Daně / Daň z příjmů právnických osob/Daňové odpisy 2024 
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Daňové odpisy 2024 

Daňové odpisy 2024 
Jaroslav Veselka
21. 02. 2024
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se3
Daňové odpisy 2024 

Obsah

  Od roku 2024 dochází k úpravám v oblasti daňového odpisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Známe nová pravidla pro daňové odpisování vybraných majetkových složek od roku 2024 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů? Jaké změny od roku 2024 nastaly v oblasti daňového odpisování v rámci časových (měsíčních) daňových odpisů a ročních (rovnoměrných a zrychlených) daňových odpisů? Základní úpravu obsahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výklad prováděcí předpisy a pokyny (především Pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

  Daňové odpisování nehmotného majetku

  Historie daňového odpisování nehmotných majetkových složek je velice pestrá.

  ZDP od roku 2021 nezná kategorii tzv. nehmotného majetku. Proto nehmotné majetkové složky pořízené od roku 2021 jsou účetně odpisovány pouze dle českých účetních předpisů, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Z hlediska ZDP nehmotné majetkové složky pořízené od roku 2021 nejsou považovány za tzv. nehmotný majetek a daňově se neodpisují. Dle přechodných ustanovení ZDP se daňově odpisuje pouze nehmotný majetek, který byl pořízen do konce roku 2020.

  Daňové odpisování hmotného majetku

  V případě hmotných majetkových složek, které nejsou vyloučeny z daňového odpisování dle ZDP, je nutné vyřešit metodu daňového odpisování – časové (měsíční) daňové odpisování versus roční (rovnoměrné nebo zrychlené) daňové odpisování. Přednost mají daňové odpisy časové (měsíční). Pokud nejsou uplatněny daňové odpisy časové (měsíční), přistupuje se k aplikaci daňových odpisů ročních (rovnoměrných nebo zrychlených).

  a) Časové (měsíční) daňové odpisování

  Pro časové (měsíční) daňové odpisování příslušných majetkových složek platí některá společná pravidla, například:

  • Daňové odpisování musí být zahájeno, a to kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byla majetková složka zařazena do užívání.
  • Daňové odpisování není možné přerušit.
  • Kalendářní měsíc, v němž byla majetková složka vyřazena, se započítává do počtu měsíců pro daňový odpis.
  • Daňový odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

  Mezi vybrané majetkové složky, které podléhají časovému (měsíčnímu) daňovému odpisování, patří zejména:

  Dočasné stavby

  Dočasná stavba je detekována na základě stavebního povolení a v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 ZDP platí, že roční odpis dočasných staveb se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené délky trvání. Kolaudační rozhodnutí obsahuje zpravidla textaci, že stavba je kolaudována jako stavba dočasná na dobu konkrétního počtu let.

  Technické zhodnocení nemovité kulturní památky

  Nemovitá kulturní památka je definována ustanovením § 30d ZDP. Pokud se však jedná o daňové odpisování technického zhodnocení nemovité kulturní památky, je jeho úprava obsažena v ustanovení § 30 odst. 6, dle kterého se roční odpisy u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny.

  Mimořádné odpisy

  Mimořádné odpisy doznávají od roku 2024 nové právní úpravy dle ustanovení § 30a ZDP.

  Hmotný majetek, který je bezemisním vozidlem, pořízený v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

  Technické zhodnocení hmotného majetku, které je odpisováno v režimu mimořádných odpisů, nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

  Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

  Právní úprava daňového odpisování této majetkové složky je uvedena v § 30b ZDP. Hmotný majetek v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

  Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného v režimu dle § 30b ZDP zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování dle § 30b ZDP, nejméně však po dobu 120 měsíců.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  b) Roční (rovnoměrné a zrychlené) daňové odpisování

  Pro roční (rovnoměrné a zrychlené) daňové odpisování příslušných majetkových složek platí některá společná pravidla, například:

  • Daňové odpisování nemusí být zahájeno.
  • Pokud není majetková složka ve stavu k prvnímu dni zdaňovacího období, je zařazena v jeho průběhu a je ve stavu na konci zdaňovacího období, může být uplatněn celoroční daňový odpis, není-li zákonem definována výjimka.
  • Daňové odpisování je možné přerušit.
  • Pokud je majetková složka ve stavu k prvnímu dni zdaňovacího období, je vyřazena v jeho průběhu a není ve stavu na konci zdaňovacího období, může být uplatněna polovina celoročního daňového odpisu, není-li zákonem definována výjimka.
  • Daňový odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

  Technický aspekt ročního (rovnoměrného a zrychleného) daňového odpisování se od roku 2024 nemění.

  Dochází však k zásadní úpravě odpisování vozidel kategorie M1. Za tímto účelem je v ZDP od roku 2024 obsaženo nové ustanovení v § 30e ZDP (Odpisování vozidla kategorie M1), v § 30f ZDP (Vozidlo kategorie M1 pořízené na finanční leasing) a v § 30g ZDP (Společná ustanovení pro vozidlo kategorie M1).

  Zásadní novinkou od roku 2024 je pravidlo, že při daňovém odpisování vozidla kategorie M1 se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje pouze poměrná část odpisu vypočítaná podle poměru částky omezení výdajů u vozidla kategorie M1 a úhrnu výdajů vynaložených na vozidlo kategorie M1.

  Částka omezení výdajů u vozidla kategorie M1 činí Kč 2.000.000,– a úhrn výdajů vynaložených na vozidlo kategorie M1 se rovná jeho vstupní ceně. Pokud je na vozidle kategorie M1 provedeno technické zhodnocení, je od okamžiku, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání,

  1. částka omezení výdajů u tohoto vozidla rovna rozdílu mezi částkou Kč 2.000.000,– a úhrnem částí odpisů, které byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a
  2. úhrn výdajů vynaložených na toto vozidlo roven součtu zůstatkové ceny v daném okamžiku a výdajů na technické zhodnocení.

  Pokud je vozidlo kategorie M1 předmětem finančního leasingu, je úplata u finančního leasingu výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pouze v poměrné části vypočítané podle poměru částky Kč 2.000.000,– a úhrnu úplat. Pokud poplatníkovi vznikne v souvislosti s vozidlem kategorie M1 jiný majetek, použije se pro účely tohoto ustanovení poměrná část vypočítaná pro tento jiný majetek.

  Závěr

  ZDP od roku 2021 nezná kategorii tzv. nehmotného majetku. Proto nehmotné majetkové složky pořízené od roku 2021 jsou účetně odpisovány pouze dle českých účetních předpisů, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Z hlediska ZDP nehmotné majetkové složky pořízené od roku 2021 nejsou považovány za tzv. nehmotný majetek a daňově se neodpisují. Dle přechodných ustanovení ZDP se daňově odpisuje pouze nehmotný majetek, který byl pořízen do konce roku 2020. V případě hmotných majetkových složek, které nejsou vyloučeny z daňového odpisování dle ZDP, je nutné vyřešit metodu daňového odpisování – časové (měsíční) daňové odpisování versus roční (rovnoměrné nebo zrychlené) daňové odpisování. Přednost mají daňové odpisy časové (měsíční). Pokud nejsou uplatněny daňové odpisy časové (měsíční), přistupuje se k aplikaci daňových odpisů ročních (rovnoměrných nebo zrychlených). Novinkou od roku 2024 je nová právní úprava pro tzv. mimořádné daňové odpisy dle § 30a ZDP a daňové odpisování vozidla kategorie M1, u něhož je zákonem stanovená částka omezení daňových výdajů (nákladů) ve výši Kč 2.000.000,–.

  Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články:


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních