Blog Money / Slovník pojmů / Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka je finanční výkaz, který podnikatelům ukazuje, jak se jejich podnikání dařilo za uplynulý rok. Je povinnou součástí účetní závěrky a každoročně ho sestavují podnikatelé a firmy, které vedou účetnictví.

Výkaz obsahuje veškeré náklady a výnosy podniku:

  • Náklady vyjadřují spotřebu – vstup materiálu, práce atp. Příklad: oprava automobilu na fakturu.
  • Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě. Příklad: tržba za prodané služby.

V provozní oblasti výkazu zisku a ztrát najdete např. náklady vynaložené na prodej zboží, odpisy majetku, mzdové náklady či tržby za prodané zboží. Finanční část obsahuje např. výnosy z prodeje podílů či kurzové ztráty.

Po odečtení nákladů od výnosů zjistíte výsledek hospodaření. Tzn. jestli je vaše podnikání v zisku, nebo ve ztrátě.

Od rozvahy se výsledovka liší tím, že obsahuje údaje v součtu za celé sledované období, zatímco rozvaha se sestavuje k určitému datu a zobrazuje údaje platné v jeden okamžik.

Menší firmy, které nemusí účetní závěrku ověřovat auditorem, vykazují výsledovku ve zjednodušeném rozsahu.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Vyměřovací základ
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny