Jak účtovat/Jak účtovat odloženou daň z příjmů?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat odloženou daň z příjmů?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
26. 03. 2024
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se0
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Účtování o tzv. odložené dani z příjmů patří k transakcím, s nimiž se setkáváme v rámci účetní uzávěrky. Znalost základních souvislostí o tzv. odložené dani z příjmů patří do vědomostní výbavy každého účetního pracovníka účetního oddělení podnikatelského subjektu. Jaké jsou tituly pro vznik odložené daňové pohledávky a odloženého daňového závazku? Jak se o odložené dani, tj. odložené daňové pohledávce a odloženém daňovém závazku účtuje? V tomto článku si jednotlivá pravidla představíme.

  Odložená daňová pohledávka a její účtování

  Tzv. odložená daň vzniká z titulu přechodného časového rozdílu mezi účetními a daňovými veličinami. Důležité je zdůraznit, že se jedná o rozdíl „přechodný“ a „časový“. Odložená daň se zachycuje v rozvaze, kde představuje očekávanou budoucí daňovou pohledávku nebo budoucí daňový závazek vůči správci daně, tj. „odloženou“ položku.

  O odložené dani z příjmů se účtuje ve třech situacích:

  1. Jedná se o účetní jednotku konsolidovanou nebo konsolidující, která je součástí konsolidačního celku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jedná se o účetní jednotku, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  3. Účetní jednotka se dobrovolně rozhodne o účtování o odložené dani.

  Titulem pro vznik odložené daňové pohledávky jsou zejména:

  • vyšší daňová zůstatková cena než účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku,
  • tvorba opravné položky k aktivní položce, přičemž tato tvorba opravné položky představuje pouze účetní náklad, nikoliv náklad daňový z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • tvorba rezervy, přičemž tato tvorba rezervy představuje pouze účetní náklad, nikoliv náklad daňový z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které nebylo zaměstnavatelem uhrazeno do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období,
  • neuhrazené nákladové smluvní sankce (smluvní pokuty, smluvní úroky z prodlení),
  • neuhrazená nákladová daň z nemovitých věcí,
  • neuplatněná daňová ztráta.

  O odložené daňové pohledávce se účtuje na vrub (MD) účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka (v praxi nejčastěji na účet 481 – Odložená daňová pohledávka) a ve prospěch (D) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená).

  V případě, že pominou tituly pro její existenci, účtuje se opačným účetním zápisem.

  prvním roce účtování o odložené dani z příjmů se neúčtuje výsledkově pomocí účtu 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená, nýbrž prostřednictvím účtu 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

  Praktický příklad účtování odložené pohledávky

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Odložená daňová pohledávka

   Kč 10.000,–

   481

   592

  Vnitřní účetní doklad

  Zrušení odložené daňové pohledávky

   Kč 10.000,–

   592

   481

  Odložený daňový závazek a jeho účtování

  Titulem pro vznik odloženého daňového závazku jsou zejména:

  • vyšší účetní zůstatková cena než daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku,
  • neuhrazené výnosové smluvní sankce (smluvní pokuty, smluvní úroky z prodlení).

  O odloženém daňovém závazku se účtuje na vrub (MD) účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účet 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená) a ve prospěch (D) účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka (v praxi nejčastěji na účet 481 – Odložený daňový závazek).

  V případě, že pominou tituly pro jeho existenci, účtuje se opačným účetním zápisem.

   Praktický příklad účtování odložení daňového závazku

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Odložený daňový závazek

   Kč 10.000,–

   592

   481

  Vnitřní účetní doklad

  Zrušení odloženého daňového závazku

   Kč 10.000,–

   481

   592

  Účtování o odložené daňové pohledávce na Interním (Vnitřním účetním dokladu).
  Účtování o odložené daňové pohledávce na Interním (Vnitřním účetním dokladu).

  Závěr

  Odložená daň z příjmů vyplývá z přechodných časových rozdílů mezi účetními a daňovými veličinami. Tyto rozdíly jsou titulem pro odloženou daňovou pohledávku nebo odložený daňový závazek. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, definuje tři situace, v nichž se o odložené dani účtuje. Odložená daň nabývá formy odložené daňové pohledávky nebo odloženého daňového závazku.

  V případě prvního účtování o odložené dani z příjmů se účtuje rozvahově pomocí účtu 424 – Jiný výsledek hospodaření minulých let, v dalších krocích se o odložené dani účtuje výsledkově pomocí účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů (v praxi nejčastěji na účtu 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená).


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.