Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika / Odměňování/Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl

Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl

Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl
Výpočet délky dovolené při změněné týdenní pracovní době v příkladech – 2. díl

Jaký je rozdíl ve výpočtu nároku na dovolenou při změně úvazku v průběhu téhož roku oproti výpočtu nároku na dovolenou při stejném úvazku po celý kalendářní rok? V tomto článku Vám vysvětlíme nová pravidla od 1. 1. 2021, a to jak ve vztahu ke vzniku nároku na dovolenou, tak následně v samotném výpočtu dovolené, nově již v hodinách.

Obsah

  1. Legislativní rámec

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP).

  2. Nárok na dovolenou při změně úvazku v průběhu kalendářního roku 2021

  V předchozím článku „Výpočet délky dovolené při nezměněné týdenní pracovní době v příkladech – 1. díl“ jsme Vás seznámili s výpočtem nároku na dovolenou u zaměstnanců s nezměněnou týdenní pracovní dobou.

  Na příkladech si nyní ukážeme rozdíl v metodice výpočtu dovolené za kalendářní rok a metodikou výpočtu dovolené za poměrnou část kalendářního roku u zaměstnanců, u kterých v průběhu téhož kalendářního roku došlo ke změně týdenního úvazku (ke změně stanovené TPD).

  3. Dovolená za kalendářní rok při změněné týdenní pracovní době

  212 odst. 4 ZP:
  „Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.“

  blank

  PŘÍKLAD č. 1:

  Pan Vašek pracoval jako zámečník u firmy ALFA, s. r. o. po celý kalendářní rok 2021. Jeho stanovená TPD činila 40 hodin týdně. K 1. 10. 2021 mu byl na jeho žádost snížen úvazek na 20 hodin týdně. Výměra dovolené u firmy ALFA, s. r. o. byla stanovena na 4 týdny za kalendářní rok. Jaký nárok na dovolenou za rok 2021 vznikne tomuto zaměstnanci?

  Vzhledem ke změně sjednané TPD k 1. říjnu 2021 bude nutné stanovit průměrnou délku TPD za rok 2021. Všeobecně se nedoporučuje vypočítat nároky na dovolenou za jednotlivé časové úseky, tedy v tomto případě za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 při úvazku 40 hodin týdně a následně od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 při úvazku 25 hodin týdně. Dovolená i nárok na dovolenou musí být hodnoceny jako celek za celý kalendářní rok, tedy:

  a) je nutno zjistit počet skutečně odpracovaných hodin v daném kalendářním roce 2021

  Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 při úvazku 40 hodin týdně = 1 560 hod.

  Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 při úvazku 25 hodin týdně = 330 hod.

  Celkem zaměstnanec v roce 2021 odpracoval 1890 hodin.

  b) je nutno zjistit průměrnou délku TPD

  Úvazek 40 hodin týdně: celkem 273 kalendářních dnů = 39 týdnů x 40 = 1 560 hodin.

  Úvazek 20 hodin týdně: celkem 92 kalendářních dnů = 13,143 x 25 = 328,58 hodin.

  Celkem za kalendářní rok 2021: 1888,58 hod / 52,143 = 36,219 průměrná délka TPD.

  Průměrnou TPD je možno také přepočítat pomocí pracovních dnů, nicméně u metody s pomocí kalendářních dnů nemusíme dále zjišťovat pracovní fondy v jednotlivých měsících daného roku.

  Pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok musí zaměstnanec splnit dvě základní podmínky, a to současně:

  1. pracovní poměr musí u téhož zaměstnavatele trvat 52 týdnů a
  2. zaměstnanec musí odpracovat celých 52 násobků své stanovené TPD

  Testujeme splnění obou podmínek:

  1. pracovní poměr trval alespoň 52 týdnů – ANO
   (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 = 365 dnů / 7 dnů = 52,143 týdne)
  2. odpracoval alespoň 52 násobků své stanovené TPD – ANO
   (1890 skutečně odpracovaných hodin / 36,219 průměrná TPD = 52,183 týdne)

  Provedeme výpočet nároku na dovolenou: průměrná TPD zaměstnance (36,219 hodin) × výměra dovolené za kalendářní rok (4 týdny) = 144,876 hodin – zaokrouhleno na 145 hodin.

  Za kalendářní rok 2021 vzniklo zaměstnanci právo na dovolenou v délce 145 hodin.

  4. Poměrná část dovolené za kalendářní rok při změněné týdenní pracovní době

  Pokud u nás zaměstnanec nebude pracovat celý kalendářní rok, je nutno mimo výše uvedeného výpočtu také zkontrolovat, zda v daném kalendářním roce trval jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli alespoň 4 celé týdny a zda v tomto kalendářním roce odpracoval u téhož zaměstnavatele alespoň 4 celé násobky jeho průměrné TPD. Obě podmínky musí být splněny současně.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  PŘÍKLAD č. 2:

  Paní Anna pracovala jako pomocná účetní u firmy BETA, s. r. o. od 1. 1. 2021 s úvazkem 30 hodin týdně. V únoru požádala o snížení úvazku na 20 hodin týdně. Na konci února se rozhodla zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Výměra dovolené u firmy BETA, s. r. o. byla stanovena na 5 týdnů za kalendářní rok. Jaký nárok na dovolenou za rok 2021 vznikne této zaměstnankyni?

  Vzhledem ke změně TPD k 1. únoru 2021 bude nutné stanovit průměrnou délku TPD za rok 2021:

  a) je nutno zjistit počet skutečně odpracovaných hodin v daném kalendářním roce 2021

  Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 při úvazku 30 hodin týdně = 126 hod.

  Od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 při úvazku 20 hodin týdně = 80 hod.

  Celkem odpracovala 206 hodin.

  b) je nutno zjistit průměrnou délku TPD

  Úvazek 30 hodin týdně: celkem 31 kalendářních dnů = 4,429 týdnů x 30 = 132,87 hodin.

  Úvazek 20 hodin týdně: celkem 28 kalendářních dnů = 4 týdny x 20 = 80 hodin.

  Celkem za kalendářní rok: 212,87 hod / 8,429 (4,429 + 4) = 25,254 (průměrná délka TPD).

  Pro vznik práva na dovolenou musí zaměstnanec splnit dvě základní podmínky, a to současně:

  1. pracovní poměr musí u téhož zaměstnavatele trvat 52 týdnů a
  2. zaměstnanec musí odpracovat celých 52 násobků své stanovené TPD

  Při splnění obou podmínek současně přísluší zaměstnanci za každý celý odpracovaný násobek své stanovené TPD 1/52 z roční výměry dovolené u zaměstnavatele.

  Testujeme splnění podmínek pro vznik nároku na poměrnou část dovolené:

  1. pracovní poměr trval alespoň 4 týdny – ANO
   (od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 = 59 dnů / 7 dnů = 8,429 týdne)
  2. zaměstnanec odpracoval alespoň 4 celé násobky své stanovené TPD – ANO
   (počet skutečně odpracovaných hodin 206 / průměrná TPD 25,254 hodin = 8,157 týdne)

  Provedeme výpočet nároku na dovolenou: průměrná TPD zaměstnance (25,254 hodin) × výměra dovolené za kalendářní rok (5 týdnů) = 126,27 hodin / 52 celých týdnů v roce × počet celých průměrných odpracovaných týdnů v roce (8) = 19,426 – zaokrouhleno na 20 hodin.

  Za kalendářní rok 2021 vzniklo zaměstnankyni právo na dovolenou v délce 20 hodin.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce

  Komunita samostatných účetních

  Přidejte se zdarma

  Přidejte se
  do největší komunity samostatných účetních

  blankVýhody
  blank