Jak účtovat/Jak účtovat o otevírání a uzavírání účtů v účetnictví?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o otevírání a uzavírání účtů v účetnictví?

Jak účtovat o otevírání a uzavírání účtů v účetnictví?
Jaroslav Veselka
05. 04. 2024
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se4
Jak účtovat o otevírání a uzavírání účtů v účetnictví?

Obsah

  Znalost pravidel účtování při otevírání a uzavírání účtů v účetnictví je nepostradatelná při vedení účetnictví každého podnikatelského subjektu – účetní jednotky. V čem spočívá smysl jednotlivých kroků? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy a postupy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Jak na otevírání účtů v účetnictví

  K prvnímu dni účetního období vykazují počáteční stavy pouze účty rozvahové, tj. účty aktivní a účty pasivní . Účty výsledkové, tj. účty nákladové a účty výnosové, počáteční stavy k prvnímu dni účetního období nevykazují. Vyplývá to ze skutečnosti, že konečné stavy výsledkových účtů na konci účetního období vcházejí do výsledku hospodaření (čistý účetní zisk nebo čistá účetní ztráta), který je vykázán k prvnímu dni následujícího účetního období jako součást vlastního kapitálu.

  Každý ten který rozvahový účet aktivní vykazuje počáteční stav na straně „má dáti“ (MD), každý ten který rozvahový účet pasivní vykazuje počáteční stav na straně „dal“ (D). Protože zachycení počátečního stavu na příslušném rozvahovém účtu je realizováno podvojným účetním zápisem, je nutné mít k dispozici konkrétní „protiúčet“. Za tímto účelem je v účtové osnově (potažmo účtovém rozvrhu účetní jednotky) zřízen účet 701 –  Počáteční účet rozvažný, který plní „technickou“ funkci, aby bylo možné podvojným účetním zápisem otevřít ten který aktivní a pasivní účet v účetnictví k prvnímu dni účetního období a zachytit jeho počáteční stav na správné straně MD nebo D.

  Obecně lze říci, že počáteční stav rozvahových účtů aktivních se zachytí podvojným účetním zápisem, kdy účtujeme na vrub (MD) příslušného aktivního účtu a ve prospěch (D) účtu 701 – Počáteční účet rozvažný. Počáteční stav rozvahových účtů pasivních se zachytí podvojným účetním zápisem, kdy účtujeme na vrub (MD) účtu 701 – Počáteční účet rozvažný a ve prospěch (D) příslušného pasivního účtu, tj.

  • Počáteční stav rozvahového účtu aktivního

  (MD) Rozvahový účet aktivní / (D) 701 – Počáteční účet rozvažný

  • Počáteční stav rozvahového účtu pasivního

  (MD) 701 – Počáteční účet rozvažný / (D) Rozvahový účet pasivní

  Praktický příklad otevírání účtu v účetnictví

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav pohledávky  Kč      10.000,–  311  701
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav zásoby materiálu na skladě  Kč      15.000,–  112  701
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav obchodních dluhů  Kč      20.000,–  701  321
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav základního kapitálu  Kč 2.000.000,–  701  411

  Uzavírání rozvahových účtů

  K poslednímu dni účetního období vykazují rozvahové účty aktivní a rozvahové účty pasivní konečné stavy, které se podvojným účetním zápisem převádějí na „závěrkový“ účet 702 – Konečný účet rozvažný.

  Každý ten který rozvahový účet aktivní vykazuje zpravidla konečný stav na straně „má dáti“ (MD), každý ten který rozvahový účet pasivní vykazuje zpravidla konečný stav na straně „dal“ (D). Převod konečných stavů jednotlivých účtů rozvahových je realizován podvojným účetním zápisem na účet 702 – Konečný účet rozvažný, který plní „technickou“ funkci, aby bylo možné podvojným účetním zápisem uzavřít ten který aktivní a pasivní účet v účetnictví k poslednímu dni účetního období.

  Obecně lze říci, že konečný stav rozvahových účtů aktivních se zachytí podvojným účetním zápisem, kdy účtujeme ve prospěch (D) příslušného aktivního účtu a na vrub (MD) účtu 702 – Konečný účet rozvažný. Konečný stav rozvahových účtů pasivních se zachytí podvojným účetním zápisem, kdy účtujeme na vrub (MD) příslušného pasivního účtu a ve prospěch (D) účtu 702 – Konečný účet rozvažný, tj.

  • Konečný stav rozvahového účtu aktivního

  (MD) 702 – Konečný účet rozvažný / (D) Rozvahový účet aktivní

  • Konečný stav rozvahového účtu pasivního

  (MD) Rozvahový účet pasivní / (D) 702 – Konečný účet rozvažný

  Uzavírání výsledkových účtů

  K poslednímu dni účetního období vykazují výsledkové účty nákladové a výsledkové účty výnosové konečné stavy, které se podvojným účetním zápisem převádějí na „závěrkový“ účet 710 – Účet zisků a ztrát.

  Každý ten který výsledkový účet nákladový vykazuje zpravidla konečný stav na straně „má dáti“ (MD), každý ten který výsledkový účet výnosový vykazuje zpravidla konečný stav na straně „dal“ (D). Výjimku tvoří zejména účty účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, konkrétně účty 581 – Změna stavu nedokončené výroby, 582 – Změna stavu polotovarů, 583 – Změna stavu výrobků a 584 – Změna stavu mladých a ostatních zvířat, jakož i účty účtové skupiny 55 – Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, konkrétně 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv, 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv, 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek a 559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek. U těchto vyjmenovaných účtů může být konečný zůstatek dle hospodářských transakcí podnikatelského subjektu vykazován na straně MD nebo na straně D.

  Převod konečných stavů jednotlivých účtů výsledkových je realizován podvojným účetním zápisem na účet 710 – Účet zisků a ztrát, který plní „technickou“ funkci, aby bylo možné podvojným účetním zápisem uzavřít ten který nákladový a výnosový účet v účetnictví k poslednímu dni účetního období.

  Obecně lze říci, že konečný stav výsledkových účtů nákladových se zachytí podvojným účetním zápisem, kdy účtujeme ve prospěch (D) příslušného nákladového účtu a na vrub (MD) účtu 710 – Účet zisků a ztrát. Konečný stav výsledkových účtů výnosových se zachytí podvojným účetním zápisem na vrub (MD) příslušného výnosového účtu a ve prospěch (D) účtu 710 – Účet zisků a ztrát, tj.

  • Konečný stav výsledkového účtu nákladového

  (MD) 710 – Účet zisků a ztrát / (D) Výsledkový účet nákladový

  • Konečný stav výsledkového účtu výnosového

  (MD) Výsledkový účet výnosový / (D) 710 – Účet zisků a ztrát

  Praktický příklad uzavírání účtů v účetnictví

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav pohledávky  Kč    200.000,–  702  311
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav zásoby materiálu na skladě  Kč      25.000,–  702  112
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav obchodních dluhů  Kč      40.000,–  321  702
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav základního kapitálu  Kč 2.000.000,–  411  702
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav spotřeby materiálu  Kč    120.000,–  710  501
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav prodaného zboží  Kč    200.000,–  710  504
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav tržby z prodeje výrobků  Kč 1.100.000,–  601  710
  Vnitřní účetní doklad Konečný stav tržby z prodeje pohledávky  Kč      26.000,–  646  710

   

  Závěrkové operace v Money S3.
  Závěrkové operace v Money S3.

  Závěr

  Pro otevírání rozvahových účtů aktivních a rozvahových účtů pasivních k prvnímu dni účetního období slouží účet 701 – Počáteční účet rozvažný. Počáteční stavy rozvahových účtů aktivních jsou zachyceny na vrub (MD) příslušného účtu. Počáteční stavy rozvahových účtů pasivních jsou zachyceny ve prospěch (D) příslušného účtu.

  Pro uzavírání rozvahových účtů aktivních a rozvahových účtů pasivních k poslednímu dni účetního období slouží účet 702 – Konečný účet rozvažný. Pro uzavírání výsledkových účtů nákladových a výsledkových účtů výnosových k poslednímu dni účetního období slouží účet 710 – Účet zisků a ztrát.

  Konečné stavy rozvahových účtů aktivních jsou zachyceny na vrub (MD) příslušného aktivního účtu. Konečné stavy rozvahových účtů pasivních jsou zachyceny ve prospěch (D) příslušného pasivního účtu. Konečné stavy výsledkových účtů nákladových jsou zpravidla zachyceny na vrub (MD) příslušného nákladového účtu. Konečné stavy výsledkových účtů výnosových jsou zachyceny zpravidla ve prospěch (D) příslušného výnosového účtu.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.