Jak účtovat/Jak účtovat dle účtové osnovy a účtového rozvrhu?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat dle účtové osnovy a účtového rozvrhu?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
27. 03. 2024
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Znalost správného používání účtové osnovy a účtového rozvrhu je nepostradatelná při vedení účetnictví každého podnikatelského subjektu – účetní jednotky. V čem spočívá smysl účtové osnovy a účtového rozvrhu? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní souvislosti představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele.

  Účtová osnova

  Pro správné používání konkrétních účtů v účetnictví existuje jednoduše řečeno „telefonní seznam“, z něhož se vychází. Tento „telefonní seznam“ je označován jako tzv. účtová osnova. V historii měla podobu tzv. závazné účtové osnovy, v současnosti se jedná o tzv. směrnou účtovou osnovu.

  Tzv. závazná účtová osnova obsahovala účtové třídy, které se dále členily na účtové skupiny a ty dále na syntetické účty. Používání té které účtové třídy, konkrétní účtové skupiny a toho kterého syntetického účtu pro zaúčtování jasně definované hospodářské transakce bylo dáno účetními předpisy (v dávné historii tzv. Opatřením Ministerstva financí České republiky pro vedení podvojného účetnictví).

  V současné době existuje tzv. směrná účtová osnova, která obsahuje pouze účtové třídy, které se dále člení na účtové skupiny. Používání té které účtové třídy a konkrétní účtové skupiny pro zaúčtování jasně definované hospodářské transakce je dáno Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

  V souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je účtových tříd ve směrné účtové osnově uvedeno celkem 10, přičemž účtová třída 0 až 7 je určena pro finanční účetnictví, zatímco účtová třída 8 a 9 je určena pro oblast manažerského účetnictví – pokud je manažerské účetnictví realizováno v tzv. dvouokruhové soustavě účetnictví (tj. finanční účetnictví v účtové třídě 0 až 7 a manažerské účetnictví v účtové třídě 8 a 9).

  Každá účtová třída se dále dělí do účtových skupin, kterých je v každé účtové třídě maximálně 10. V rámci účtování je nutné dodržovat pro tu kterou účetní transakci přesně vymezenou účtovou třídu a účtovou skupinu.

  Členění účtových tříd ve směrné účtové osnově je následující:

  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční dluhy
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Vlastní kapitál a dlouhodobé dluhy
  • Účtová třída 5 – Náklady
  • Účtová třída 6 – Výnosy
  • Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
  • Účtová třída 8 – Manažerské účetnictví
  • Účtová třída 9 – Manažerské účetnictví

  Struktura směrné účtové osnovy respektuje především:

  • likvidnost aktiv, tj. dobu přeměny jedné majetkové složky v jinou,
  • krátkodobost, resp. dlouhodobost majetku a závazků (dluhů),
  • funkci majetku v rámci ekonomické činnosti,
  • náklady a výnosy podle členění výsledku hospodaření na provozní a finanční.

  Každá účtová třída tedy obsahuje několik účtových skupin, jejichž číselné označení představuje „dvojčíslí“, nikoliv pouze „druhé číslo“. Například účtová skupina 21 představuje „Peněžní prostředky v pokladně“, přičemž se tato účtová skupina nachází v účtové třídě 2 – Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční dluhy. Struktura účtových skupin v té které účtové třídě je tedy pevně definována Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Účtový rozvrh

  Podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní jednotka povinna tzv. směrnou účtovou osnovu dále „rozpracovat a doplnit“ do podoby tzv. účtového rozvrhu. Tím se rozumí, že účetní jednotka doplní tu kterou účtovou skupinu dále ještě o tzv. syntetické účty. Tyto syntetické účty účetní jednotka zpravidla dále rozpracovává o tzv. analytické účty. Syntetické účty jsou označeny textací a dále číselným „trojčíslím“. Analytické účty jsou označeny textací a dále číselným „více než trojčíslím“.

  Příklad členění účtového rozvrhu u účetní jednotky:

  • Účtová třída 1 – Zásoby: Předepsáno povinně Vyhláškou č. 500/2002 Sb.
  • Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti: Předepsáno povinně Vyhláškou č. 500/2002 Sb.
  • Syntetické účty: 121 – Nedokončená výroba, 122 – Polotovary vlastní výroby, 123 – Výrobky, 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny: Vytvořeno dle interní směrnice a rozhodnutí účetní jednotky.
  • Analytické účty: 121.1 – Nedokončená výroba A, 121.2 – Nedokončená výroba B, 121.3 – Nedokončená výroba C: Vytvořeno dle interní směrnice a rozhodnutí účetní jednotky.

  Příklad konkrétního analytického účtu 321.22 fiktivního účtového rozvrhu:

  • Jedná se o účtovou třídu 3 – Zúčtovací vztahy.
  • Jedná se o účtovou skupinu 32 – Závazky (krátkodobé).
  • Jedná se o syntetický účet 321 – Dodavatelé.
  • Jedná se o analytický účet 321.22 – Dodavatelé Praha.

  V praktickém životě používají podnikatelské subjekty zpravidla strukturu jednotlivých účtových skupin dle tzv. závazné účtové osnovy z 90. let 20. století a převzali ji do svého účtového rozvrhu.

  Účtová osnova a detail nastavení účtu 311 - Odběratelé v Money S3.
  Účtová osnova a detail nastavení účtu 311 – Odběratelé v Money S3.

  Závěr

  V rámci podvojného účetnictví se účtuje na konkrétní účty, jenž vycházejí z tzv. směrné účtové osnovy. Směrná účtová osnova, v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., definuje účtové třídy, které se dále člení na účtové skupiny. Účtových tříd je celkem 10, přičemž účtové třídy 0 až 7 jsou určeny pro soustavu finančního účetnictví. Účtové třídy 8 a 9 jsou určeny pro soustavu manažerského účetnictví (pokud je manažerské účetnictví organizováno v tzv. dvouokruhové soustavě účetnictví). Účetní jednotka je povinna dále každou účtovou skupinu „rozvést, rozpracovat“ na úroveň tzv. syntetických účtů a ty dále členit dle nutnosti nebo dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. na úroveň tzv. analytických účtů.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.