Účetnictví / Účetnictví/Co je dlouhodobý hmotný majetek a jak ho vymezit pro účetní a daňové předpisy?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Co je dlouhodobý hmotný majetek a jak ho vymezit pro účetní a daňové předpisy?

Co je dlouhodobý hmotný majetek a jak ho vymezit pro účetní a daňové předpisy?
Seyfor, a. s.
07. 07. 2022
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se24
Co je dlouhodobý hmotný majetek a jak ho vymezit pro účetní a daňové předpisy?

Pojem dlouhodobý hmotný majetek je zcela nepochybně známým pojmem, který je součástí našeho právního řádu téměř tři desetiletí. V praxi se však můžeme setkat s používáním obdobně znějících pojmů – hmotný majetek popřípadě dlouhodobý majetek. Zda se jedná o totožné pojmy, zmíníme v tomto článku.

Pokud se budeme zabývat hmotným majetkem z pohledu účetních a daňových předpisů, lze najít skutečně tři obdobně znějící pojmy: dlouhodobý hmotný majetek, hmotný majetek a dlouhodobý majetek. Jedná se pojmy z tří různých právních předpisů – dlouhodobý hmotný majetek je pojem účetní, hmotný majetek definuje zákon o daních z příjmů a konečně dlouhodobý majetek je pojmem ze zákona o dani z přidané hodnoty.

Není pochyb o tom, že abychom mohli s danými pojmy správně pracovat v oblasti účetní a daňové, je nezbytné znát, co jednotlivé kategorie obsahují, jaké mají společné průniky a naopak v čem se liší. Ambicí tohoto článku není detailně definovat jednotlivé položky, které patří do té či oné kategorie, záměrem je upozornit, že se rozhodně nejedná o kategorie totožné se stejným obsahem!

Dlouhodobý hmotný majetek dle účetních předpisů

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) je účetním pojmem. DHM je pro podnikatele vymezen v § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., která provádí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pod pojem DHM patří:

 • pozemky,
 • stavby,
 • právo stavby,
 • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
 • technické rekultivace,
 • byty a nebytové prostory (jednotky),
 • předměty z drahých kovů,
 • hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou,
 • pěstitelské celky trvalých porostů,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny,
 • ložiska nevyhrazeného nerostu,
 • umělecká díla,
 • věcná břemena k pozemku a stavbě,
 • technické zhodnocení,
 • nedokončený DHM,
 • poskytnuté zálohy na DHM,
 • oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Jednotlivé položky DHM jsou ve vyhlášce specifikované a je proto nutné vždy pečlivě zkoumat, zda daná položka do skupiny DHM patří či nikoliv. Jako příklad rozdílného přístupu vyhlášky k jednotlivým položkám bych uvedl, že zatímco u hmotných movitých věcí je požadována určitá výše ocenění pro to, aby se mohly dané věci považovat za DHM, tak u pozemků či staveb vůbec na ocenění nezáleží, tyto jsou DHM vždy.

Hmotný majetek dle účetních předpisů

Hmotný majetek (dále jen „HM“) je pojmem zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Podle § 26 ZDP je za HM považován:

 • samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč (platí pro majetek pořízený od 1. 1. 2021, fakultativně od 1. 1. 2020) a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok (HM nejsou zásoby),
 • budovy, domy a jednotky,
 • stavby (s určitými výjimkami),
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč,
 • technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní či zůstatkovou cenu HM,
 • technické rekultivace,
 • výdaje hrazené uživatelem předmětu finančního leasingu, které v úhrnu s kupní cenou sjednanou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč,
 • právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.

Obdobně jako u dlouhodobého hmotného majetku tak také u hmotného majetku není např. u staveb důležitá pořizovací cena, ale u movitých věci ano. Rozdíl však spočívá v tom, že zatímco účetní předpisy neurčují výši pořizovací ceny u movitých věcí (toto je v kompetenci účetní jednotky), tak ZDP tuto hranici určuje striktně – 40 000 Kč.

Dalším – pro praxi zásadním – rozdílem je např. to, že zatímco podle účetnictví je pozemek DHM, tak podle ZDP není HM.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Dlouhodobý majetek dle účetních předpisů

Poslední pojem dlouhodobý majetek (dále jen „DM“) pochází ze zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Podle definice uvedené v § 4 odst. 4 se DM rozumí následující obchodní majetek:

Lze konstatovat, že pro účely ZDPH jsou rozhodující definice uvedené v ZDP a navíc jsou za DM považovány pozemky (pokud nejsou zásobou).

Vzhledem k definici DM je dobré připomenout, že pokud bude provedeno na vlastní budově technické zhodnocení, tak z hlediska ZDP toto technické hodnocení „splyne“ s budovou a bude se jednat o jeden HM, z pohledu ZDPH se jedná o DM dva: budovu a technické zhodnocení.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
záznam
Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
záznam
Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v účetnictví