Účetnictví / Účetnictví/Nejčastější chyby při účtování zásob
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Nejčastější chyby při účtování zásob

Nejčastější chyby při účtování zásob
Lenka Bartušková
11. 08. 2023
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se5
Nejčastější chyby při účtování zásob

Obsah

  Nejčastější chyby při oceňování zásob, účtování zásob a uzávěrkových operacích souvisejících se zásobami.

  Oceňování zásob při pořízení

  Ocenění zásob závisí na způsobu pořízení. Zásoby můžeme ocenit jednou z níže uvedených cen.

  Pořizovací cena

  Pořizovací cenou oceňujeme zásoby nabyté koupí. Pořizovací cena zahrnuje nejen cenu samotných zásob, ale i náklady související s jejich pořízením, mezi které patří např. přeprava, clo, pojištění. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

  Nezahrnutí související pořizovacích nákladů do ceny zásob je bohužel častou chybou, zásoby jsou pak podhodnoceny a náklady nadhodnoceny. K správnému ocenění zásob nám pomohou kalkulační účty. Na kalkulačních účtech shromažďujeme samotnou cenu zásob i související náklady, následně přeúčtujeme zásoby na sklad již v celkové ceně zahrnující všechny tyto položky.

  Příklad

  Účetní jednotka koupila 1.2.2020 materiál za 10 000 Kč + DPH 21%, a ve stejný den si jej nechala dopravit za 1 000 Kč + DPH 21%. 2.2.2020 byl materiál přeúčtován na sklad. Zásoby jsou účtovány způsobem A.

  Datum Částka Popis MD D
  1.2.2020 10 000 Cena za materiál 111 321
  1.2.2020 2 100 DPH 343 321
  1.2.2020 1 000 Cena za dopravu 111 321
  1.2.2020 210 DPH 343 321
  2.2.2020 11 000 Převod na sklad 112 111

  Seznam použitých účtů:
  111 Pořízení materiálu
  112 Sklad materiálu
  321 Obchodní závazky
  343 DPH

  Vlastní náklady

  Vlastními náklady oceňujeme zásoby vytvořené vlastní činností, a to ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část souvisejících nepřímých nákladů. Účtování zásob vlastní činností je složitou oblastí, kterou je nezbytné podrobně upravit ve vnitřní směrnici s ohledem na charakter výroby v dané účetní jednotce. Chybou by bylo, pokud bychom pravidelně nerevidovali kalkulační vzorce, mohlo by to vést ke zkreslení ceny zásob, a tím i hospodářského výsledku.

  Reprodukční pořizovací cena

  Reprodukční pořizovací cenou oceňujeme zejména zásoby nabyté bezúplatně (dary) a zásoby nově zjištěné (inventarizační přebytky), případně zásoby vlastní výroby, u kterých nelze zjistit vlastní náklady. Reprodukční pořizovací cena je hodnota, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Chybou bude, nedoložíme-li způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny. Vhodné je např. k datu ocenění vytisknout aktuální ceny stejných nebo obdobných zásob z internetu.

  Oceňování zásob při vyskladnění

  Při vyskladnění se zásoby nejčastěji oceňují níže uvedenými metodami.

  FIFO

  Při použití této metody se nejprve vyskladňují nejstarší položky. Zkratka vychází z anglického spojení „první do skladu – první ze skladu“.

  Příklad

  3.1.2021 koupeno za hotové 10 kusů materiálu X za cenu 100 Kč/kus

  3.2.2021 koupeno za hotové 10 kusů materiálu X za cenu 120 Kč/kus

  9.2.2021 vyskladněno 15 kusů materiálu.

  Zásoby jsou účtovány způsobem A.

  Datum Částka Popis MD D Zůstatek
  ks
  Zůstatek
  3.1.2021 1 000 Koupě 10 ks materiálu 112 211 10 1 000
  3.2.2021 1 200 Koupě 10 ks materiálu 112 211 20 2 200
  9.2.2021 1 600 Vyskladnění 15 ks materiálu (10×100+ 5×120) 501 112 5 600

  Seznam použitých účtů:
  501 Spotřeba materiálu
  112 Sklad materiálu
  211 Pokladna

  Vážený aritmetický průměr

  Vážený aritmetický průměr lze počítat po každém pohybu zásoby nebo za určité časové období (nejméně však jednou za měsíc).

  Příklad

  3.1.2021 koupeno za hotové 10 kusů materiálu X za cenu 100 Kč/kus

  3.2.2021 koupeno za hotové 10 kusů materiálu X za cenu 120 Kč/kus

  9.2.2021 vyskladněno 15 kusů materiálu.

  Zásoby jsou účtovány způsobem A.

  Datum Částka Popis MD D Zůstatek ks Zůstatek Kč
  3.1.2021 1 000 Koupě 10 ks materiálu 112 211 10 1 000
  3.2.2021 1 200 Koupě 10 ks materiálu 112 211 20 2 200
  9.2.2021 1 650 Vyskladnění 15 ks materiálu v průměrné ceně 110 Kč za kus
  (10×100 + 10×120)/20 = 110
  nebo
  2200/20= 110
  501 112 5 550

  Seznam použitých účtů je stejný jako u příkladu výše.

  Chybou by bylo, pokud by zahraniční mateřská společnost vyžadovala po české účetní jednotce použití metody LIFO (kdy se nejprve vyskladňují nejnovější položky, zkratka vychází z anglického spojení „poslední do skladu – první ze skladu“). Tato metoda není v souladu s českou účetní legislativou.

  Účtování zásob způsobem A a B

  O zásobách je možné účtovat způsobem A nebo B.

  Způsob A – průběžné účtování

  Při pořízení jsou zásoby účtovány na účty zásob v účtové třídě 1. Do nákladů jsou účtovány až při vyskladnění.  Tento způsob účtování byl použit ve výše uvedených příkladech.

  Způsob B – periodické účtování

  Při pořízení jsou zásoby účtovány přímo na nákladové účty, např.

  501 Spotřeba materiálů

  504 Náklady na prodané zboží

  Ke konci rozvahového dne se naúčtuje na jednotlivé účty zásob jejich skutečný zůstatek.

  Příklad

  Účetní jednotka vznikla v listopadu 2020. 3.12.2020 bylo koupeno za hotové zboží v hodnotě 100 000 Kč. 50% zboží nebylo k 31.12.2020 prodáno.

  Datum Částka Popis MD D
  03.12.2020 100 000 Koupě zboží 504 211
  31.12.2020 50 000 Proúčtován skutečný zůstatek zboží 132 504

  Seznam použitých účtů:
  504 Náklady na zboží
  132 Sklad zboží
  211 Pokladna

  Častou chybou je nevedení skladové evidence v průběhu roku při účtování způsobem B. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob.

  Zásoby a roční uzávěrkové oprace

  Na konci účetního období nesmíme zapomenout proúčtovat následující položky.

  Zásoby na cestě

  Účty „materiál na cestě“ (ve skupině 11) a „zboží na cestě“ (ve skupině 13) jsou využívány k zachycení nakoupených dodávek, které byly k rozvahovému dni vyfakturované, ale nebyly přijaté na sklad.

  Příklad

  21.12.2020 byla přijata faktura za dodávku materiálu v hodnotě 10 000 Kč, který nebyl k rozvahovému dni doručen do účetní jednotky. Materiál byl doručen 5.1.2021. Zásoby jsou účtovány způsobem A.

  Datum Částka Popis MD D
  21.12.2020 10 000 Faktura za materiál 111 321
  31.12.2020 10 000 Přeúčtování na materiál na cestě 119 111
  05.01.2021 10 000 Doručení materiálu 111 nebo 112 119

  Seznam použitých účtů:
  111 Pořízení materiálu
  112 Sklad materiálu
  119 Materiál na cestě

  Nevyfakturované dodávky

  O nevyfakturovaných dodávkách účtujeme k rozvahovému dni v případě, že byly na sklad přijaté zásoby, ale nebyla doručena faktura dodavatele. Jelikož nemáme všechny potřebné podklady, budeme účtovat o dohadné položce. Účtujeme ve skupině 38.

  Příklad

  Účetní jednotka neobdržela k rozvahovému dni fakturu za zboží, které bylo přijato na sklad 23.12.2021. Účetní jednotka odhadla na základě smlouvy částku na 50 000 Kč. 8.1.2021 obdržela fakturu na 50 210 Kč. Zásoby jsou účtovány způsobem A.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 50 000 Dohadná položka 132 389
  8.1.2021 50 000 Přijatá faktura 389 321
  8.1.2021 210 Přijatá faktura 132 321

  Seznam použitých účtů:
  132 Sklad zboží
  389 Dohadná položka pasivní
  321 Obchodní závazek

  Dočasné nebo trvalé snížení hodnoty zásob

  Na inventarizaci zásob nezapomene žádná účetní, fyzické inventury děláme každoročně. Je však potřeba pamatovat i na to, že kromě kontroly množství zásob musíme zkontrolovat i jejich stav a případné snížení hodnoty zásob. Můžeme identifikovat:

  a) trvalé snížení hodnoty zásob

  Dojde-li k trvalému snížení hodnoty zásob, proúčtujeme jej do nákladů ve skupině 54.

  Příklad

  Zaúčtování škody na materiálu zjištěné během fyzické inventury.

  MD 549 Manka a škody
  D 112 Sklad materiálu

  b) přechodné snížení hodnoty zásob

  Dojde-li k přechodnému snížení hodnoty zásob, proúčtujeme jej prostřednictvím opravné položky. Tvorba i rozpuštění se účtuje na stejný účet ve skupině 55, souvztažně s účtem zásob. V rozvaze se opravná položka promítne do sloupce „korekce“.

  Příklad

  Zaúčtování opravné položky k materiálu.

  MD 559 Tvorba opravné položky
  D 191 Opravná položka k materiálu

  Zrušení opravné položky k materiálu (pominul důvod pro snížení jejich hodnoty)

  MD 191 Opravná položka k materiálu
  D 559 Zrušení opravné položky k materiálu

  Závěr

  Abychom se vyvarovali chyb při účtování zásob je nezbytné ve vnitřní směrnici upravit metodiku účtování zásob a ocenění zásob při jejich pořízení i vyskladnění. Ať už budeme o zásobách účtovat způsobem A (průběžně) nebo způsobem B (periodicky), vždy musíme vést v průběhu roku evidenci zásob. K rozvahovému dni je nutné pamatovat na proúčtování zásob na cestě, nevyfakturovaných dodávek a případného snížení hodnoty zásob.


  Zdroje / reference:

  Podrobné informace k účtování zásob najdeme v následujících zdrojích:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví