Účetnictví / Účetnictví/Opravy a technické zhodnocení majetku – problémy a účtování
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Opravy a technické zhodnocení majetku – problémy a účtování

Opravy a technické zhodnocení majetku – problémy a účtování
Lenka Bartušková
13. 06. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se15
Opravy a technické zhodnocení majetku – problémy a účtování

Obsah

  Proč je v praxi důležité rozlišit opravu od technického zhodnocení majetku? Jaký je rozdíl v jejich účtování a dopad na hospodářský výsledek?

  Co to je oprava, údržba nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku?

  Než si vysvětlíme pravidla pro účtování oprav, údržby nebo technického zhodnocení majetku, je potřeba si připomenout, jak je rozlišit. V praxi je důležité pamatovat na to, že není rozhodující, co uvedl dodavatel na faktuře, ale jaký je skutečný stav. Vždy bychom měli kontaktovat osobu, která zásah do majetku objednala, a zjistit, co bylo podstatou objednávky.

  Opravy dlouhodobého majetku

  Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku s cílem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. V praxi to znamená, že při výběru materiálů nebude hlavním cílem vylepšení parametrů opravovaného majetku, ale pouze uvedení majetku do stavu, ve kterém bude opět správně fungovat.

  Údržba dlouhodobého majetku

  Údržbou je činnost, kterou provádíme, abychom zpomalili opotřebení majetku a předcházeli tak jeho poškození nebo poruchám. V rámci údržby se rovněž odstraňují drobnější závady.

  Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

  Abychom účtovali o technickém zhodnocení, musí být splněny následující charakteristiky:

  • v důsledku technického zhodnocení majetku dochází alespoň k jedné z těchto okolností:
   • změna účelu použití majetku
   • změna technických parametrů majetku
   • rozšíření vybavenosti majetku
   • rozšíření použitelnosti majetku
   • nástavba, přístavba nebo jiná stavební úprava na majetku
  • jedná se o zásah do majetku uvedeného do užívání
  • náklady na všechny zásahy do jednotlivého majetku dokončené v daném účetním období dosáhly hranice stanovené ve vnitřní směrnici účetní jednotky

  V jaké výši si účetní jednotka stanoví hranici ocenění pro technické zhodnocení majetku ve své vnitřní směrnici?

  • V případě dlouhodobého nehmotného majetku je hranice stejná jako hranice pro vykazování tohoto majetku (příklad 1).
  • V případě hmotných movitých věcí a jejich souborů je hranice stejná jako hranice pro vykazování tohoto majetku (příklad 2).
  • V případě staveb si účetní jednotka stanoví hranici tak, aby dosáhla významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby (příklad 3).

  Příklad 1 – Technické zhodnocení nehmotného majetku

  Účetní jednotka si ve své vnitřní směrnici stanovila hodnotu pro vykazování dlouhodobého nehmotného majetku na 60 000 Kč. V lednu 2020 koupila za 70 000 Kč grafický software a ihned je uvedla do užívání. V únoru 2021 dokoupila ke grafickému softwaru další modul v hodnotě 20 000 Kč. Jiné zásahy do tohoto softwaru v roce 2021 neproběhly. Nebude se jednat o technické zhodnocení, jelikož náklady na vylepšení softwaru nedosáhly v daném účetním období hranice 60 000 Kč.

  Příklad 2 – Technické zhodnocení hmotných movitých věcí

  Účetní jednotka si ve své vnitřní směrnici stanovila hodnotu pro vykazování dlouhodobých hmotných movitých věcí na 50 000 Kč. V prosinci 2020 koupila stroj za 100 000 Kč a ihned je uvedla do užívání. V roce 2021 koupila postupně 2 komponenty, které zvýšily výkonnost stroje. Každá komponenta stálá 30  000 Kč. Bude se jednat o technické zhodnocení, jelikož v souhrnu náklady na komponenty překročily v daném účetním období hranici 50 000 Kč.

  Příklad 3 – Technické zhodnocení staveb

  Účetní jednotka si ve své vnitřní směrnici stanovila hranici pro vykazování technického zhodnocení staveb na 10 % pořizovací ceny stavby. V roce 2020 koupila garáž za 600 000 Kč a ihned ji začala používat. V roce 2021 nechala vybudovat do garáže nová elektrická vrata na dálkové ovládání (původní vrata bylo nutné otevírat ručně). Náklady na vrata dosáhly 70 000 Kč a vrata byla do konce roku 2021 zprovozněna. Bude se jednat o technické zhodnocení, jelikož náklady překročily v daném účetním období hranici 60 000 Kč. (10% pořizovací ceny garáže).

  Jak účtovat o opravách, údržbě a technickém zhodnocení majetku

  Opravy a údržba se účtují přímo do nákladů ve skupině 51.

  Technické zhodnocení majetku neúčtujeme přímo do nákladů, hospodářský výsledek ovlivní až prostřednictvím odpisů. Při účtování technického zhodnocení musíme rozlišit 2 základní situace.

  1. Zhodnotili jsme majetek, který ve svému účetnictví vykazujeme jako dlouhodobý majetek.

  Ocenění tohoto majetku zvýšíme o technické zhodnocení a vyhodnotíme dopad technického zhodnocení na dobu použitelnosti majetku. Upravíme odpisový plán (to neplatí pro nemovité kulturní památky a církevní stavby, jejichž technické zhodnocení se odepisuje samostatně).

  2. Zhodnotili jsme majetek, který nevykazujeme ve svému účetnictví jako dlouhodobý majetek (např. pronajatý majetek, drobný dlouhodobý majetek).

  Technické zhodnocení, které jsme na své náklady provedli na pronajatém majetku, zařadíme jako novou položku dlouhodobého majetku a odepisujeme samostatně. Stejný postup platí i pro technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku.

  Příklad 4 – Technické zhodnocení majetku a odpisy

  Účetní jednotka si ve své vnitřní směrnici stanovila hodnotu pro vykazování dlouhodobého hmotného majetku na 30 000 Kč. V prosinci 2020 koupila za 480 000 Kč auto a ihned jej uvedla do užívání. Auta odepisuje rovnoměrně 48 měsíců od měsíce následujícího po zařazení do užívání. V prosinci 2021 nechala v autě vybudovat střešní okno za 36 000 Kč. V souladu s vnitřní směrnicí zvýšila účetní jednotka hodnotu auta o technické zhodnocení od ledna následujícího roku.

  V roce 2021 činil měsíční odpis 10 000 Kč. Počínaje lednem 2022 bude cena automobilu navýšená o technické zhodnocení v hodnotě 36 000 Kč a měsíční odpis se zvýší na 11 000 Kč. Doba odpisování se nezmění, jelikož zabudování střešního okna nemá vliv na dobu použitelnosti auta.

  Pokud provedeme zásah, který má povahu technického zhodnocení, ale nedosáhne hodnotové hranice uvedené ve vnitřní směrnici, pak budeme náklady účtovat:

  • v případě zásahu do dlouhodobého hmotného majetku na účet ve skupině 54
  • v případě zásahu do dlouhodobého nehmotného majetku na účet ve skupině 51

  Specifická pravidla platí pro finanční leasing. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví po skončení leasingu zvýší o dříve zaúčtované technické zhodnocení tohoto majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

  Účetní vs. daňový pohled na technické zhodnocení majetku

  V článku jsme se zabývali pravidly účtování a odpisování technického zhodnocení podle účetních předpisů. Je však potřeba zdůraznit, že zákon o daních z příjmů má svá pravidla pro vykazování a odpisování technického zhodnocení, která se od účetních pravidel liší. Účetní jednotky mají snahu nastavit své vnitřní účetní předpisy tak, aby se daňovým pravidlům co nejvíce přiblížily. V čem se zejména daňová legislativa liší od té účetní?

  • Technické zhodnocení musíme vykazovat převýší-li souhrn nákladů u jednotlivého majetku hodnotovou hranici 80 000 Kč, účetní jednotka se však může dobrovolně rozhodnout, že tak bude vykazovat i částky nižší. Podrobnosti jsou uvedeny v § 33 zákona o daních z příjmů.
  • Nevyhodnocujeme, jaké má technické zhodnocení dopad na dobu použitelnosti majetku, jelikož způsob odpisování zhodnoceného majetku je přesně dán zákonem v § 30, § 30a, § 30b, § 31 a § 32 zákona o daních z příjmů.
  • Od 1.1.2021 byla ze zákona o daních z příjmů vypuštěna úprava nehmotného majetku, z tohoto důvodu již zákon neobsahuje ani pravidla pro jeho technické zhodnocení, což je vítané zjednodušení. Budete-li technicky zhodnocovat nehmotný majetek pořízený před účinnosti novely, je potřeba respektovat tehdejší znění zákona (přechodná ustanovení – čl. XII zákona č. 609/2020 Sb).

  Výše jsou uvedeny jen základní rozdíly mezi účetní a daňovým pohledem na technické zhodnocení majetku, podrobné informace k daňové problematice najdete v § 26- § 33a zákona o daních z příjmů. Podrobné informace k účetním pravidlům najdete v §6, §7 a  § 47 vyhlášky 500/2002 Sb..

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Před proúčtováním zásahu do majetku je potřeba vyhodnotit, zda má charakter opravy, údržby nebo technického zhodnocení. Opravy a údržbu můžeme naúčtovat ihned do nákladů. Technické zhodnocení majetku ovlivní náklady postupně, prostřednictvím odpisů. Je potřeba pamatovat také na to, že pravidla daňové legislativy pro vykazování technického zhodnocení se liší od účetních pravidel. Případné rozdíly je nutné zohlednit v daňovém přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví