Zpracování mzdy v daňové evidenci

Příklad vám detailně popíše způsob zpracování mzdy v případě daňové evidence.

Příklad:
 Nyní pro Jindřicha Bohatého zpracujeme lednovou mzdu.

Postup:

 • Mzdy zpracováváte na kartě Režie /  Mzdy. Zde v seznamu mezd tlačítkem Přidat vyberete ze seznamu Zaměstnanců Jindřicha Bohatého, kterému budete zpracovávat mzdu.
 • Zobrazí se Karta mzdy, do které se přenesly všechny obecné údaje zadané v Kartě zaměstnance.

Karta mzdy

 

 • Dále doplníte údaje platné pouze pro zpracovávaný měsíc – zaměstnanec byl nemocný od 27.1.2017 do 10.2.2017. Uvedenou nepřítomnost navedete do seznamu Nepřítomností (vyvoláte jej tlačítkem Nepřítomnosti) následovně:

Nepřítomnost

 

 • UPOZORNĚNÍ: Nepřítomnost se zadává pouze po kalendářních měsících. Proto je v kartě uvedená pouze nepřítomnost spadající do ledna. Nepřítomnost za únor navedete stejným způsobem, ale důležité je vyznačit ve spodní části karty, že se jedná o pokračování minulé nepřítomnosti!
 • Přílohu k žádosti o dávku naleznete v seznamu Zaměstnanců / Tisk / Sociální pojištění. Zaměstnavatel je povinen Přílohu k žádosti o dávku odeslat společně s Potvrzením o pracovní neschopnosti příslušné správě OSSZ v okamžiku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění.

Nepřítomnost

 

 • Dále se přepnete do záložky Hrubá mzda, kde doplníte výši odměny.

Karta mzdy

 

 • Částku do řádku Odměny zadáte pomocí tlačítka se třemi tečkami, kterým se dostanete do Seznamu odměn a zde přidáte novou Kartu odměny. Pozn.: Tato funkce vám umožní, že zadané odměny jsou správně rozpočítány s ohledem na časový údaj pro pracovněprávní účely. V našem případě volíte čtvrtletní odměny, proto vám bude průměr zohledněn jen v následujícím kalendářním čtvrtletí. 

Odměna

 • V našem příkladu nezadáváte žádné příplatky ani pokuty.
 • Nyní se podívejte, jak proběhl výpočet čisté mzdy na Kartě mzdy, záložka Vyúčtování zaměstnanec.

Karta mzdy

 

 • Zde je vyčísleno sražené sociální a zdravotní pojištění, z Karty zaměstnance se vám přenesly zadané slevy na dani a případně zadané Nepeněžní příjmy, dále se vypočetla daň z  příjmů. V případě potřeby můžete doplnit výši vyplacené zálohy, srážku (např. srážku za stravenky), popř. jiné nezdanitelné dávky. Přeplatek daně z příjmů FO po ročním zúčtování doplníte do určeného pole Přeplatek DPFO.
 • Ve sloupci „Slevy na dani“ v horní části záložky se zobrazují požadované měsíční zálohové slevy na dani podle § 35ba. Tyto hodnoty se přebírají z období platných mzdových údajů daného zaměstnance a nejsou editovatelné, ani nejsou datovou součástí karty mzdy. Mzda ukládá pouze celkovou uplatněnou slevu na dani podle § 35ba. Důvodem tohoto řešení je ten fakt, že celková požadovaná sleva na dani podle § 35ba může být krácena, tj. může být uplatněna maximálně do částky vypočtené daně před slevou. Jinými slovy, tyto slevy na dani nevytváří daňový bonus, jak je tomu u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, ale mohou daň ponížit maximálně do nulové hodnoty. Sleva na dani pro děti je uplatněna až po aplikaci této slevy.
 • Pokud je zaměstnanec účastníkem důchodového spoření (zadává se na Kartě zaměstnance), zobrazí se zde částka základu a částka k odvodu pro důchodové spoření.
 • Skutečně uplatněná celková sleva na dani podle § 35ba (poplatník, student, částečný invalida, plný invalida, držitel průkazu ZTP/P) je na kartě mzdy v editovatelném poli „slevy na dani (společné)“.
  Slevy na dani podle § 35c (daňové zvýhodnění na děti) jsou zobrazeny k případné editaci v editačním poli „daňové zvýhodnění (děti)“.
  POZNÁMKA: Zde je na místě zmínit přesnou terminologii podle Zákona o dani z příjmů. Pojmem „Daňové zvýhodnění“ se rozumí celková uplatněná „sleva“ z daně, ale terminologicky i obsahově se tato částka dělí na dvě části:
  1)„sleva na dani - děti“ - což je částka slevy z daně, maximálně však do nulové částky daně
  2)„Daňový bonus“ - což je částka, kterou by se de facto daň ponižovala do záporné částky (což samozřejmě nelze) a je tedy zaměstnanci vyplácena zaměstnavatelem jako daňový bonus.
  Jinými slovy platí: Daňové zvýhodnění = sleva na dani (děti) + daňový bonus.
 • Poslední záložka Karty mzdy Vyúčtování zaměstnavatel vás informuje o celkových nákladech společnosti za mzdu zmíněného zaměstnance.

Karta mzdy

 

 • Náhrada za nemoc zaměstnance v lednu nevzniká, jelikož se jedná o první tři dny, které nejsou propláceny. V únoru se náhrada za nemoc dopočítá.

Karta mzdy

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Minikurz online

Buďte
u toho