Mzdy a personalistika / Sociální a zdravotní pojištění/Nemocenské pojištění u OSVČ od 1. 1. 2009
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Nemocenské pojištění u OSVČ od 1. 1. 2009

Seyfor, a. s.
16. 12. 2008
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2

Od 1. 1. 2009 dochází k významným změnám v oblasti nemocenského pojištění u osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). Článek vychází z materiálu uveřejněného na webu České správy sociálního zabezpečení.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Základní informace

S účinností od 1. 1. 2009 je nemocenské pojištění OSVČ odděleno od důchodového pojištění. Již není podmínkou, že OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Měsíční základ pro nemocenské pojištění není závislý na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů (daňového základu) v předchozím kalendářním roce.

Pojistné na nemocenské pojištění se od 1. 1. 2009 neplatí spolu se zálohou na pojistné na důchodové pojištění, ale samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a na nový variabilní symbol. Nové číslo účtu pro placení pojistného na nemocenské pojištění zjistí OSVČ na své příslušné OSSZ (v Praze na PSSZ).

Pro placení pojistného na nemocenské pojištění bude od 1. 1. 2009 používán nový variabilní symbol, kterým bude rodné číslo OSVČ.

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí, tj. např. pojistné za leden 2009 je splatné od 1. do 20. února 2009 atp.

Pokud k 1. lednu 2009 OSVČ dluží pojistné na nemocenské pojištění za dobu před tímto datem a nedoplatí dlužné pojistné včetně penále z nemocenského pojištění do 31. ledna 2009, zaniká její účast na pojištění od 1. ledna 2009. Pokud však do 9. ledna 2009 již uplynula doba tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích (tj. říjen, listopad, prosinec 2008), za které nebylo zaplaceno splatné pojistné, zaniká účast na nemocenském pojištění dnem 30. září 2008.

Podmínky účasti OSVČ na nemocenském pojištění

OSVČ je účastna nemocenského pojištění dobrovolně za současného splnění následujících podmínek

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR.
  • podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu.

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění ke dni 31.12.2008, je tohoto pojištění účastna i po tomto datu, bez toho, aby musela podávat novou přihlášku.

Vznik nemocenského pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána. Pokud však OSVČ podá přihlášku k účasti na pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniká pojištění dnem uvedeným v přihlášce, i když tento den předchází dni, ve kterém byla přihláška podána, nejdříve však dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Zánik nemocenského pojištění OSVČ

OSVČ zaniká nemocenské pojištění dnem

  • uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána,
  • skončení samostatné výdělečné činnosti,
  • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
  • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
  • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno,
  • nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

O zániku účasti na nemocenském pojištění z důvodu nezaplacení pojistného informují OSSZ OSVČ písemně.

Dávky nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění se OSVČ poskytují dvě dávky

  • nemocenské, a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény), pokud byla OSVČ bezprostředně přede dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény) účastna tohoto pojištění alespoň tři měsíce. Podmínka účasti na pojištění po dobu tří měsíců přede dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti (nařízené karantény) neplatí, jestliže se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění do 8 kalendářních dnů od dne zahájení samostatné výdělečné činnosti.
  • peněžitá pomoc v mateřství nejdříve od počátku 8 týdne před očekávaným dnem porodu, pokud účast na nemocenském pojištění trvala v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, alespoň po dobu 270 kalendářních dnů a zároveň účast na pojištění OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, která nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Nárok na výplatu těchto dávek má OSVČ pouze v případě, že po dobu jejich pobírání osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost. Je-li výkon samostatné výdělečné činnosti zajištěn prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob je tato podmínka splněna. Výkon jiné než samostatné výdělečné činnosti však poskytování těchto dávek z nemocenského pojištění nebrání.

O dávkách rozhoduje příslušná OSSZ/PSSZ. Žádost o dávku uplatňuje OSVČ u místně příslušné OSSZ/PSSZ.

Další podrobnosti o způsobu uplatnění žádosti a o výplatě dávky lze nalézt na webových stránkách ČSSZ v informaci „Uplatňování nároku a výplata dávek nemocenského pojištění„.

Rozhodným obdobím pro stanovení výše dávky je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Pojistné na nemocenské pojištění

S účinností od 1.1.2009 dochází ke změnám v placení pojistného na nemocenské pojištění OSVČ. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši si určuje OSVČ sama. Měsíční základ, který si OSVČ stanovila a odvedla z něho pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit, stanovením měsíčního základu se rozumí zaplacení pojistného na nemocenské pojištění z měsíčního základu.

Tento měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

S účinností od 1.1.2009 činí rozhodná částka pro účast na pojištění zaměstnanců částku 2000 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění činí s účinností od 1.1.2009 částku 4000 Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou ve výši 2,4 % a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru. Pro rok 2009 činí minimální platba pojistného na nemocenské pojištění 96 Kč.

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné OSSZ na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se nemocenské nevyplácí. OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené pro splatnost pojistného nebo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. OSSZ je povinna při vrácení tohoto přeplatku, nebo při použití tohoto přeplatku k úhradě splatného závazku vůči OSSZ, písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.