Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Paušální výdaje na dopravu
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Paušální výdaje na dopravu

Seyfor, a. s.
20. 03. 2011
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se13

Pro některé poplatníky může být vcelku výhodné využít tzv. paušálních výdajů na dopravu. Stručné vysvětlení tohoto pojmu a jeho aplikaci v daňovém přiznání k dani z příjmů řeší tento článek.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Přestože se nejedná o nový právní institut, nebude na škodu si připomenout, o co se jedná. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), uvádí, že poplatník pokud neuplatnil výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, tedy ve výši sazby základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty popř. pouze ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty, může si na dopravu silničním motorovým vozidlem uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5.000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Novelou bylo nyní doplněno, že za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Jedná se o precizaci ustanovení, které v minulosti dělalo výkladové problémy.

Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu a to ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“).

Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozím odstavcem krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Novelou bylo doplněno, že v průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 (právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání) s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 13 až 15.

Pokud poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu nelze daňově uplatnit výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty, parkovné a taktéž nelze uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Dále ZDP stanoví, že pokud je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu může daňově uplatnit pouze 80 % ostatních výdajů (nákladů). Toto omezení se však netýká odpisů.

Jakým způsobem uplatníme paušální výdaje na dopravu, nám sdělilo Generální finanční ředitelství na svých webových stránkách. Ve sdělení je řešen postup jak pro právnické tak pro fyzické osoby.

I. Postup u právnických osob

Při splnění zákonem stanovených podmínek budou paušálních výdajů na dopravu vykázány na řádku 162 daňového přiznání.

Naproti tomu neuplatněné výdaje (náklady) – pohonné hmoty, parkovné – budou součástí řádku 40 a samozřejmě budou rozčleněny podle účtových skupin v tabulce A přílohy č. 1 k II. oddílu přiznání.

II. Postup u fyzických osob

A. Poplatník vedoucí účetnictví

Paušální výdaje na dopravu budou uvedeny v souhrnné částce na řádku 106 u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP (podnikání) nebo na řádku 205 u poplatníka s příjmy podle § 9 ZDP (pronájem).

Naopak daňově neuplatněné výdaje (náklady) – pohonné hmoty, parkovné – budou na řádku 105 u poplatníka s příjmy podle §7 ZDP resp. na řádku 204 u poplatníka s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP.

B. Poplatník vedoucí daňovou evidenci či záznamy podle § 9 ZDP

Paušální výdaje na dopravu budou uvedeny na řádku 102 poplatníka s podnikatelskými příjmy podle § 7 resp. na řádku 202 u poplatníka s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP. Součástí těchto řádků pochopitelně nejsou daňově neuznatelné výdaje – pohonné hmoty a parkovné.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Finanční leasing v podmínkách roku 2024
13. 08. 2024
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních