Jak účtovat/Jak účtovat opravné položky k pohledávkám?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat opravné položky k pohledávkám?

Jak účtovat opravné položky k pohledávkám?
Jaroslav Veselka
07. 03. 2024
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Jak účtovat opravné položky k pohledávkám?

Obsah

  Účtování opravných položek k pohledávkám patří mezi základní nástroje zabezpečení respektování zásady opatrnosti v účetnictví, které zásadním způsobem ovlivňuje ocenění těchto aktivních složek v rozvaze (bilanci) každého podnikatelského subjektu. V čem spočívá smysl účtování opravných položek k pohledávkám z účetního hlediska a z pohledu daně z příjmů? V tomto článku si základní principy představíme.

  Tvorba opravných položek k pohledávkám

  Používání opravných položek v účetnictví je na straně aktiv v rozvaze považováno za základní nástroj pro zabezpečení zásady opatrnosti v účetnictví. Tj. aktiva a zisky nenadhodnocujeme, pasiva a ztráty nepodhodnocujeme. Opravné položky jsou nástrojem pro účetní zachycení přechodného snížení hodnoty aktiva, v tomto případě hodnoty pohledávek.

  Pohledávky jsou v účetnictví oceněny ve vazbě na způsob vzniku pohledávky:

  1. Pohledávky vlastní, tj. vzniknuvší vlastní fakturací, jsou oceněny v nominální hodnotě.
  2. Pohledávky nabyté úplatným postoupením (koupí) jsou oceněny pořizovací cenou, tj. cenou pořízení navýšenou o vedlejší pořizovací náklady (například provize).
  3. Pohledávky získané například vkladem, darem nebo děděním jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou.

  Tvorba opravných položek je spojena zejména s pracemi v rámci účetní uzávěrky. Pokud účetní jednotka identifikuje pohledávky jako pochybné, rizikové, nedobytné, přistupuje v souladu s českými účetními předpisy zpravidla k tvorbě opravné položky. V zásadě se o těchto položkách účtuje jako o pasivech, tj. přírůstky se zachytí ve prospěch a úbytky na vrub účtů opravných položek. Vykazování opravných položek se však provádí v rozvaze (bilanci) na straně aktiv, tedy s minusovým znaménkem.

  Tvorba opravné položky se účetně zachytí na vrub (MD) nákladového účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní činnosti (v praxi nejčastěji na účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek, resp. 559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek) a ve prospěch (D) účtů účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování (v praxi nejčastěji na účet 391 – Opravná položka k pohledávkám).

  Praktický příklad tvorby opravných položek

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav pohledávky Kč 10.000,– 311 701
  Vnitřní účetní doklad Tvorba 50% opravné položky k pohledávce Kč   5.000,– 558 (559) 391

  V praxi se rozlišují tzv. „účetní“ opravné položky k pohledávce a „daňové“ opravné položky k pohledávce. Tvorba opravné položky se vždy účtuje výsledkově, tj. na vrub nákladového účtu.

  Pokud je tvorba opravné položky bez vlivu na daňový základ daně z příjmů, účtuje se zpravidla na vrub (MD) nákladového účtu 559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek. V tomto případě hovoříme o tzv. „účetních“ opravných položkách.

  Pokud je tvorba opravné položky s vlivem na daňový základ daně z příjmů, účtuje se zpravidla na vrub (MD) nákladového účtu 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek. V tomto případě hovoříme o tzv. „daňových“ opravných položkách. Daňová tvorba opravných položek je však upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  Jak na rozpouštění opravných položek k pohledávkám

  Pokud pominou důvody pro existenci opravné položky, resp. nastanou důvody pro snížení hodnoty opravné položky, účtuje se o jejím rozpouštění.

  Zrušení, resp. rozpuštění (zúčtování) opravné položky se provede opačným účetním zápisem, tj. na vrub (MD) účtů účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování (v praxi nejčastěji na účet 391 – Opravná položka k pohledávkám) a ve prospěch (D) nákladového účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní činnosti (v praxi nejčastěji na účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek, resp. 559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek).

  Praktický příklad rozpouštění opravných položek

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav pohledávky Kč 10.000,– 311 701
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav opravné položky k pohledávce Kč   5.000,– 701 391
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění opravné položky k pohledávce Kč   5.000,– 391 558 (559)
  Karta opravné položky k pohledávce, její tvorba a nastavení účtování.
  Karta opravné položky k pohledávce, její tvorba a nastavení účtování.

  Závěr

  Opravné položky k pohledávkám jsou jedním z nástrojů pro zabezpečení účetní zásady opatrnosti. Slouží k zachycení přechodného snížení hodnoty aktiva. V případě pohledávek je důvodem jejich tvorby pochybnost, rizikovost nebo nedobytnost pohledávek. Tvorba opravné položky se účetně zachytí na vrub (MD) nákladového účtu a ve prospěch (D) účtů účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování (v praxi nejčastěji na účet 391 – Opravná položka k pohledávkám). Rozpouštění opravné položky k pohledávce se účtuje opačným způsobem. Opravné položky se v praxi člení na tzv. „účetní“ a „daňové“ – v závislosti na tom, zda ovlivňují daňový základ daně z příjmů.


  Zdroje / reference:

  Zdroje:

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.