Jak účtovat/Jak účtovat o jiném výsledku hospodaření?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o jiném výsledku hospodaření?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
06. 06. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se3
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Znalost pravidel pro používání a účtování tzv. jiného výsledku hospodaření je nepostradatelná při vedení účetnictví každého podnikatelského subjektu – účetní jednotky. V čem spočívá smysl použití tzv. jiného výsledku hospodaření? Jak se projevuje jeho použití v běžném účtování? Jak se projevuje jeho existence v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Dle českých účetních předpisů je použití tzv. jiného výsledku hospodaření minulých let možné ve třech případech:

  • účtování významné opravy nákladů minulých účetních období,
  • účtování změny účetní metody,
  • účtování o odložení dani v prvním roce účtování.

  Účtování významné opravy nákladů minulých účetních období

  Oprava nákladů minulých účetních období se účtuje na vrub (MD) účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, v praxi nejčastěji na účet 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let a ve prospěch (D) zpravidla účtů dluhů (závazků), například účtovou skupinu 32 – Závazky, v praxi nejčastěji na účet 321 – Dodavatelé, 325 – Ostatní závazky nebo účtovou skupinu 37 – Jiné pohledávky a závazky, v praxi nejčastěji na účet 379 – Jiné závazky.

  Jestliže účetní jednotka, jakožto poplatník daně z příjmů, podá dodatečné daňové přiznání a nárokuje vrácení daně od správce daně, účtuje vzniknuvší přeplatek na dani na vrub (MD) účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací, v praxi nejčastěji na účet 341 – Daň z příjmů a ve prospěch (D) účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, v praxi nejčastěji na účet 424 – Jiný výsledek hospodaření.

  Praktický příklad

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Oprava nákladů minulých účetních období

  Kč 100.000,–

  424

  379

  Vnitřní účetní doklad

  Předpis pohledávky (přeplatku) na dani z příjmů dle dodatečného daňového přiznání

  Kč 21.000,– 

  341

  424

  Účtování změny účetní metody

  Za změnu účetní metody lze považovat například změnu ve vymezení ocenění dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku či změnu ve způsobu stanovení vlastních nákladů pro ocenění zásob vlastní výroby.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  V této souvislosti si připomeňme základní podobu kalkulačního vzorce z vnitropodnikového účetnictví:

  1. Přímý materiál
  2. Přímé mzdy
  3. Ostatní přímé náklady
  • Přímé náklady celkem
  1. Výrobní režie
  • Vlastní náklady výroby
  1. Zásobovací režie
  2. Správní režie
  • Vlastní náklady výkonu
  1. Odbytové náklady
  • Úplné vlastní náklady výkonu
  1. Hrubá obchodní marže (zisk)
  • Prodejní cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)

  Praktický příklad

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Zvýšení ocenění zásob polotovarů vlastní výroby

  Kč 90.000,–

  122

  424

   

  Účtování o odložené dani v prvním roce účtování

  Tzv. odložená daň vzniká z titulu přechodného časového rozdílu mezi účetními a daňovými veličinami. Důležité je zdůraznit, že se jedná o rozdíl „přechodný“ a „časový“. Odložená daň se zachycuje v rozvaze, kde představuje očekávanou budoucí daňovou pohledávku nebo budoucí daňový závazek vůči správci daně, tj. „odloženou“ položku.

  O odložené dani z příjmů se účtuje ve třech situacích:

  1. Jedná se o účetní jednotku konsolidovanou nebo konsolidující, která je součástí konsolidačního celku dle ZoÚ.
  2. Jedná se o účetní jednotku, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  3. Účetní jednotka se dobrovolně rozhodne o účtování o odložené dani.

  Titulem pro vznik odložené daňové pohledávky jsou zejména:

  • vyšší daňová zůstatková cena než účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku,
  • tvorba opravné položky k aktivní položce, přičemž tato tvorba opravné položky představuje pouze účetní náklad, nikoliv náklad daňový z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • tvorba rezervy, přičemž tato tvorba rezervy představuje pouze účetní náklad, nikoliv náklad daňový z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které nebylo zaměstnavatelem uhrazeno do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období,
  • neuhrazené nákladové smluvní sankce (smluvní pokuty, smluvní úroky z prodlení),
  • neuhrazená nákladová daň z nemovitých věcí,
  • neuplatněná daňová ztráta.

  Pokud se nejedná o účtování o odložené dani v prvním roce účtování, účtuje se o odložené daňové pohledávce na vrub (MD) účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka (v praxi nejčastěji na účet 481 – Odložená daňová pohledávka) a ve prospěch (D) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená).

  V případě, že pominou tituly pro její existenci, účtuje se opačným účetním zápisem.

  V prvním roce účtování o odložené dani z příjmů se neúčtuje výsledkově pomocí účtu 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená, nýbrž prostřednictvím účtu 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

  Titulem pro vznik odloženého daňového závazku jsou zejména:

  • vyšší účetní zůstatková cena než daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku,
  • neuhrazené výnosové smluvní sankce (smluvní pokuty, smluvní úroky z prodlení).

  Pokud se nejedná o účtování o odložené dani v prvním roce účtování, účtuje se o odloženém daňovém závazku na vrub (MD) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená) a ve prospěch (D) účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka (v praxi nejčastěji na účet 481 – Odložený daňový závazek).

  V případě, že pominou tituly pro jeho existenci, účtuje se opačným účetním zápisem.

  V případě prvního účtování o odložené daňové pohledávce nebo odloženém daňovém závazku v prvním roce účtování se namísto účtu 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená, použije účet 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Praktický příklad

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Odložený daňový závazek (dluh) vztahující se k předchozím účetním obdobím

  Kč 66.000,–

  424

  481

  Vnitřní účetní doklad

  Rozdíl v odložené dani vztahující se k běžnému účetnímu období – zvýšení odloženého daňového závazku

  Kč 11.000,–

  592

  481

  Oprava nákladů minulých účetních období účtované Interním dokladem (Vnitřním účetním dokladem).
  Oprava nákladů minulých účetních období účtované Interním dokladem (Vnitřním účetním dokladem).

   

  Závěr

  O tzv. jiném výsledku hospodaření minulých let účtujeme při účtování významné opravy nákladů minulých účetních období, při účtování změny účetní metody a při účtování o odložené dani (odložené daňové pohledávce nebo odloženém daňovém závazku (dluhu)) v prvním roce účtování. Pro jiný výsledek hospodaření minulých let ze používá účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, v praxi nejčastěji účet 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.