Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Jak na daňové slevy v roce 2024 u podnikajících fyzických osob u daně z příjmů?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na daňové slevy v roce 2024 u podnikajících fyzických osob u daně z příjmů?

Jak na daňové slevy v roce 2024 u podnikajících fyzických osob u daně z příjmů?
Jaroslav Veselka
14. 03. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se2
Aktualizováno pro rok 2024: 21. 12. 2023
Jak na daňové slevy v roce 2024 u podnikajících fyzických osob u daně z příjmů?

Obsah

  Uplatnění daňových slev v oblasti daně z příjmů fyzických osob patří již ke „klasickým“ atributům v rámci ročního zúčtování daně z příjmů u zaměstnavatele, případně v rámci sestavení daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období. Pojďme se na jednotlivé daňové slevy u daně z příjmů fyzických osob stručně podívat a připomenout v tomto článku základní souvislosti pro účely zúčtování daně za zdaňovací období roku 2023 i 2024.

  Základní sleva na poplatníka daně

  Oblíbenou slevou je základní sleva na poplatníka, která činí pro zdaňovací období roku 2023 částku ve výši Kč 30.840,– a zůstává zachována i pro rok 2024.

  Tuto slevu lze uplatňovat po splnění podmínek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) i za jednotlivé měsíce v průběhu kalendářního roku, avšak pouze jen u příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání). Z hlediska ročního uplatnění v rámci daňového přiznání má nárok na uplatnění této slevy každá fyzická osoba, ať daňový rezident nebo daňový nerezident. Tato sleva je nepoměrovatelná, tj. nerozpočítává se poměrem na jednotlivé měsíce, nýbrž se uplatňuje vždy v celé výši. Výjimku pro její uplatnění nalezneme například ve vyjmenovaných případech v rámci daňových přiznání u zemřelých osob.

  Sleva na manžela

  Daňovou slevu na manžela ve výši Kč 24.840,–, resp. na manžela s přiznaným nárokem na průkaz ZTP/P ve výši Kč 49.680,–, je možné uplatnit při současném splnění několika podmínek.

  Zejména se musí jednat o manžela definovaného dle ZDP. Manžel pro účely tohoto zákona je vymezen v § 21e odst. 3: „Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství“.

  Současně musí manžel žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a tento manžel musí být poplatníkem tzv. vyživován. To znamená, že manžel nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku ve výši Kč 68.000,–. Podrobný popis příjmů, které se nezahrnují do vlastního příjmu manžela, obsahuje ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Vysvětlení k vlastnímu příjmu manžela nalezneme i v textaci Pokynu GFŘ D-59 k tomuto ustanovení.

  Sleva na manžela je nepoměrovatelná pro jednotlivé kalendářní měsíce – s výjimkou uzavření manželství (registrace), rozvodu (zrušení registrace) a úmrtí.

  U fyzické osoby – českého daňového nerezidenta lze tuto slevu uplatnit, pouze pokud se jedná o daňového rezidenta členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky tvoří nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Od roku 2024 však bude uplatnění této slevy omezeno další zákonnou zpřísňující podmínkou, a sice: vyživovaná osoba musí pečovat o dítě do tří let věku ve společně hospodařící domácnosti.

  Sleva na invaliditu

  V případě slevy na invaliditu, kterou lze uplatňovat i na měsíční bázi u příjmů ze závislé činnosti, rozlišujeme základní slevu ve výši Kč 2.520,– za kalendářní rok, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (§ 35ba odst. 1 písm. c) ZDP). Dále se jedná o rozšířenou slevu na invaliditu ve výši Kč 5.040,–, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (§ 35ba odst. 1 písm. d) ZDP). V případě držitele průkazu ZTP/P je definována sleva ve výši Kč 16.140,– (§ 35ba odst. 1 písm. e) ZDP).

  U fyzické osoby – českého daňového nerezidenta lze tuto slevu uplatnit, pouze pokud se jedná o daňového rezidenta členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky tvoří nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Sleva na studenta

  Slevu na studenta ve výši Kč 4.020,– za kalendářní rok, případně za jednotlivé měsíce, lze uplatnit po dobu, po kterou se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Důležité je však zdůraznit, že pro definování této doby nároku na slevu je nutné splňovat podmínky dle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory (§ 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

  Tato daňová sleva bude od roku 2024 zcela zrušena.

  Sleva za umístění dítěte

  Tato sleva je upravena v § 35bb ZDP, kde jsou uvedeny podrobné podmínky pro její uplatnění. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud poplatník tyto výdaje neuplatnil jako daňově uznatelný výdaj. Slevu na dani lze uplatnit pouze, pokud žije vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

  Sleva za umístění dítěte dle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP je v důsledku zvýšení minimální mzdy (platné k 1. lednu 2023) zvýšena na částku Kč 17.300,– za kalendářní rok.

  Pro úplnost nezapomeňme připomenout, že ZDP rozumí minimální mzdou pro svoje účely dle § 21g ZDP měsíční sazbu minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy, která je účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.

  Tato daňová sleva bude od roku 2024 zcela zrušena.

  U fyzické osoby – českého daňového nerezidenta lze tuto slevu uplatnit, pouze pokud se jedná o daňového rezidenta členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky tvoří nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Daňové zvýhodnění na dítě

  K zásadní změně došlo v průběhu druhé poloviny roku 2021 se zpětnou účinností k 1. lednu 2021 ve výši daňového zvýhodnění na dítě. Částka daňového zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny, tj. Kč 15.204,–, na druhé dítě nově Kč 22.320,– a za třetí a další dítě Kč 27.840,–. Podrobně jsou podmínky pro uplatnění této slevy upraveny v § 35c ZDP

  U fyzické osoby – českého daňového nerezidenta lze daňové zvýhodnění na dítě uplatnit, pouze pokud se jedná o daňového rezidenta členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky tvoří nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Sleva na dani za zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením

  Poplatníkům se daň za zdaňovací období snižuje dle § 35 ZDP o částku:

  • ve výši Kč 18.000,– za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo, a to dle postupu v § 35 odst. 2 ZDP,
  • ve výši Kč 60.000,– za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo, a to dle postupu v § 35 odst. 2 ZDP.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Sleva na dani za zastavenou exekuci

  S účinností od 1. ledna 2022 je v ZDP zavedena nová sleva na dani z příjmů fyzických i právnických osob, a sice „sleva na dani za zastavenou exekuci“.

  Dle nového ustanovení § 35 odst. 4 ZDP se daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku Kč 1.500,– bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti této novely ZDP, z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena aniž zčásti. Sleva na dani se bude dokládat „Usnesením o zastavení exekuce“, které se bude přikládat k daňovému přiznání k dani z příjmů.

  Závěr

  Za zdaňovací období lze u fyzických osob z hlediska daně z příjmů uplatnit v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele nebo daňového přiznání jednotlivé daňové slevy nebo daňové zvýhodnění na dítě, pokud jsou pro příslušné instituty splněny zákonné podmínky dle ZDP. Některé z výše uvedených slev lze uplatňovat pouze za celé zdaňovací období, jiné lze poměrovat dle splnění podmínek pro jednotlivé kalendářní měsíce. Rovněž je nutné respektovat u některých daňových slev omezení pro jejich uplatnění jen u českých daňových rezidentů, případně daňových rezidentů členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor s generovaným příjmem nejméně ve výši 90 % ze zdrojů na území České republiky.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních