Jak účtovat/Jak účtovat daňové odpisování majetku časové (měsíční)
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat daňové odpisování majetku časové (měsíční)

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
28. 06. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se4
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Znalost základních postupů a principů daňového odpisování u vybraných majetkových složek, které podléhají tzv. časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování patří mezi důležité znalosti každého účetního / každé účetní. Které majetkové složky podléhají časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování? Jakým způsobem se stanovují měsíční (časové) daňové odpisy? Lze uplatňovat časové (měsíční) daňové odpisy pouze povinně u vybraných majetkových složek nebo je možné daňově odepisovat časově (měsíčně) i na základě dobrovolného rozhodnutí? V tomto článku si základní principy představíme, při respektování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

  Majetkové složky, které podléhají časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování

  Při rozhodování o metodě způsobu daňového odpisování hmotného majetku je nutné věnovat pozornost testování, zda příslušná majetková složka nepodléhá tzv. časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování. Tento způsob daňového odpisování má totiž přednost před uplatněním ročních daňových odpisů rovnoměrných a zrychlených.

  Mezi nejčastější příklady hmotných majetkových složek, které podléhají časovému (měsíčnímu) časovému odpisování patří zejména:

  1. Dočasné stavby

  Jedná se o případ hmotného majetku, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění ve zvláštním zákoně. Doba odpisování je stanovena na dobu, pro níž je dočasná stavba kolaudována, zpravidla zjištěná ve stavebním povolení.

  2. Technické zhodnocení nemovité kulturní památky

  U technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce se roční odpis stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny. Nutno zdůraznit, že se tedy jedná o časové (měsíční) daňové odpisování technického zhodnocení nemovité kulturní památky, nikoliv o nemovitou kulturní památku. Nemovitá kulturní památka je vymezena § 30d ZDP.

  3. Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření

  Hmotný majetek v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

  Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného výše uvedeným způsobem zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze výšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně však po dobu 120 měsíců.

  Získejte praktické tipy, jak účtovat

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  4. Mimořádné odpisy

  Mimořádné odpisy jsou atypické v tom, že jejich použití je dobrovolné. Pokud se neaplikuje tento způsob odpisování u příslušné majetkové složky, uplatní se roční daňové odpisování rovnoměrné nebo zrychlené.

  Od roku 2024 doznalo ustanovení § 30a ZDP zásadní změny a tento způsob odpisování je upraven pro nový druh majetkových složek.

  Hmotný majetek, který je bezemisním vozidlem, pořízený v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

  Tyto daňové odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Technické zhodnocení hmotného majetku, u něhož se aplikuje mimořádné odpisování, nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek dle § 26 až 30 a § 31 až 33.

  Jak se stanovují časové (měsíční) daňové odpisy

  Specifikem těchto časových (měsíčních) daňových odpisů je především:

  • Daňový odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a počtu měsíců odpisování.
  • Daňové odpisování musí být zahájeno, a to kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v jehož průběhu byl majetek zařazen.
  • Daňové odpisování nemůže být přerušeno.
  • Daňový odpis se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Závěr

  Pokud se jedná o hmotný majetek, který není vyloučený z daňového odpisování dle § 27 ZDP, je nutné nejprve testovat jakému druhu daňového odpisování podléhá. Rozlišujeme v zásadě dva druhy daňového odpisování: časové (měsíční) daňové odpisy a roční (rovnoměrné nebo zrychlené) daňové odpisy, přičemž časové (měsíční) mají přednost. Tyto daňové odpisy jsou specifické způsobem výpočtu a použitím. Daňové odpisování musí být zahájeno, a to právě měsícem následujícím po měsíci, v němž byla hmotná majetková složka zařazena do užívání. Daňové odpisování nelze přerušit. Daňové odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Mezi nejčastější příklady majetkových složek, které podléhají časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování, patří zejména: 1) dočasné stavby, 2) technické zhodnocení nemovité kulturní památky, 3) hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření, 4) mimořádné odpisy. Každá z uvedených majetkových složek má svoje specifika při výpočtu daňového odpisu, co se počtu měsíců daňového odpisování týká.

  Výpočet časového (měsíčního) daňového odpisu se realizuje jednoduše. Jedná se o podíl vstupní ceny a počtu měsíců, přičemž každá z uvedených majetkových složek představuje jiný počet měsíců daňového odpisování. Pokud je položka majetku, který podléhá časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování technicky zhodnocena, je nutné v souladu se ZDP individuálně přistupovat k tomu kterému druhu majetku a postupovat metodicky v rámci daňového odpisování u té které majetkové složky.


  Zdroje / reference:

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.