Jak účtovat/Jak účtovat jednotlivé způsoby pořízení zásob?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat jednotlivé způsoby pořízení zásob?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
27. 11. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se3
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Podnikatelský subjekt může pořizovat zásoby různými způsoby. Tomu odpovídá i použitá vstupní cena a příslušné zaúčtování dle českých účetních předpisů, budeme-li uvažovat podnikatele, který vede podvojné účetnictví. Které základní způsoby pořízení zásob známe a jaké oceňování zásob se při pořízení použije? V tomto článku si jednotlivé varianty představíme.

  Jednotlivé způsoby pořízení zásob a oceňování zásob při pořízení

  Pořizovací cena

  Pořizovací cena je prvním typem vstupní ceny, kterou použijeme zpravidla pro ocenění zásob při pořízení. Dle českých účetních předpisů je pořizovací cena definována takto:

  Pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady

  Cenou pořízení se rozumí „holá“ cena, za kterou je zásoba nakoupena, například cena fakturovaná dodavatelem. Vedlejší pořizovací náklady definuje Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) v pozitivním a negativním slova smyslu. 

  Mezi vedlejší pořizovací náklady patří například: balné, poštovné, provize, clo, pojistné při přepravě. Mezi vedlejší pořizovací náklady nepatří zejména: úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení související s pořízením zásob.

  Vlastní náklady 

  V případě zásob vytvořených vlastní výrobou se použijí vlastní náklady, které definují české účetní předpisy v podobě:

  Vlastní náklady = přímé náklady + poměrná část nepřímých nákladů

  Přímé náklady lze „přímo“ kvantifikovat na vyráběné zásoby, například spotřeba přímého materiálu či výkonových mezd. Nepřímými náklady se rozumí zejména odpisy majetku, spotřeba energie, časové mzdy pracovníků. V tomto směru se využívá nástrojů vnitropodnikového účetnictví, zejména kalkulací.

  Reprodukční pořizovací cena

  Pokud nelze využít pořizovací ceny ani vlastních nákladů, je nutné využít reprodukční pořizovací cenu, která se použije zejména v případě pořízení zásob darem, vkladem, děděním nebo inventarizačním přebytkem.

  Ukázka vzorové příjemky zboží na skladovou kartu „Brusle lední“ v pořizovací ceně Kč 520,-- s účtováním 132 / 131.
  Ukázka vzorové příjemky zboží na skladovou kartu „Brusle lední“ v pořizovací ceně Kč 520,– s účtováním 132 / 131.

  Jednotlivé způsoby pořízení zásob a jejich zaúčtování

  Při účtování pořízení zásob materiálu a zboží účtujeme na vrub (MD) účtů pořízení, tj. 111 – Pořízení materiálu, resp. 131 – Pořízení zboží. Nezapomeňme, že tyto účty nesmějí k rozvahovému dni (ke dni sestavení účetní závěrky) vykazovat nenulový konečný stav.

  Pokud je kupující plátce DPH a splní podmínky dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), může uplatnit nárok na odpočet DPH na MD (účet 343 – DPH). 

  Účtování při nákupu zásob

  V případě koupě je protiúčtem účtů pořízení zásob zpravidla účet:

  321 – Dodavatelé (faktura přijatá za nakoupené zásoby),

  211 – Pokladna (drobné vedlejší pořizovací náklady hrazené přímo z pokladny).

  Praktický příklad účtování koupě zásob

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Faktura přijatá

  Pořízení materiálu / zboží

  Kč 10.000,–

  111 (131)

  321

   

  DPH

  Kč   2.100,–

  343

  321

  Účtování vlastní výroba

  Pokud firma vytváří materiál či zboží vlastní činností, je nutné vynaložené náklady na pořízení aktivovat do vstupní ceny zásob, k čemuž slouží od 1. 1. 2016 účty aktivací v rámci účtové skupiny 58 (účet 585 – Aktivace materiálu a zboží).

  Praktický příklad účtování vlastní výroby

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Různé účetní doklady

  Vynaložené náklady na výrobu

  Kč 40.000,–

  5xx (různé nákladové účty)

  Různé účty

  Vnitřní účetní doklad

  Aktivace nákladů vlastní výroby

  Kč 40.000,–

  111 / 131

  585

  Účtování darování zásob

  V případě nabytí zásob darováním představuje přijatý dar účetní výnos, proto účtujeme v tomto případě ve prospěch (D) účtové třídy 6, konkrétně na účet 648 – Ostatní provozní výnosy. 

  Účtování inventarizačních přebytků

  Pokud je v rámci inventarizace zjištěn inventarizační přebytek zásob materiálu nebo zboží, účtujeme jej ve prospěch (D) účtové třídy 6, konkrétně na účet 648 – Ostatní provozní výnosy.

  Účtování vkladu do podnikání OSVČ – účetní jednotky

  V případě, že je účetní jednotkou fyzická osoba – OSVČ a vloží ze soukromého majetku některou položku do obchodního majetku, účtujeme ve prospěch (D) účtu 491 – Účet individuálního podnikatele.

  Nákup zboží pomocí faktury přijaté, s jejím účtováním 131 / 321. K faktuře vznikne skladová příjemka na skladovou kartu „Brusle lední“ s účtováním 132 / 131.

  Video – Jak účtovat jednotlivé způsoby pořízení zásob?

  Závěr

  V rámci jednotlivých způsobů pořizování zásob materiálu a zboží je nutné respektovat způsob oceňování a účtování, v souladu s českými účetními předpisy. Z hlediska oceňování plní funkci vstupní ceny a) pořizovací cena, b) vlastní náklady nebo c) reprodukční pořizovací cena. Při účtování jednotlivých způsobů pořízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože některá pořízení majetku mohou mít za následek zvýšení výsledku hospodaření, případně rovněž základu daně z příjmů.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.