Jak účtovat/Účet 55 – Jak účtovat rezervy v praxi?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Účet 55 – Jak účtovat rezervy v praxi?

Účet 55 – Jak účtovat rezervy v praxi?
Jaroslav Veselka
16. 11. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se5
Účet 55 – Jak účtovat rezervy v praxi?

Obsah

  Účtování o rezervách patří k transakcím, kterým je věnována pozornost při provádění účetní uzávěrky. Pravidla účtování jejich tvorby a zúčtování patří mezi základní vědomostní výbavu každého pracovníka v účetním oddělení. Jaké postupy se při jejich účtování používají? V tomto článku si jednotlivá pravidla představíme.

  Specifika účtování o rezervách

  Rezervy představují v rozvaze účetní jednotky cizí zdroj krytí, tj. cizí kapitál neboli cizí pasivum. Je to způsobeno tím, že rezerva se tvoří ke krytí budoucích rizik a ztrát. Rovněž bývá někdy její tvorba zdůvodňována tím způsobem, že rezerva představuje budoucí dluh podnikatelského subjektu. Z tohoto důvodu je vykazována jako součást cizích pasiv a nikoliv jako složka vlastního kapitálu. 

  Zásady účtování o rezervách v rámci předpisů a směrnic

  Rezervy se tvoří a rozpouští v souladu s českými účetními předpisy a vnitropodnikovou směrnicí firmy. V této souvislosti je nutno zmínit především respektování obecných účetních zásad, jako je zásada významnosti a zásada opatrnosti.

  Zásada významnosti spočívá ve vytvoření správné představy uživatele účetní závěrky o aktuální situaci podnikatelského subjektu a jeho očekávaném budoucím vývoji. Zásada opatrnosti vychází z předpokladu, že aktiva se vykazují co možná v nejmenší hodnotě, naopak dluhy v co možná nejvyšší hodnotě. 

  Základním účetním nástrojem pro toto zachycení jsou opravné položky a právě rovněž rezervy. Obecně tedy platí, že při respektování zásady opatrnosti „aktiva a zisky nenadhodnocujeme“ a „dluhy a ztráty nepodhodnocujeme“.

  Představitelé rezerv v účetnictví

  Typickými představiteli rezerv z účetního hlediska jsou především například:

  • rezervy na pozáruční opravy výrobků,
  • rezervy na reklamace,
  • rezervy na daň z příjmů,
  • rezervy na nevyčerpanou dovolenou,
  • rezervy na kurzové ztráty.

  Rozlišení rezerv z účetního hlediska

  Z účetního hlediska můžeme v zásadě rozlišit tvorbu a rozpouštění (zrušení) rezerv v provozní a finanční oblasti. Jako samostatnou můžeme uvažovat tvorbu a rozpouštění (zrušení) rezervy na daň z příjmů.

  Obecně se účetně zachytí tvorba rezervy na vrub (MD) výsledkového účtu nákladů a ve prospěch (D) účtu příslušné rezervy. Rozpouštění (zrušení) rezervy se zaúčtuje opačným účetním zápisem, tj. na vrub (MD) účtu příslušné rezervy a ve prospěch (D) výsledkového účtu nákladů.

  Rezervy v provozní oblasti

  V případě rezerv v provozní oblasti se účtuje o tvorbě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 (v praxi nejčastěji účet 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv, resp. 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv) a ve prospěch účtu příslušné rezervy účtové skupiny 45 (v praxi nejčastěji účet 451 – Zákonné rezervy, resp. 459 – Ostatní rezervy). O rozpouštění (zrušení) rezervy se účtuje opačným účetním zápisem.

  Rezervy ve finanční oblasti

  V případě rezerv ve finanční činnosti se účtuje o tvorbě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 (v praxi nejčastěji účet 574 – Tvorba a zúčtování rezerv ve finanční činnosti) a ve prospěch účtu příslušné rezervy účtové skupiny 45. O rozpouštění (zrušení) rezervy se účtuje opačným účetním zápisem.

  Rezerva na daň z příjmů

  Pokud by účetní jednotka účtovala o rezervě na daň z příjmů, zachytí se její tvorba na vrub účtu účtové skupiny 59 (v praxi nejčastěji účet 599 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů) a ve prospěch účtu příslušné rezervy účtové skupiny 45 (v praxi nejčastěji účet 454 – Rezerva na daň z příjmů). O rozpouštění (zrušení) rezervy se účtuje opačným účetním zápisem. V praxi se rezerva na daň z příjmů tvoří a účtuje se o ní v situaci, kdy je nutné vyhotovit účetní výkazy účetní jednotky dříve, než je vypočtena „ostrá“ daň z příjmů a vyhotoveno daňové přiznání k dani z příjmů.

  Účtování rezervy daňově účinné a daňově neúčinné 

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) definuje situace, kdy může být tvorba rezervy – po splnění zákonných podmínek, daňově uznatelným nákladem. ZDP přitom odkazuje na zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoR). 

  Dle ZoR se za daňově uznatelné rezervy považují bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost, rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatní rezervy dle ZoR. Mezi tyto ostatní rezervy patří rezerva na odbahnění rybníka, kterým se rozumí odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních pozemků. Rovněž mezi tyto ostatní rezervy patří rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních škod, rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady.

  Pokud budou splněny podmínky pro tvorbu výše uvedených rezerv dle ZoR, umožňuje ZDP tyto náklady (výdaje) považovat za daňově uznatelný náklad.

  Praktický příklad účtování na účtech 55

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Tvorba rezervy na pozáruční opravy výrobků

  Kč 100.000,–

  554

  459

  Vnitřní účetní doklad

  Rozpuštění rezervy na opravu hmotného majetku

  Kč   30.000,–

  451

  552

  Účtování rezervy na daň z příjmů

  Rezerva na daň z příjmů je specifickou rezervou, o které se účtuje v situaci, kdy je nutné vyhotovit účetní závěrku dříve, než je vyhotoveno daňové přiznání k dani z příjmů a známá přesná částka daně z příjmů.

  V tomto případě se pro účtování tvorby a zúčtování rezervy používá účet účtové skupiny 59 – Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů, v praxi nejčastěji účet 599 – Změna stavu rezervy na daň z příjmů. 

  Praktický příklad účtování na účtech 59

  Účetní doklad

  Text

  Částka

  MD

  D

  Vnitřní účetní doklad

  Tvorba rezervy na daň z příjmů

  Kč 140.000,–

  599

  454

  Vnitřní účetní doklad

  Rozpuštění rezervy na daň z příjmů

  Kč   140.000,–

  454

  599

  Tvorba rezervy k dani z příjmů s účtováním 599 / 454. Tlačítkem zaúčtování rezerv se vygeneruje interní doklad a zaúčtuje dle nastavení rezervy do účetního deníku.
  Tvorba rezervy k dani z příjmů s účtováním 599 / 454. Tlačítkem zaúčtování rezerv se vygeneruje interní doklad a zaúčtuje dle nastavení rezervy do účetního deníku.

  Video – Účet 55 – Jak účtovat rezervy v praxi?

  Závěr

  Rezervy představují cizí zdroj financování podnikatelského subjektu a jsou tvořeny ke krytí budoucích rizik nebo ztrát. Je nutné rozlišovat rezervy z účetního a daňového hlediska. Z účetního hlediska využití rezerv respektuje zejména zásadu významnosti a opatrnosti vykazovaných účetních informací. Tvorba příslušné rezervy se účetně zachytí na vrub výsledkového účtu nákladů a ve prospěch příslušného účtu rezervy. O rozpouštění (zrušení) rezervy se účtuje opačným účetním zápisem. Z daňového hlediska je tvorba rezerv posuzována s ohledem na daňovou uznatelnost nákladů dle ZDP, který pro splnění zákonných podmínek odkazuje na ZoR.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.