Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Infoservis: Slevy na dani za zdaňovací období 2013
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Slevy na dani za zdaňovací období 2013

Seyfor, a. s.
24. 03. 2014
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

Kromě nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných položek si poplatníci můžou uplatnit různé slevy na dani.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

[toc]

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) umožňuje poplatníkům daně z příjmů fyzických osob snížit svoji daňovou zátěž v rámci daňového přiznání. Způsoby jsou ve své podstatě dva – buď se snižuje základ daně a to formou nezdanitelných částí základu daně či odčitatelných položek, nebo se snižuje nikoliv daňový základ, ale přímo se snižuje samotná daň. Ve druhém případě se jedná o daňové slevy.

Sleva na poplatníka

Sleva činí 24 840 Kč (ročně). Sleva na poplatníka se nijak nekrátí a může ji uplatnit také český daňový nerezident, aniž by musel splňovat nějaké zákonné podmínky.

Na tuto slevu nemají nárok poplatníci, kteří k 1. lednu zdaňovacího období pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. V současné době se očekává vyjádření Ústavního soudu, zda je toto omezení důchodců v souladu s ústavním pořádkem. Pokud by dospěl k názoru, že nikoliv, vznikla by pro důchodce možnost uplatnit tuto slevu formou dodatečného daňového přiznání.

Sleva na manželku (manžela)

Pokud manželka (manžel) žije v domácnosti s poplatníkem a nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, má poplatník nárok na slevu ve výši 24 840 Kč (ročně). Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, činí sleva dvojnásobek.

Do vlastních příjmů se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytnuté sudujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen,
 • příjem z majetku ve společném jmění manželů, který plyne druhému z manželů či je pro účely ZDP považován za příjem druhého z manželů.

Je nutné upozornit, že od zdaňovacího období 2013 platí nové omezení pro uplatnění slevy na manželku (manžela). Poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání či pronájmu a kteří při stanovení dílčích základů daně z těchto druhů příjmů uplatnili paušální výdaje, musí zkoumat, kolik činí součet dílčích základů daně z příjmů, kde uplatnili paušální výdaje. Pokud součet dílčích základů daně, kde uplatnili paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemají nárok na slevu na manželku (manžela)!

Slevu na manželku (manžela) lze uplatnit pouze za kalendářní měsíce, na jejichž počátku byly splněny výše uvedené podmínky a to ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc.

Český daňový nerezident má nárok na slevu na manželku (manžela) pouze za podmínky, že úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.

Sleva na poplatníky pobírající invalidní důchod a držitele průkazu ZTP/P

Pokud poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění, činí sleva 2 520 Kč (ročně).

V případě invalidity třetího stupně je výše slevy 5 040 Kč (ročně). Pro obě alternativy platí, že pokud k zániku pobírání invalidního důchodu došlo z důvodu souběhu invalidního a starobního důchodu, sleva je zachována.

Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P má nárok na slevu ve výši 16 140 Kč (ročně).

Slevu lze uplatnit pouze za kalendářní měsíce, na jejichž počátku byly splněny podmínky pro uplatnění slevy. Taktéž platí podmínka 90 % podílu příjmů ze zdrojů v ČR na celosvětových příjmech u nerezidentů.

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení 28 let, má nárok na slevu 4 020 Kč (ročně).

Slevu lze opět uplatnit pouze za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jsou splněné podmínky a také nerezidenti musí testovat, zda jejich příjmy ze zdrojů v ČR přesáhly 90 % všech příjmů.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti a to ve výši 13 404 Kč (ročně). Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl považován za daňový bonus, který může být v maximální výši 60 300 Kč (ročně). Maximální výše daňového bonusu není případným držením průkazu ZTP/P dotčena.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již za měsíc, kdy se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče. Není zde podmínka splnění k prvnímu dni kalendářního měsíce jako u ostatních slev.

Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je nezletilým dítětem či zletilým dítětem soustavně se připravujícím na budoucí povolání až do dovršení věku 26 let. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

Situace kdy nelze uplatnit daňového zvýhodnění:

 • poplatníkovi byl poskytnut příslib investiční pobídky,
 • příjmy podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 ZDP nedosáhly u poplatníka v úhrnu alespoň částky 48 000 Kč,
 • u poplatníka, který má pouze příjmy podle § 9 ZDP, pokud výdaje překročily tyto příjmy,
 • pokud součet dílčích základů daně, kde poplatník uplatnil paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně,
 • u nerezidenta činí příjmy ze zdrojů v ČR méně než 90 % všech jeho příjmů.

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením

Sleva je určena zaměstnavatelům zaměstnávajícím zaměstnance se zdravotním postižením. Podle § 35 ZDP může zaměstnavatel uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč (ročně) na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč (ročně) na zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních