Jak účtovat/Jak účtovat ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek a povinný audit?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek a povinný audit?

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
07. 06. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se1
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Znalost pravidel pro kategorizaci účetních jednotek a určení povinnosti finančního auditu (auditu účetní závěrky) je nepostradatelná při vedení účetnictví každého podnikatelského subjektu – účetní jednotky. V čem spočívá smysl kategorizace a povinného auditu účetní závěrky? Jak se projevuje kategorizace účetních jednotek a povinný audit účetní závěrky v běžném účtování? Jak se projevují tyto dva instituty v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen Vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS).

  Od roku 2016 nepostačuje pouze určit, zda příslušný podnikatelský subjekt je účetní jednotkou ve smyslu vedení podvojného účetnictví, nýbrž je nutné účetní jednotku i správně zařadit do konkrétní kategorie účetních jednotek dle ZoÚ.

  Zakategorizování účetní jednotky má vliv především na respektování některých pravidel při vedení účetnictví (například přecenění na reálnou hodnotu, přecenění ekvivalencí) a především je důležitá při určování struktury účetní závěrky, rozsahu jednotlivých výkazů v rámci účetní závěrky, jejich sestavování a zveřejňování, jakož i ověření účetní závěrky auditorem a sestavení výroční zprávy.

  Kritéria pro kategorizaci účetních jednotek

  V rámci kategorizace účetních jednotek definuje ZoÚ tři kritéria a jejich hodnoty, na základě kterých se účetní jednotky zařazují do té které kategorie:

  Hodnota aktiv celkem

  Od roku 2016 jsou aktiva dle ZoÚ definována již nikoliv v hodnotě „brutto“, nýbrž v hodnotě „netto“ – tj. hodnota aktiv snížená o hodnotu „korekce“, tedy o hodnotu oprávek a opravných položek.

  Roční úhrn čistého obratu

  Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

  Průměrný počet zaměstnanců

  Průměrným počtem zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců dle metodiky Českého statistického úřadu.

  ZoÚ definuje čtyři kategorie účetních jednotek:

  • mikro účetní jednotka,
  • malá účetní jednotka,
  • střední účetní jednotka,
  • velká účetní jednotka.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Postup pro kategorizaci účetních jednotek

  Mikro účetní jednotkou je taková, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

  • aktiva celkem Kč 9.000.000,–,
  • roční úhrn čistého obratu Kč 18.000.000,–,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

  Malou účetní jednotkou je taková, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

  • aktiva celkem Kč 100.000.000,–,
  • roční úhrn čistého obratu Kč 200.000.000,–,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

  Střední účetní jednotkou je taková, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:

  • aktiva celkem Kč 500.000.000,–,
  • roční úhrn čistého obratu Kč 1.000.000.000,–,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

  Velkou účetní jednotkou je taková, která k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě hraniční hodnoty uvedené pro střední účetní jednotku

  Za velkou účetní jednotku se považuje vždy:

  • subjekt veřejného zájmu,
  • vybraná účetní jednotka.

  Subjektem veřejného zájmu se rozumí dle ZoÚ účetní jednotky se sídlem v České republice, které jsou:

  • obchodní společností s emitovanými investičními cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu,
  • bankou, spořitelním a úvěrním družstvem,
  • pojišťovnou a zajišťovnou,
  • penzijní společností,
  • zdravotní pojišťovnou.

  Vybranými účetními jednotkami se rozumí dle ZoÚ:

  • organizační složky státu,
  • státní fondy podle rozpočtových pravidel,
  • územní samosprávní celky,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • Regionální rady regionů soudržnosti,
  • příspěvkové organizace,
  • zdravotní pojišťovny.

  V prvním účetním období po svém vzniku, nebo zahájení činnosti, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

  Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Aspekty kategorizace účetních jednotek

  Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

  Povinný audit účetní závěrky

  Cílem finančního auditu (auditu účetní závěrky) je vyjádření výroku auditora, zda je účetní závěrka zpracována v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Auditor ověřuje, zda informace v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční situace, výsledku hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy (například Mezinárodními standardy finančního výkaznictví IFRS).

  Účetní jednotky, které mají dle ZoÚ povinnost ověření účetní závěrky auditorem, musí vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

  Mikro účetní jednotka

  Mikro účetní jednotce české účetní předpisy nestanoví povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Povinný audit by mohl vyplývat pouze ze zvláštního právního předpisu.

  Malá účetní jednotka

  U malé účetní jednotky testujeme dle ZoÚ stanovené hodnoty vždy za dvě účetní období. Zjišťujeme, zda u akciové společnosti a svěřenského fondu bylo překročeno, nebo dosaženo jedno kritérium, u ostatních účetních jednotek dvě kritéria, ve dvou účetních obdobích po sobě jdoucích. Může se jednat o překročení v každém z testovaných účetních období různých kritérií. V jednom překročí akciová společnost, například úhrn čistého obratu a ve druhém výši aktiv netto a výsledkem je, že má povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

  Střední a velká účetní jednotka

  Řádná a mimořádná účetní závěrka střední a velké účetní jednotky podléhá povinnosti ověření vždy.

  Výběr účetních výkazů
  Výběr účetních výkazů

  Závěr

  Kategorizace účetních jednotek spočívá v zařazení účetní jednotky do jedné ze čtyř kategorií: a) mikro účetní jednotka, b) malá účetní jednotka, c) střední účetní jednotka, d) velká účetní jednotka. Kritérii pro kategorizaci účetních jednotek jsou 1) aktiva netto, 2) úhrn čistého obratu a 3) průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Kategorie účetní jednotky má vliv na povinnost sestavení té které složky účetní závěrky, jakož i na jejich zveřejnění. Povinný audit mají účetní jednotky, které splní kritéria dle ZoÚ. Účetní jednotky s povinným auditem účetní závěrky mají také povinnost vyhotovit tzv. výroční zprávu.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.