Blog Money / Slovník pojmů / Účetní rozvaha

Účetní rozvaha je jedním ze základních finančních výkazů, ze kterého vyčtete, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů ho financoval. Rozvaha je povinnou součástí účetní závěrky a každoročně ji sestavují podnikatelé a firmy, které vedou účetnictví.

Rozvaha obsahuje:

 • aktiva (stav a pohyb majetku),
 • pasiva (zdroje majetku, které určují, čím se majetek financuje).

Aktiva se zachycují na levé straně a řadíme mezi ně:

Dlouhodobý majetek

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • dlouhodobý finanční majetek
 • oběžná aktiva (např. materiál, výrobky a zboží)

Zásoby

 • pohledávky
 • peněžní prostředky (pokladny a bankovní účty)

Pasiva se v rozvaze uvádějí na pravé straně a řadíme mezi ně:

Vlastní kapitál

 • základní kapitál
 • fondy ze zisku
 • výsledek hospodaření minulých let (zisk/ztráta)
 • výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

 • rezervy
 • dlouhodobé závazky
 • krátkodobé závazky

Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

Obsah, rozsah a formu určují účetní standardy, podle kterých podnik výkaz sestavuje. Menší firmy, které nemusí účetní závěrku ověřovat auditorem, sestavují rozvahu ve zjednodušeném rozsahu.

Od výsledovky (výkazu zisku a ztráty) se rozvaha liší tím, že obsahuje údaje o aktivech a pasivech podniku platné pouze v jeden okamžik, zatímco výsledovka informuje o nákladech a výnosech v součtu za celé sledované období.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny