Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku
Zdeněk Zralý
20. 01. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se20
Aktualizováno pro rok 2024: 21. 12. 2023
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku

Obsah

  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě činí pro fyzické osoby nezanedbatelnou položku, která snižuje celkový odvod daně z příjmů fyzických osob. Přestože se jedná o letitou problematiku, v některých situacích mají poplatníci problémy s aplikací daňového zvýhodnění.

  Jednou ze situací, kdy si poplatníci nejsou jisti, zda si můžou daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dále jen „daňové zvýhodnění“) uplatnit, je okamžik, když vyživované dítě uzavře sňatek. Odpověď na vzniklou otázku nám dává zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), konktrétně se jedná o ustanovení § 35c. Zde lze nalézt podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění.

  I. Výše daňového zvýhodnění

  Pro zdaňovací období 2024 platí, že si poplatník může ročně uplatnit 15 204 Kč na první vyživované dítě, na druhé činí částka 22 320 Kč a na třetí a každé další se jedná o částku 27 840 Kč. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek. To, že se jedná pro poplatníky o nezanedbatelnou finanční částku, umocňuje fakt, že daňové zvýhodnění je vlastně slevou z daně a nikoliv položkou snižující pouze základ daně. Výše uvedené částky tedy představují reálné zvýšení majetku poplatníků.

  II. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění

  ZDP vyžaduje pro uplatnění daňového zvýhodnění splnění několika podmínek. Podmínky jsou následující:

  1. Společně hospodařící domácnost

  Význam souslovím společně hospodařící domácnost nalezneme v § 21e ZDP, nemusíme tedy hledat v jiných právních předpisech. Podle tohoto ustanovení se jedná o společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

  2. Vyživované dítě

  Za vyživované dítě ZDP považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
  a) nezletilým dítětem,
  b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a (i) soustavně se připravuje na budoucí povolání, (ii) nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo (iii) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

  Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost, nemá na uplatnění daňového zvýhodnění vliv. Jedná se např. o případy, kdy dítě dočasně bydlí na internátu či koleji.

  3. Poměrné uplatnění daňového zvýhodnění

  Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Z tohoto pravidla jsou však vyňaty tyto situace:

  • daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo
  • ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo
  • ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

  4. Formy daňového zvýhodnění

  Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou:

  • slevy na dani (daň je vyšší než daňové zvýhodnění),
  • daňového bonusu (před uplatněním daňového zvýhodnění je daň 0) nebo
  • kombinací slevy na dani a daňového bonusu (vlivem daňového zvýhodnění přechází „kladná daň“ do „záporné daně“).

  Pro uplatnění daňového bonusu platí pro zdaňovací období 2024 tyto pravidla:

  • příjmy ze závislé činnosti či ze samostatné činnosti musí dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy tj. 113 400 Kč.

  5. Daňoví nerezidenti

  Aby si mohli uplatnit daňové zvýhodnění nerezidenti ČR, musí splnit následující podmínky:

  • musí se jednat o rezidenta členského státu Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a
  • úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo se jedná o příjmy zdaněné srážkovou daní). Výši příjmů ze zdrojů v zahraniční se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  III. Závěr

  V případě, kdy vyživované dítě uzavře sňatek, musíme nahlédnout do ustanovení § 35c odst. 8 ZDP, neboť se jedná o speciální ustanovení, které řeší zkoumanou problematiku. Podle tohoto ustanovení platí že:

  • uzavře-li vyživované dítě manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba ZDP,
  • nemá-li však manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba ZDP, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící domácnosti.

  Z výše uvedené lze dovodit, že pro posouzení toho, zda má rodič nárok na uplatnění daňového zvýhodnění u dítěte, které uzavřelo manželství, je rozhodující skutečnost, zda rodič a vyživované dítě žijí ve společně hospodařící domácnosti. Pokud tomu tak je, pak rodič na daňové zvýhodnění nárok má (samozřejmě za splnění dalších výše uvedených podmínek).

  Přečtěte si další podrobné články na téma daňových slev:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních