Jak účtovat/Jak účtovat v rámci jednotlivých účetních zásad?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat v rámci jednotlivých účetních zásad?

Jak účtovat v rámci jednotlivých účetních zásad?
Jaroslav Veselka
05. 04. 2024
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se4
Jak účtovat v rámci jednotlivých účetních zásad?

Obsah

  Znalost obecných účetních zásad je nepostradatelná při vedení účetnictví každého podnikatelského subjektu – účetní jednotky. V čem spočívá smysl jednotlivých účetních zásad? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Zásada akruálního principu (věcné a časové souvislosti)

  Zásada akruálního principu bývá často označována rovněž jako zásada věcné a časové souvislosti, která je základním znakem podvojného účetnictví – oproti daňové evidenci. Akruální princip spočívá v časovém rozlišení ekonomických transakcí do toho účetního období, s nímž skutečně souvisejí – bez ohledu na skutečnost, kdy bude realizován příjem nebo výdej peněžních prostředků (v hotovosti nebo na bankovní účet).

  Tato zásada je dodržována například tím, že spotřeba materiálu do výroby se účtuje na vrub nákladů (5. účtová třída) až v okamžiku skutečného použití těchto zásob – nikoliv v okamžiku nákupu a zaplacení za tato aktiva. V případě poskytnutí služby či prodeje výrobků a zboží se účtuje ve prospěch výnosů (6. účtová třída) v okamžiku, kdy k realizaci prodeje došlo – nikoliv v okamžiku přijetí peněžních prostředků od odběratele.

  Pro zajištění této zásady se rovněž používají položky časového rozlišení, tj. náklady příštích období, výnosy příštích období, příjmy příštích období, výdaje příštích období, komplexní náklady příštích období, dohadné položky pasivní a dohadné položky aktivní.

  Příklad:

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Výpis z bankovního účtu Zaplacené nájemné nájemcem na příští účetní období  Kč 10.000,–  381  221
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění nájemného v příštím účetním období  Kč  10.000,–  518  381

  Zásada účetní jednotky

  Smysl zásady účetní jednotky spočívá ve skutečnosti, že účetnictví se vede za účetní jednotku jakožto celek. Za účetní jednotku jakožto celek se sestaví účetní závěrka. V závislosti na kategorii účetní jednotky se vymezí rozsah účetní závěrky. Obecně tvoří účetní závěrku: 1) Rozvaha (bilance), 2) Výkaz zisků a ztrát (výsledovka), 3) Příloha, 4) Výkaz peněžních toků, 5) Výkaz o změnách vlastního kapitálu.

  Zásada neomezeného trvání účetní jednotky

  Zásada neomezeného trvání účetní jednotky vychází z předpokladu, že podnikatelský subjekt je schopen splácet svoje dluhy ve lhůtě splatnosti a neplánuje a ani není nucen ukončit svou činnost, ani ji významným způsobem omezovat. Tato zásada se prakticky uplatňuje v oblasti oceňování aktiv.

  Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech

  Smyslem zásady zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech je rozdělení doby neomezeného trvání účetní jednotky na pravidelné intervaly, tj. účetní období. Dle ZoÚ je účetní období obecně vymezeno jako 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž ZoÚ vymezuje několik základních typů účetního období. Mezi základní formy patří kalendářní rok (od 1. ledna do 31. prosince) a tzv. hospodářský rok (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž první den tohoto účetního období je prvním dnem jiného kalendářního měsíce, než je měsíc leden). ZoÚ vymezuje účetní období dále například v případě přeměn, v situaci změny účetního období – kalendářního roku na hospodářský rok a naopak.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zásada objektivity účetních informací

  Zásada objektivity účetních informací spočívá v tom, že „obsah má přednost před formou“. Nezáleží tedy například na skutečnosti, co je „na faktuře napsáno“, důležité je, jaká byla skutečnost – například problematika správného určení, zda se v hospodářské transakci jednalo o opravu či technické zhodnocení dlouhodobého majektu.

  Zásada srovnatelnosti mezi účetními obdobími

  Zásada srovnatelnosti mezi účetními obdobími bývá v praxi často označována jako „zásada stálosti metod“. Jedná se o princip dodržování používání jednotlivých metod po celé účetní období. Pokud je to pro zabezpečení objektivity vykazovaných informací nutné, je možné jednotlivé metody měnit mezi jednotlivými účetními obdobími. Rovněž je o tom nutné informovat uživatel účetní závěrky v příloze.

  Zásada oceňování historickými cenami

  Zásada oceňování historickými cenami vyplývá ze skutečnosti, že ocenění vychází z „historického“ okamžiku vzniku účetní transakce. Tato zásada při oceňování v historických cenách tedy nezohledňuje vliv inflace.

  Zásada významnosti

  Zásada významnosti spočívá ve skutečnosti, že nevýznamné informace, které nejsou pro uživatele účetní závěrky přínosem, není účelné poskytovat. Vyhodnocení informace, zda je či není významná, je dáno její povahou a věcným obsahem. Za podstatnou (významnou) lze obecně považovat takovou informaci, kdy její nevykázání nebo zkreslení by ovlivnilo ekonomické rozhodování uživatelů. Posuzování závažnosti je závislé na velikosti vykazované položky a odhadu chyby, která by mohla vzniknout při jejím neuvedení.

  Zásada zákazu vzájemného zúčtování (zákaz kompenzace)

  Zásada zákazu vzájemného zúčtování (zákaz kompenzace) spočívá v požadavku vykazovat aktiva, pasiva, náklady a výnosy bez jejich vzájemného zúčtování (kompenzování). Například v případě, kdy účetní jednotka na straně jedné nakoupila zásoby a prozatím za tuto nakoupenou dodávku nezaplatila a na druhé straně tyto zásoby prodala a prozatím ještě neobdržela úhradu od odběratele, musí vykazovat samostatně dluh (závazek) vůči dodavateli a současně pohledávku vůči odběrateli.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Zásada opatrnosti

  Zásada opatrnosti respektuje pravidlo: „Aktiva a zisky nenadhodnocujeme, dluhy a ztráty nepodhodnocujeme“. Nástrojem pro zabezpečení zásady opatrnosti na straně aktiv v rozvaze je používání opravných položek (za účelem zachycení přechodného snížení hodnoty aktiv). Nástrojem pro zabezpečení zásady opatrnosti na straně pasiv v rozvaze je používání rezerv (za účelem pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku).

  Tvorba a rozpouštění (zúčtování) opravných položek k aktivům, jakož i tvorba a rozpouštění (zúčtování) rezerv ovlivňuje výši výsledku hospodaření účetní jednotky. V některých případech však může znamenat i vliv na základ daně z příjmů. V takovém případě však musí být splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

  Typickými příklady nedaňových rezerv jsou rezervy na záruční opravy, soudní spory, restrukturalizaci, nevyčerpanou dovolenou, vrácení zboží. Příklady daňových rezerv (po splnění zákonných podmínek) jsou rezervy na opravu hmotného majetku, pěstební činnost, odbahnění rybníka, sanaci pozemků dotčených těžbou, vypořádání důlních škod, nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

  Praktický příklad

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Tvorba opravné položky k pohledávce (nedaňová) Kč 10.000,- 559 391
  Vnitřní účetní doklad Tvorba rezervy na pozáruční opravy výrobků  Kč   5.000,–  554  459
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění opravné položky k pohledávce (nedaňová)  Kč  10.000,–  391  559
  Vnitřní účetní doklad Rozpuštění rezervy na pozáruční opravy výrobků  Kč    5.000,–  459  554

  Závěr

  Mezi tzv. obecně uznávané účetní zásady patří 1) Princip věcné a časové souvislosti (akruální princip), 2) Zásada účetní jednotky, 3) Zásada neomezeného trvání účetní jednotky, 4) Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech, 5) Zásada objektivity účetních informací, 6) Zásada srovnatelnosti mezi účetními obdobími, 7) Zásada oceňování historickými cenami, 8) Zásada významnosti, 9) Zásada zákazu vzájemného zúčtování (zákaz kompenzace), 10) Zásada opatrnosti.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s., 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.