Jak účtovat/Jak účtovat finanční leasing?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat finanční leasing?

Jak účtovat finanční leasing?
Jaroslav Veselka
18. 03. 2024
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se1
Jak účtovat finanční leasing?

Obsah

  Účtování finančního leasingu patří mezi standardní a opakující se transakce, které je třeba mít správně nastaveny v každé účetní jednotce. Které nejčastější operace se v tomto ohledu vyskytují a jaká pravidla se pro účtování používají? V tomto článku si jednotlivé kroky představíme.

  Co je finanční leasing

  Finanční leasing představuje jednu z forem pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Je nutné rozlišovat aspekty finančního leasingu v účetnictví, dani z příjmů a dani z přidané hodnoty.

  Z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se finančním leasingem rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud

  1. je při vzniku smlouvy 1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu, nebo 2. ujednáno právo uživatele na převod,
  2. ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatkové cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny,
  3. je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny 1. užívací práva k předmětu leasingu, 2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a 3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu a
  4. je splněna minimální doba finančního leasingu. Doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, definuje řadu dalších podmínek pro splnění definice finančního leasingu.

  Z účetního hlediska se účtuje zpravidla v následujícím pořadí transakcí:

  1. Nejprve se proúčtuje „první zvýšená splátka“, „mimořádná splátka“, „nultá splátka“ či „akontační splátka“. V praxi se používá celá řada pojmů pro její označení. Protože se tato splátka vztahuje na celou dobu trvání finančního leasingu, je nutné ji časově rozlišit pomocí účtu časového rozlišení nákladů, tj. účtu 381 – Náklady příštích období.
  2. Tato první zvýšená splátka bude účetně postupně rozpouštěna na vrub nákladů v jednotlivých účetních obdobích.
  3. Běžné splátky budou účtovány na vrub nákladů za předpokladu, že budou hrazeny pravidelně periodicky ve stejné částce. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by nutné běžné splátky rovněž časově rozlišovat prostřednictvím účtu 381 – Náklady příštích období.
  4. Na konci finančního leasingu dochází buď k bezúplatnému převodu předmětu finančního leasingu nebo k odkupu za odkupní cenu do obchodního majetku uživatele.

  Jak na účtování finančního leasingu – praktický příklad

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Výpis z bankovního účtu Úhrada akontační splátky Kč 100.000,– 381 221
  Vnitřní účetní doklad Postupné rozpouštění akontační splátky Kč 10.000,– 518 381
  Výpis z bankovního účtu Úhrada běžných splátek finančního leasingu Kč 5.000,– 518 221
  Vnitřní účetní doklad Bezúplatný převod hmotného majetku po skončení finančního leasingu Reprodukční pořizovací cena 042 082
  Faktura přijatá Odkup hmotného majetku po skončení finančního leasingu Kč 90.000,– 042 321
  Karta hmotného majetku v rámci finančního leasingu v Money S3.
  Karta hmotného majetku v rámci finančního leasingu v Money S3.

  Závěr

  Institut tzv. finančního leasingu je nutné odlišovat od tzv. nájmu. V minulosti nesl finanční leasing označení „smlouva o nájmu hmotného majetku s následnou koupí“, od kterého bylo před několika lety upuštěno a byl zaveden terminus technicus „finanční leasing“. V rámci finančního leasingu jsou u uživatele hmotného majetku časově rozlišovány jednotlivé splátky.

  Z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je na finanční leasing kladena řada podmínek, které musí být splněny pro uplatnění časově rozlišených splátek u uživatele předmětu finančního leasingu jako daňově uznatelného nákladu.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.