatímco u hmotných movitých věcí je požadována určitá výše ocenění pro to, aby se mohly dané věci považovat za DHM, tak u pozemků či staveb vůbec na ocenění nezáleží, tyto jsou DHM vždy.

Hmotný majetek

Hmotný majetek (dále jen „HM“) je pojmem zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Podle § 26 ZDP je za HM považován:

 • samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok (HM nejsou zásoby),
 • budovy, domy a jednotky,
 • stavby (s určitými výjimkami),
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
 • technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní či zůstatkovou cenu HM,
 • technické rekultivace,
 • výdaje hrazené uživatelem předmětu finančního leasingu, které v úhrnu s kupní cenou sjednanou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč,
 • právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.

Obdobně jako u DHM, tak také u HM není např. u staveb důležitá pořizovací cena, ale u movitých věci ano. Rozdíl však spočívá v tom, že zatímco účetní předpisy neurčují výši pořizovací ceny u movitých věcí (toto je v kompetenci účetní jednotky), tak ZDP tuto hranici určuje striktně – 40 000 Kč.

Dalším – pro praxi zásadním – rozdílem je např. to, že zatímco podle účetnictví je pozemek DHM, tak podle ZDP není HM.

Dlouhodobý majetek

Poslední pojem dlouhodobý majetek (dále jen „DM“) pochází ze zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Podle definice uvedené v § 4 odst. 4 se DM rozumí následující obchodní majetek:

 • hmotný majetek podle ZDP,
 • odpisovaný nehmotný majetek podle ZDP,
 • pozemek, který je podle účetních předpisů DHM,
 • technické zhodnocení podle ZDP.

Lze konstatovat, že pro účely ZDPH jsou rozhodující definice uvedené v ZDP a navíc jsou za DM považovány pozemky (pokud nejsou zásobou).

Vzhledem k definici DM je dobré připomenout, že pokud bude provedeno na vlastní budově technické zhodnocení, tak z hlediska ZDP toto technické hodnocení „splyne“ s budovou a bude se jednat o jeden HM, z pohledu ZDPH se jedná o DM dva: budovu a technické zhodnocení.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank