Mzdy a personalistika / Odměňování/Upozornění na nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Upozornění na nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Upozornění na nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Monika Doleželová
05. 04. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se49
Upozornění na nové povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Obsah

  Od 1. 4. 2022 vznikne zaměstnavatelům nová povinnost zakotvená v zákoně zaměstnanosti a v zákoně o nemocenském pojištění. Nově bude muset zaměstnavatel hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení i údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Oznámení pod označením ONZ tak bude muset mzdová účetní, pod hrozbou vysoké sankce, zasílat na příslušnou OSSZ v přesně stanovených termínech.

  Novela zákona o zaměstnanosti

  Od 1. 4. 2022 vznikne zaměstnavateli nová povinnost. Novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou zákonem č. 248/2021 Sb., se v § 42 za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

  (3) Úřad práce je oprávněn získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti podle odstavce 2 z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění, a to údaj o

  a) druhu zaměstnání,
  b) době trvání zaměstnání,
  c) době důchodového pojištění,
  d) výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů,
  e) výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a
  f) způsobu a důvodu skončení zaměstnání.“.

  Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

  Dále se za § 147b vkládá nový § 147ba, který zní:

  „Zaměstnavatel, který oznamuje příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem podle § 94 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění, je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení též údaje podle § 42 odst. 3 způsobem podle § 94 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění, a to do 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání tohoto zaměstnance.“.

  S účinností od 1. 4. 2022 se mění některé ustanovení v zákoně o nemocenském pojištění.

  V § 94 a v § 116 se doplňuje vazba na výše uvedené povinnosti dle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti s tím, že tyto údaje sděluje zaměstnavatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. V § 122 se doplňuje povinnost evidovat tyto údaje po dobu 15 let následujících po roce, v němž byly tyto údaje zapsány do registru pojištěnců zapsány.

  Tímto by mělo dojít ke zrychlení všech procesů spojených s výpočtem a vyplácením podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci.

  Sankce až 20 000 Kč za nesplnění povinností zaměstnavatele

  Dle § 131 odst. 1 písm. f) zákona o nemocenském pojištění se zaměstnavatel dopouští přestupku, pokud ve stanovené lhůtě 8 dnů neoznámí skončení doby zaměstnání se zaměstnancem. Hrozí mu tak pokuta až do výše 20 000 Kč.

  Sankce až 100 000 Kč za nesplnění povinností zaměstnavatele

  S účinností od 1. 4. 2022 se dále zaměstnavatel dopustí přestupku také, pokud požadované údaje sice oznámí ve stanovené lhůtě, ale budou chybět nově požadované údaje. V tomto případě mu již hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč.

  Srovnání původního oznámení zaměstnavatele a nového tiskopisu od 1. 4. 2022

  S účinností od 1. 4. 2022 bude muset zaměstnavatel zasílat nový formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Ten naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/documents/20143/99656/ONZ_2022_PDF.pdf/d34c3291-1268-105d-6542-45fea20746e9.

  Ve srovnání s dosavadním tiskopisem jsou v něm následující změny:

  Hlavička formuláře:

  – vypadne typ akce 7 –  Skončení z důvodu přerušení a typ akce 8 – Návrat po přerušení

  Bod 8. Údaje o zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění:

  – vypadne kód zdravotní pojišťovny

  – vypadne první část údaje „Název předchozího orgánu, který provádí nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ“

  Bod 9. Podpisy a razítka se přečísluje na bod 10.

  Bod 9. Nově se vkládá pole 9. „Informace pro podporu v nezaměstnanosti“

  Co když nebudeme znát průměrný výdělek?

  Průměrný výdělek se dle § 354 zákoníku práce stanoví vždy po skončení kalendářního čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí, a při uplatnění konta pracovní doby je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období.

  Příklad – termín výplaty do 8. dne následujícího měsíce

  Zaměstnanec končí pracovní poměr 4. 7. 2022. Výplatní termín je u zaměstnavatele 6. dne následujícího měsíce.

  V tomto případě má účetní ke dni povinnosti odeslat ONZ (tj. do 8 dnů) mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí již zpracované a nebude problém s vyplněním kolonky o průměrném výdělku.

  Příklad – termín výplaty po 8. dni následujícího měsíce a nedodané podklady ke zpracování mezd

  Zaměstnanec končí pracovní poměr 4. 10. 2022. Výplatní termín je u zaměstnavatele 20. dne následujícího měsíce.

  V této situaci nemusí mít mzdová účetní ke dni povinnosti odeslat ONZ (tj. do 8 dnů) všechny podklady pro zpracování poslední mzdy předchozího kalendářního čtvrtletí – například úkoláky, odměny či samotnou docházku (odpracované hodiny, nepřítomnost zaměstnance atd.). Nyní zřejmě nastane problém s vyplněním údajů o průměrném čistém výdělku, protože ještě neznáme přesnou výši mzdy za září 2022, kterou potřebuje k výpočtu průměrného výdělku za předchozí kalendářnímu čtvrtletí. Pokud by mzdová účetní odeslala formulář bez vyplnění nových údajů, může hrozit zaměstnavateli sankce až do výše 100 000 Kč.

  Jak se počítá průměrný čistý výdělek?

  Průměrný čistý měsíční výdělek vypočteme tak, že od průměrného měsíčního hrubého výdělku odečteme „fiktivní“ pojistné na sociální a zdravotní pojištění a „fiktivní“ zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Odečítáme pouze zálohu na daň, daňový bonus nepřičítáme.

  Praktický příklad – výpočet čistého průměrného výdělku dle zákoníku práce

  Pan Jan ukončil pracovní poměr k datu 31. 5. 2022. Jaký průměrný čistý výdělek vyplní mzdová účetní do nového formuláře ONZ při skončení pracovního poměru? Jeho hrubé výdělky a odpracovaná doba za 1. čtvrtletí 2022 jsou uvedeny v přiložené tabulce:

  Měsíc Hrubá mzda za skutečně odpracovanou dobu Skutečně odpracovaná doba/hodiny
  Leden 2022 28 000 168
  Únor 2022 30 000 160
  Březen 2022 33 000 184
  91 000 512

  1. krok – vypočteme průměrný hodinový výdělek dle vzorce:

  PHV =  Zúčtovaná hrubá mzda v rozhodném období (jen za skutečně odpracovanou dobu)
   Skutečně odpracované hodiny v rozhodném období

  Výpočet PHV zaměstnance:

  PHV 91 000 177,73 Kč 
   512

  PHV zaokrouhlujeme matematicky na 2 desetinná místa.

  2. krok – vypočteme průměrný měsíční výdělek dle vzorce:

  PV = PHV  * TPD  * 4,348
  Průměrný hodinový výdělek Týdenní pracovní doba Průměrný počet týdnů / 1 měsíc

  Výpočet měsíčního PV zaměstnance:

  PV = 177,73 Kč * 40 hot/týdně * 4,348 = 30 910,80 zaokrouhleno na 30 911 Kč

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  3. krok – vypočteme průměrný měsíční čistý výdělek:

  Úhrn příjmů – HM 30 911
  Odvody zaměstnanec ZP 4,5% 1 391
  Odvody zaměstnanec SP 6,5% 2 009
  Odvody zaměstnanec celkem 3 400
  Základ daně (zaokrouhlený na celé stovky Kč nahoru) 31 000
  Vypočtená daň 15% 4 650
  Sleva na dani na poplatníka 2022 2 570
  Daň po slevě 2 080
  Průměrný čistý výdělek  25 431

  V ONZ vyplní zaměstnavatel bod 9. Informaci pro podporu v nezaměstnanosti následovně:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.