Účetnictví / Účetnictví/Účtování na kapitálových účtech
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Účtování na kapitálových účtech

Účtování na kapitálových účtech
Lenka Bartušková
25. 10. 2022
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se4
Účtování na kapitálových účtech

Obsah

  Účtování na kapitálových účtech zahrnuje širokou škálu operací, které si postupně probereme níže. Zdrojem informací budeme hledat zejména v §§ 14 -15a vyhlášky 500/2002 Sb. a v Českých účetních standardech č. 012 a 018.

  Co je základní kapitál

  Základní kapitál společnosti představuje souhrn všech vkladů do společnosti (jmenovitých hodnot akcií). U kapitálových společností je minimální hranice základního kapitálu stanovena zákonem o obchodních korporacích. V případě akciové společnosti je to 2 mil. Kč (nebo 80 tis. EUR), v případě společnosti s ručením omezeným je minimální výše vkladu společníka stanovena na 1 Kč.

  Účtování základního kapitálu

  O základním kapitálu budeme účtovat ve skupině 41 (obvykle na účtu 411). Na oddělených analytických účtech je potřeba sledovat základní kapitál vytvořený z vkladů a základní kapitál vytvořený ze zisku.

  Změny základního kapitálu

  Bude-li docházet ke zvýšení či snížení základního kapitálu je potřeba až do doby zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku tyto částky evidovat zvlášť (obvykle na účtu 419). Analytické účty se vedou podle jednotlivých osob, které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál.

  Praktický příklad zvýšení základního kapitálu

  Valná hromada společníků Y s.r.o. schválila zvýšení základního kapitálu o 500 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let.

  Částka Kč Popis MD D
  500 000 Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu 428 419
  500 000 Změna byla zapsána do obchodního rejstříku 419 411

  Použité účty
  411 Základní kapitál
  419 Změny základního kapitálu
  428 Nerozdělený zisk minulých let.

  Ážio

  Rozlišujeme emisní a vkladové ážio. Ážio účtujeme ve skupině 41 (obvykle na účet 412). S emisním ážiem se můžeme setkat pouze v akciové společnosti. Emisní ážio představuje:

  • rozdíl mezi emisním kurzem akcií (cena, za kterou společnost akcie vydává) a jmenovitou hodnotou akcií nebo
  • rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu (např. auta, budovy atd.) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění.

  Praktický příklad – Emisní ážio

  Y a.s. vydala 2 000 nových akcií. Jmenovitá hodnota akcie byla stanovena na 1 000 Kč, emisní kurz na 1 100 Kč.

  Částka Kč Popis MD D
  2 000 000 Úpis akcií – jmenovitá hodnota (2 000 x 1 000) 353 419
  200 000 Úpis akcií – emisní ážio (2 000 x 100) 353 412
  2 000 000 Zápis zvýšeného základního kapitálu do obch. rejstříku 419 411

  Použité účty
  411 Základní kapitál
  412 Emisní ážio
  419 Změny základního kapitálu
  353 Pohledávka za upsaný vlastní kapitál

  vkladovým ážiem se můžeme setkat ve společnosti s ručením omezeným. Vkladové ážio představuje rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu (např. auta, budovy atd.) a výší vkladu společníka.

  Praktický příklad – vkladové ážio

  Valná hromada společníků Y s.r.o. rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 500 tis. Kč vkladem nového společníka. Společník vloží do společnosti stroj, který byl znalcem oceněn na 577 tis. Kč.

  Částka Kč Popis MD D
  500 000 Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu 353 419
  77 000 Vkladové ážio (577 000 – 500 000) 353 412
  500 000 Zápis zvýšeného základního kapitálu do obch. rejstříku 419 411

  Popis použitých účtu je uveden výše.

  Co jsou kapitálové fondy

  Kapitálové fondy jsou souhrnným označením pro velmi různorodé položky vlastního kapitálu, jejichž společným znakem je to, že nejsou tvořeny ze zisku. Mezi kapitálovými fondy jsou v rozvaze vykázány tyto položky:

  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

  Zde účtujeme rozdíly z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu nebo z přecenění ekvivalencí. Podrobné informace k účtování těchto rozdílů najdete v § 27 odst. 6 a 7 zákona o účetnictví, § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a v Českém účetním standardu č. 008. Částečně jsme se této problematice věnovali v jednom z předchozích článku, který byl zaměřen na oblast akcií a podílů.

  Rozdíly vyplývající z přeměn obchodních korporací

  Jedná se o specifickou oblast, se kterou se většina účetních při své praxi nesetká, proto se ji nebudeme blíže věnovat ani v tomto článku. Podrobnější informace najdete v § 14a vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Ostatní kapitálové fondy

  Zde účtujeme například:

  • Příplatky společníků mimo základní kapitál podle zákona o obchodních korporacích (§ 162 a násl.). Společník ve svém účetnictví navyšuje o tento příplatek hodnotu svého podílu.
  • Inventarizační přebytky neodpisovaného dlouhodobého majetku.

  V minulosti se zde účtovaly i dary, to už však v současnosti neplatí, podle aktuálních pravidel se dary účtují do výnosů.

  Účtování kapitálových fondů

  O kapitálových fondech účtujeme ve skupině 41, pro každý fond je potřeba vést samostatný analytický účet.

  Praktický příklad – Příplatek společníků

  Valná hromada společníků Y s.r.o. rozhodla o tom, že společníci vloží do společnosti příplatky v celkové výši 1 mil. Kč.

  Částka Kč Popis MD D
  1 000 000 Rozhodnutí valné hromady o příplatcích společníků 356 413
  1 000 000 Příplatky byly zaplaceny převodem 221 356

  Použité účty
  413    Ostatní kapitálové fondy
  356    Pohledávka za společníky – příplatková povinnost
  221    Bankovní účet

  Fondy ze zisku

  Tyto fondy společnosti vytváří z čistého zisku na základě požadavku zákonů, společenské smlouvy, stanov atd. Účtujeme ve skupině 42, najdeme tam např. tyto položky:

  Rezervní fond

  V minulosti jej povinně vytvářely akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, nyní již tato povinnost neplatí (výjimkou je tvorba rezervního fondu ve specifických případech u akciové společnosti). Společnosti však mohou tvořit rezervní fond dobrovolně a následně jej použít například na úhradu ztráty. Pokud by společnost chtěla prostředky z rezervního fondu rozdělit mezi společníky, musí pamatovat na stejná omezení vyplývající ze zákona o obchodních korporacích, jako platí při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Podrobně jsme se těmto omezením věnovali v jednom z předchozích článků.

  Statutární fondy

  Jedná se o fondy tvořené v souladu se společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami, kde bývá uvedeno, jakým způsobem se budou fondy tvořit, a na jaké účely se mohou čerpat.

  Ostatní fondy

  Za souhlasu valné hromady mohou společnosti ze zisku tvořit i další fondy dle svých potřeb.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Výsledek běžného účetního období

  Do tohoto řádku rozvahy se přenáší výsledek hospodaření za účetní období z výkazu zisku a ztráty. Při otevírání účetních knih následujícího účetního období je tato částka zaúčtována jako výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve skupině 43. Valná hromada by měla rozhodnout, jak bude s tímto ziskem/ztrátou dále naloženo. Podrobně jsme se dané problematice věnovali v jednom z předchozích článků.

  Výsledek hospodaření minulých let

  O výsledku hospodaření minulých let účtujeme ve skupině 42. Patří zde tyto položky:

  Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let

  V případě, že valná hromada nerozhodne o rozdělení zisku/úhradě ztráty ve schvalovacím řízení, jsou tyto částky převedeny na účet nerozděleného zisku/neuhrazené ztráty. Podrobně jsme se problematice rozdělení zisku věnovali v jednom z předchozích článků.

  Jiný výsledek hospodaření minulých let

  O jiném výsledku hospodaření budeme účtovat v případě:

  • opravy významných chyb ovlivňujících náklady a výnosy minulých období,
  • změny metody a úpravy údajů za předchozí srovnatelné období,
  • zahájení účtování o odložené dani.

  Náplň tohoto řádku rozvahy je vždy potřeba vysvětlit v příloze. Valná hromada by měla rozhodnout, jak s tímto ziskem/ztrátou naložit, obdobně jako u běžného zisku/ztráty. Informace k jinému výsledku hospodaření, které najdeme v §15a vyhlášky 500/2002 Sb., jsou bohužel velmi stručné. Podrobnější informace najdeme v interpretacích Národní účetní rady I-29 a I-30. Je však potřeba připomenout, že interpretace nejsou závazným právním stanoviskem, ale pouze názory odborníků.

  Zálohy na podíl na zisku

  Výši vlastního kapitálu mohou snížit zálohy na podíl na zisku. Zálohy na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky a při splnění dalších podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. Podrobně jsme se zálohami na zisk zabývali v tomto článku.

  Závěr

  Před účtováním operací na kapitálových účtech bychom se měli seznámit nejen s účetní legislativou, ale i s pravidly vyplývajícími ze zákona o obchodních korporacích. Je potřeba pamatovat i na to, že pravidla se mohou lišit v závislosti na typu obchodní korporace

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví