Jak účtovat/Jak účtovat o vzniku účetní jednotky?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o vzniku účetní jednotky?

Jak účtovat o vzniku účetní jednotky?
Jaroslav Veselka
23. 04. 2024
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se6
Jak účtovat o vzniku účetní jednotky?

Obsah

  Znalost účtování souvislostí vzniku účetní jednotky je nepostradatelná pro každý podnikatelský subjekt – účetní jednotku při počátku výkonu podnikatelské činnosti. V čem spočívá princip jednotlivých účetních postupů při vzniku účetní jednotky? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS). 

  Založení, vznik, zrušení a zánik účetní jednotky

  V souvislosti se vznikem účetní jednotky – právnické osoby je nutné správně rozumět čtyřem základním pojmům: založení, vznik, zrušení a zánik účetní jednoty.

  Založení účetní jednotky je provedeno zpravidla na základě uzavřené smlouvy, nejčastěji ve formě společenské smlouvy. V tomto okamžiku však účetní jednotka ještě nevzniká a nenabývá tzv. právní osobnosti.

  Ke vzniku účetní jednotky – právnické osoby, například společnosti s ručením omezeným, dochází v okamžiku zápisu společnosti do obchodního rejstříku. K tomuto nabývá společnost tzv. právní osobnosti, vzniká jí povinnost vést účetnictví dle ZoÚ, dochází k sestavení tzv. zahajovací rozvahy a otevírají se účetní knihy. Společnost začíná vést účetnictví.

  Zrušení účetní jednotky předchází vlastnímu zániku. Zrušení může být realizováno ve formě tzv. zrušení s likvidací, tj. bez právního nástupce nebo ve formě tzv. zrušení bez likvidace, tj. vlastní jmění přechází na právního nástupce (jedná se zpravidla o přeměnu, například fúzi).

  K zániku účetní jednotky – právnické osoby dochází k okamžiku výmazu z obchodního rejstříku.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Účtování vzniku účetní jednotky

  Ke dni vzniku, tj. ke dni zápisu do obchodního rejstříku, sestavuje obchodní korporace tzv. zahajovací rozvahu, v níž uvede majetek (aktiva) a zdroje jeho krytí (pasiva) k tomuto dni. Fyzická osoba vedoucí podvojné účetnictví sestavuje zahajovací rozvahu ke dni zahájení své podnikatelské činnosti, resp. ke dni, kdy jí vznikla povinnost vést účetnictví.

  Podle údajů o aktivech uvedených v zahajovací rozvaze se zaúčtují počáteční stavy účtů rozvahových aktivních účetním zápisem na vrub (MD) příslušného rozvahového účtu aktivního a ve prospěch (D) účtu 701 – Počáteční účet rozvažný.

  Podle údajů o pasivech uvedených v zahajovací rozvaze se zaúčtují počáteční stavy účtů rozvahových pasivních účetním zápisem na vrub (MD) účtu 701 – Počáteční účet rozvažný a ve prospěch (D) příslušného rozvahového účtu pasivního.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Praktický příklad

  Zahajovací rozvaha XY, a.s.

  Aktiva Pasiva
  353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál
  Kč 1.500.000,–
  411 – Základní kapitál
  Kč 10.000.000,–
  042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  Kč 8.000.000,–
   
  221 – Bankovní účet
  Kč 500.000,–
   
  Aktiva celkem
  Kč 10.000.000,–
  Pasiva celkem
  Kč 10.000.000,–
  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Otevření rozvahových účtů Kč 1.500.000,– 353 701
  Vnitřní účetní doklad Otevření rozvahových účtů Kč 8.000.000,– 042 701
  Vnitřní účetní doklad Otevření rozvahových účtů Kč    500.000,– 221 701
  Vnitřní účetní doklad Otevření rozvahových účtů Kč 10.000.000,- 701 411
  Vnitřní účetní doklad Právní a notářské služby Kč       85.000,– 518 (538) 365
  Výpis z bankovního účtu Úhrada zřizovacích výdajů Kč       85.000,– 365 221
  Vnitřní účetní doklad Převod nemovité věci do majetku Kč 5.000.000,–
  Kč 3.000.000,–
  031
  021
  042
  042
  Funkce navedení počátečních stavů v účetnictví.
  Funkce navedení počátečních stavů v účetnictví.

  Závěr

  V souvislosti se vznikem účetní jednotky – právnické osoby je nutné rozlišovat okamžik založení, vzniku, zrušení a zániku účetní jednotky. Účetní jednotka – právnická osoba (například společnost s ručením omezeným) vzniká ke dni zápisu do obchodního rejstříku a k tomuto dni sestavuje tzv. zahajovací rozvahu a otevírá účetní knihy.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.