Jak účtovat/Jak účtovat: Klasifikace nákladů a výnosů v druhovém a účelovém členění
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat: Klasifikace nákladů a výnosů v druhovém a účelovém členění

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
11. 07. 2024
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky je nutné mít na paměti, že existuje druhové a účelové členění výnosů. Druhové členění výnosů více odpovídá jednotlivým účtovým skupinám výsledkových účtů výnosů dle vzorové účtové osnovy, zatímco účelové členění více akcentuje přístup k výnosům z hlediska manažerského účetnictví. Při aplikaci toho kterého pohledu je nutné respektovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví a České účetní standardy (dále jen ČÚS). Důležitou roli na tomto místě zaujímají rovněž firemní směrnice (vnitropodnikové účetní předpisy). Pojďme si v následujícím článku přiblížit základní souvislosti druhového a účelového členění výnosů, jakož i věcnou podstatu účtování na jednotlivé výsledkové účty výnosů v rámci druhového členění.

  Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní činnosti

  551 – Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

  Účetní odpisy, které vyjadřují v peněžní formě hodnotu fyzického opotřebení dlouhodobého hmotného majetku a morálního opotřebení dlouhodobého nehmotného majetku, se účtují na vrub tohoto nákladového účtu. Rovněž účetní zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku z důvodu fyzické likvidace se účtuje na vrub tohoto nákladového účtu. Proto je vhodné využívat analytické evidence pro rozlišení účetních odpisů jednotlivých majetkových složek a účetní zůstatkové ceny vyřazovaného dlouhodobého majetku z důvodu fyzické likvidace.

  552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv

  Tvorba a rozpouštění rezerv, které splňují podmínky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se zachycuje na vrub tohoto nákladového účtu (tvorba rezervy) a v jeho prospěch (zúčtování rezervy).

  554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

  Tvorba a rozpouštění rezerv, které nesplňují podmínky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se zachycuje na vrub tohoto nákladového účtu (tvorba rezervy) a v jeho prospěch (zúčtování rezervy).

  558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek

  Tvorba a rozpouštění opravných položek, které splňují podmínky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se zachycuje na vrub tohoto nákladového účtu (tvorba opravné položky) a v jeho prospěch (zúčtování opravné položky).

  559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek

  Tvorba a rozpouštění opravných položek, které nesplňují podmínky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se zachycuje na vrub tohoto nákladového účtu (tvorba opravné položky) a v jeho prospěch (zúčtování opravné položky).

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Účtová skupina 56 – Finanční náklad

  561 – Prodané cenné papíry a podíly

  Na tento účet účtujeme vyřazení cenných papírů (akcií, dluhopisů) a obchodních podílů z důvodu jejich prodeje. Následná tržba z prodeje se zaúčtuje ve prospěch účtu 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů.

  562 – Úroky

  Nákladové úroky z bankovních úvěrů a různých forem dluhového financování účtujeme zpravidla na vrub tohoto nákladového účtu, pokud nejsou v souladu s účetními předpisy aktivovány do vstupní ceny pořizované majetkové složky. Respektujeme rovněž zásadu akruálního principu, a tedy časového rozlišení.

  563 – Kurzové ztráty

  Kurzové ztráty z realizovaných a nerealizovaných kurzových rozdílů se účtují na vrub tohoto nákladového účtu, pokud tak určují účetní předpisy. Typickými příklady jsou kurzové rozdíly při úhradě cizoměnových pohledávek a dluhů, jakož i kurzové rozdíly z neuhrazených cizoměnových pohledávek a dluhů k rozvahovému dni.

  568 – Ostatní finanční náklady

  Na tomto účtu se účtují zejména náklady související s finančními veličinami, například bankovní poplatky za vedení bankovních účtů.

  569 – Manka, škody a krádeže z finanční činnosti

  Na tomto účtu účtujeme manka, škody a krádeže u finančních veličin, například v případě pokladny a cenin.

  Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace

  581, 582, 583 – Změna stavu zásob vlastní výroby

  Naskladnění a vyskladnění nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků v rámci výrobního procesu se účtují s využitím těchto nákladových účtů (na vrub při naskladnění, ve prospěch při vyskladnění). Jsou-li zjištěny inventarizační přebytky zásob vlastní výroby, nepoužívá se výnosového účtu 648 – Ostatní provozní výnosy, nýbrž se účtuje ve prospěch účtové skupiny 58.

  585 – Aktivace materiálu a zboží

  Pokud pořizujeme materiál a zboží vlastní činností, účtujeme aktivaci nákladů na jejich výrobu s využitím tohoto účtu.

  586 – Aktivace vnitropodnikových služeb

  Pokud pořizujeme zásoby nebo dlouhodobý majetek externím způsobem, avšak některé subdodávky realizujeme vlastní činností (například vnitropodnikové přepravné, vnitropodniková montáž a instalace), využívá se pro aktivaci vlastních nákladů do vstupní ceny tohoto účtu.

  Účtová skupina 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů

  591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná

  Tento účet slouží k účtování daně z příjmů, která je splatná vůči správci daně, tj. protiúčtem je účet 341 – Daň z příjmů.

  592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená

  Tento účet slouží k účtování odložené daně, tj. protiúčtem je účet 481 – Odložený daňový závazek nebo odložená daňová pohledávka. Při prvním účtování o odložené dani se však používá účet 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

  595 – Dodatečné odvody daní z příjmů

  V případě dodatečné opravy daňové povinnosti na dani z příjmů z titulu dodatečného daňového přiznání nebo daňové kontroly se využívá tento účet. V případě zvýšení daňové povinnosti účtujeme na vrub účtu 595, v případě snížení daňové povinnosti účtujeme ve prospěch účtu 595.

  Druhové členění výnosů

  Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

  601, 602, 604 – Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží

  Tyto výnosové účty se používají pro účtování klasických tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží.

  Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

  641 – Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

  V případě prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se tržba z prodeje účtuje ve prospěch tohoto výnosového účtu.

  642 – Tržby z prodeje materiálu

  V případě prodeje materiálu se tržba z prodeje účtuje ve prospěch tohoto výnosového účtu. Protože se jedná o výnos, který nesouvisí přímo s hlavním předmětem činnosti výrobní účetní jednotky, nachází se tento výnos více „hluboko“, tj. až na účtové skupině 64.

  644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

  Pokud účetní jednotka účtuje o smluvních sankcích vůči obchodním partnerům, využívá tohoto výnosového účtu.

  646 – Výnosy z odepsaných pohledávek

  Pokud účetní jednotka odepsala pohledávku z účetnictví, přičemž pohledávka nezanikla a účetní jednotka ji evidovala v podrozvahové evidenci a v budoucnu je dlužníkem tato odepsaná pohledávka uhrazena, využije účetní jednotka tohoto výnosového účtu.

  648 – Ostatní provozní výnosy

  Tohoto výnosového účtu je využíváno zejména při účtování inventarizačních přebytků u vybraných provozních veličin, například u přebytku materiálu a zboží.

  Získejte praktické tipy, jak účtovat

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

  661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

  Pokud účetní jednotka prodává cenné papíry a obchodní podíly, využívá pro účtování tržby z prodeje tohoto výnosového účtu.

  662 – Úroky

  Pokud účetní jednotka generuje výnosové úroky z vkladů na bankovních účtech nebo například výnosové úroky z poskytnutých zapůjčených peněžních prostředků, využívá tohoto výnosového účtu. Respektuje při tom zejména princip časového rozlišení.

  663 – Kurzové zisky

  Kurzové zisky z realizovaných a nerealizovaných kurzových rozdílů se účtují ve prospěch tohoto výnosového účtu, pokud tak určují účetní předpisy. Typickými příklady jsou kurzové rozdíly při úhradě cizoměnových pohledávek a dluhů, jakož i kurzové rozdíly z neuhrazených cizoměnových pohledávek a dluhů k rozvahovému dni.

  668 – Ostatní finanční výnosy

  Tento výnosový účet se používá zejména pro zaúčtování inventarizačních přebytků u finančních veličin, například pokladny a cenin.

  Závěr

  Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) je možné sestavit ve dvou variantách – v druhovém členění nákladů a výnosů nebo v účelovém členění nákladů a výnosů. Uspořádání výsledovky (výkazu zisku a ztráty) v druhovém členění upravuje prováděcí vyhláška k ZoÚ, konkrétně v Příloze č. 2. Uspořádání výsledovky (výkazu zisku a ztráty) v účelovém členění upravuje prováděcí vyhláška k ZoÚ, konkrétně v Příloze č. 3.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.