Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 11.020
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 11.020

Seyfor, a. s.
02. 10. 2008
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny nové, rozšířené či změněné funkce a legislativní změny mezi verzí 11.012 (v distribuci od 18. 9. 2008) a verzí 11.020 (v distribuci od listopadu 2008).

Účetnictví

 • Připravených seznamech pro rok 2007 a 2008 byla upravena rozvaha pro příspěvkové organizace – čísla řádků odpovídají aktuálním legislativním požadavkům (např. mezi řádky 41 a 42 jsou vloženy řádky 204–206 apod.). V případě, že chcete novou rozvahu pro příspěvkové organizace používat, je potřeba v Seznamu definic účetních výkazů (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) aktualizovat nové výkazy pomocí tlačítka Připravený seznam, tím automaticky dojde k přečíslování rozvahy.
 • V seznamu Zakázek přibyl nový sloupec Číslo firmy, podle kterého lze řadit záznamy v seznamu. Zároveň je v uživatelském filtru možnost nově zakázky třídit podle klíče Firma.
 • V seznamu Adresář / Bankovní spojení přibylo tlačítko Hromadné operace. Vyvolá funkci, pomocí které se u vybraných bankovních spojení změní kód banky. Tato změna se přenese i na Kartu adresáře.
 • Jednotlivé položky Příkazu k úhradě nyní mohou mít každá svůj vlastní příznak doručení, na základě kterého se pak generuje příkaz k úhradě pro vybrané položky. Současně zde přibylo tlačítko Hrazený doklad, které pro položku pod kurzorem otevře zdrojový doklad.
 • U neplátců DPH, kteří mají v Nastavení účetního roku nebo v Typu dokladu zadané rozpouštění zaokrouhlení celkové ceny Do základní sazby DPH, nedochází již k uložení částky do základní sazby a k následnému zaúčtování v základu i v DPH.
 • Byla upravena karta počátečního stavu peněžního deníku pro rok 2008 a výše. V případě, že v roce 2008 a výše bude v polích podléhajících dani z příjmu – Výdaje na sociální a zdravotní pojištění uvedená nějaká hodnota, bude uživatel upozorněn na to, že výdaje na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ od 1. 1. 2008 nejsou daňově uznatelnými výdaji, a hodnoty polí budou označeny červeně.
 • Je opraven výpočet informačního pole Uhradit zbývá při úhradě více cizoměnných faktur jedním dokladem.
 • Neplátcům DPH se na dokladech v domácí měně u přehledu cen nově zobrazuje symbol domácí měny.
 • U výstupních formulářů je upravena adresa v hlavičce dokladu tak, aby se vešla do standardizované obálky s okénkem (např. faktura vydaná, bankovní a pokladní doklad – daňový doklad, skladový doklad – dodací listy, objednávky – nabídky).

Adresář

 •  Na Kartě adresy lze nyní zadat název firmy o délce 255 znaků.

Fakturace

 • Vznikl nový formulář VFAK_D.FRM určený pro tisk faktur vydaných s adresou delší než 50 znaků. Pokud máte mezi svými zákazníky společnosti s delším názvem, buď použijte pro fakturaci nový formulář, nebo si ve stávajícím upravte pole s názvem společnosti.
 • Během editace pole Sleva za doklad vystavených faktur se ihned přepočítávají hodnoty položek a hlavičky.

Sklady

 • V agendách s provedenou skladovou uzávěrkou se ve skladových inventurách podstatně zrychlil algoritmus načítání evidenčních stavů zásob k určitému dni.
 • Přehledová sestava Sumární obrat zásob nově zohledňuje i výdajové pohyby Výrobních čísel u zásob fi gurujících jako komponenta výrobku, který sám evidenci výrobních čísel používá.
 • Na kartách skladových dokladů Prodejka a Vystavený dodací list a na kartě Vystavené faktury přibylo pole Číslo objednávky. Toto pole je doplněno obsahem kolonek Doklad došlý nebo Doklad číslo z objednávkových dokladů v případě, že je do cílového dokladu objednávka přebrána. Zároveň je tato funkce zapracována i do seznamu Zakázek.
 • Skladová uzávěrka je zpřístupněna i pro agendy využívající pobočkové zpracování dat. Nejprve je nutné provést uzávěrku na centrále a následně provést přenos na pobočku. Ve skladových uzávěrkách lze vypnout pomocí přepínačů některé kontroly správnosti dat. Jedná se o volby: Nekontrolovat výdajové pohyby s vazbou na zápornou dodávkuNekontrolovat nesoulad množství na dodávce s počtem výrobních číselNekontrolovat platnost účtů určených pro zaúčtování uzávěrkových dokladů.
 • Výpočet prodejní ceny na kartě zásoby je funkční i pro nově vytvořené zásoby.
 • Přebírá-li se do faktury dodací list se složenou kartou typu Sada, jsou vyřízeny jak komponenty, tak i hlavní karta.

Objednávky

 • Je-li vystavena zálohová/ proforma faktura, adresa z dané faktury se přenáší do rezervovaných/objednaných položek v seznamu Rezervací.

Mzdy

 • Program obsahuje nový formulář VYPLIZKR.FRM – zkrácená verze výplatního lístku (jde o společný formulář pro velkou i malou organizaci).
 • Připravených seznamech došlo k úpravě Typu příplatku – Příplatek za pracovní pohotovost, kde přibyl přepínač Nevstupuje do průměrné náhrady. Pokud je přepínač aktivní, mzdový příplatek NEVSTUPUJE do výpočtu Průměrné náhrady. V případě, že používáte naše přednastavené příplatky (_CSW), je potřeba pomocí tlačítka Připravený seznam zaktualizovat v seznamu Typů příplatků položku Pracovní pohotovost. Pokud přidáváte nový mzdový příplatek, je možné si přepínač libovolně nastavit.
 • Při překročení maximálního ročního vyměřovacího základu vstupuje do Vyúčtování zdravotního pojištění pro velké i malé organizace zkrácený základ, ze kterého se odvádí pojistné.

XML export/import

 • XML import pokladních dokladů s rozúčtovacími položkami plní i pole Celkem základCelkem DPH a Celkem s DPH.
 • XML import pokladních a interních dokladů nově nepřenese doklad v případě, že najde chybu alespoň na jedné položce.
 • Přibyla možnost XML exportu a importu inventurních dokladů skladových inventur.
 • Během XML importu dokladů se skladovými položkami lze použít Typ dokladu, ve kterém je možné defi novat automatické přidávání položek poplatků. Při tomto nastavení se do importovaného dokladu automaticky vloží poplatky podle definice na Kartách zásob.
 • Pokud použijete během interaktivního importu z XML na jakékoliv entitě tlačítko Zpět, nově se tato skutečnost zapíše do souboru výstupní zprávy jako „PayLoad Error“.
 • Při importu Objednávky přijaté, která obsahuje zásoby s evidencí Výrobních čísel, se výrobní čísla do dokladu automaticky nedosazují.

Ostatní

 • Přístup k Money Dnes se dá každému uživateli omezit novou volbou v Nastavení přístupových práv.
 • Nově lze v seznamech skladových a objednávkových dokladů vytvářet ze zdrojových dokladů cílové. Například teď můžete objednávku vyfakturovat přímo ze seznamu objednávek.
 • Jsou aktualizovány připravené seznamy pro rok 2009.
 • Průvodci tiskovým exportem (otevřete jej z tiskového dialogu tlačítkem Export) se nyní při volbě Poslat e-mailem (MS Outlook) zobrazí tlačítko Komu. Slouží pro zadání skupiny příjemců exportovaného tisku – jednotlivé e-maily v poli Komu standardně oddělíte středníkem.
 • Nově lze používat naplánované opakované akce i když je v seznamu pokladních komponent vzdálený počítač.
 • Po editaci polí Popis na www a Podrobný popis na www v Kartě zásoby se taková zásoba automaticky zahrne do exportu na internetový obchod.
 • Pokud nemáte v Přístupových právech povolenou editaci seznamu Přístupových práv, nesmíte nyní nastavovat záložky Uživatelů na Kartě nastavení automatické akce. Po nainstalování verze 11,020 je tedy potřeba projít přístupová práva uživatelů, kteří mají povolené automatické akce, a revidovat je.
 • Seznam Automatických akcí lze nyní povolit nebo zakázat přístupovými právy.
 • Automatických akcích je přidána funkce globálních filtrů. Uživatel si nyní může pomocí fi ltru omezit, které záznamy chce exportovat.
 • Prodejního košíku se dá vygenerovat zálohová faktura, objednávka nebo dodací list. Obsahují-li tyto doklady zásobu s evidencí Výrobních čísel, má tato zásoba nyní již vyplněno pole Zbývá MJ.
 • Money S3 si nově hlídá legislativní aktualizaci a v situacích, kdy by doklady mohly být vytištěny podle staré legislativy, vypisuje upozornění na možnost, že doklad nemusí odpovídat platné legislativě.
 • Při importu faktur se zohledňuje volba Použít kredit na Kartě adresáře a kontrola na kredit se provádí jen při aktivovaném přepínači.
 • Každá nová funkce Money S3 měla implicitně nastavená Přístupová práva pro všechny uživatele na hodnotu Nepřístupno. Od verze 11.020 je tato funkčnost doplněna tak, že uživatel, který má povolen přístup do seznamu přístupových práv, má implicitně k novým funkcím přístupová práva povolena.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení