Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uzavření sňatku

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě činí pro fyzické osoby nezanedbatelnou položku, která snižuje celkový odvod daně z příjmů fyzických osob. Přestože se jedná o letitou problematiku, v některých situacích mají poplatníci problémy s aplikací daňového zvýhodnění.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Jednou ze situací, kdy si poplatníci nejsou jisti, zda si můžou daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dále jen „daňové zvýhodnění“) uplatnit, je okamžik, když vyživované dítě uzavře sňatek. Odpověď na vzniklou otázku nám dává zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), konktrétně se jedná o ustanovení § 35c. Zde lze nalézt podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění.

I. Výše daňového zvýhodnění

Pro zdaňovací období 2018 platí, že si poplatník může ročně uplatnit 15 204 Kč na první vyživované dítě, na druhé činí částka 19 404 Kč a na třetí a každé další se jedná o částku 24 204 Kč. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek. To, že se jedná pro poplatníky o nezanedbatelnou finanční částku, umocňuje fakt, že daňové zvýhodnění je vlastně slevou z daně a nikoliv položkou snižující pouze základ daně. Výše uvedené částky tedy představují reálné zvýšení majetku poplatníků.

II. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění

ZDP vyžaduje pro uplatnění daňového zvýhodnění splnění několika podmínek. Podmínky jsou následující:

1. Společně hospodařící domácnost

Význam souslovím společně hospodařící domácnost nalezneme v § 21e ZDP, nemusíme tedy hledat v jiných právních předpisech. Podle tohoto ustanovení se jedná o společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.2. Vyživované dítě

Za vyživované dítě ZDP považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a (i) soustavně se připravuje na budoucí povolání, (ii) nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo (iii) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost, nemá na uplatnění daňového zvýhodnění vliv. Jedná se např. o případy, kdy dítě dočasně bydlí na internátu či koleji.

3. Poměrné uplatnění daňového zvýhodnění

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Z tohoto pravidla jsou však vyňaty tyto situace:

 • daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo
 • ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo
 • ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

4. Formy daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou:

 • slevy na dani (daň je vyšší než daňové zvýhodnění),
 • daňového bonusu (před uplatněním daňového zvýhodnění je daň 0) nebo
 • kombinací slevy na dani a daňového bonusu (vlivem daňového zvýhodnění přechází „kladná daň“ do „záporné daně“).

Pro uplatnění daňového bonusu platí pro zdaňovací období 2018 tyto pravidla:

 • příjmy ze závislé činnosti či ze samostatné činnosti musí dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy tj. 73 200 Kč,
 • minimální částka bonusu je 100 Kč a maximální činí 60 300 Kč,
 • pro letošní rok 2018 již neplatí omezení v uplatnění daňového zvýhodnění (a tedy i bonusu) spočívající v tom, že pokud poplatník uplatňoval u příjmů ze samostatné činnosti či u příjmů z nájmu paušální výdaje, neměl (za určitých okolností) nárok na daňové zvýhodnění.

5. Daňoví nerezidenti

Aby si mohli uplatnit daňové zvýhodnění nerezidenti ČR, musí splnit následující podmínky:

 • musí se jednat o rezidenta členského státu Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a
 • úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo se jedná o příjmy zdaněné srážkovou daní). Výši příjmů ze zdrojů v zahraniční se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.

III. Závěr

V případě, kdy vyživované dítě uzavře sňatek, musíme nahlédnout do ustanovení § 35c odst. 8 ZDP, neboť se jedná o speciální ustanovení, které řeší zkoumanou problematiku. Podle tohoto ustanovení platí že:

 • uzavře-li vyživované dítě manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba ZDP,
 • nemá-li však manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba ZDP, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící domácnosti.

Z výše uvedené lze dovodit, že pro posouzení toho, zda má rodič nárok na uplatnění daňového zvýhodnění u dítěte, které uzavřelo manželství, je rozhodující skutečnost, zda rodič a vyživované dítě žijí ve společně hospodařící domácnosti. Pokud tomu tak je, pak rodič na daňové zvýhodnění nárok má (samozřejmě za splnění dalších výše uvedených podmínek).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank