Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Paušální výdaje
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Paušální výdaje

Paušální výdaje
Zdeněk Zralý
07. 07. 2014
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5
Paušální výdaje

Tak jako v kalendáři dochází ke střídání ročních období, se stejnou pravidelností dochází také v „daňovém“ kalendáři ke střídání období lišících se od sebe navzájem intenzitou nutnosti zpracovat daňová přiznání k jednotlivým daním. Po měsíci lednu, kdy byla pozornost daňových subjektů a jejich účetních upřena zvláště na zpracování přiznání k DPH a dani silniční, přichází období, kdy se stává velice aktuální problematika daně z příjmů.

Toto téma bylo legislativně upraveno. Aktuální informace naleznete v článku Paušální nebo skutečné výdaje. Co se vám vyplatí?

Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) mají na výběr ze dvou variant, jak stanovit dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti. Varianty se od sebe liší způsobem uplatňování výdajů. První varianta počítá s prokázanými výdaji, ve druhé variantě si OSVČ uplatní výdaje tzv. paušálem. A právě na paušální výdaje se zaměří dnešní článek, ve kterém je popsána platná právní úprava pro zdaňovací období 2014 a změny, ke kterým dochází od 1. 1. 2015.

I. Zdaňovací období 2014

Podstata uplatnění paušálních výdajů spočívá v tom, že OSVČ proti příjmům dosaženým ve zdaňovacím období uplatní výdaje ve výši zákonem stanovených procent z dosažených příjmů. Uplatní-li OSVČ paušální výdaje, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) stanoví, že procenta činí 80 %, 60%, 40 % a 30 % a to v závislosti na druhu samostatné činnosti.

Výše paušálních výdajů podle jednotlivých druhů samostatné činnosti:

  • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství – 80 %,
  • příjem ze živnostenského podnikání řemeslného – 80 %,
  • příjem ze živnostenského podnikání jiného než řemeslného – 60 %,
  • příjem z jiného podnikání než ze zemědělství a ze živnosti – 40 %,
  • příjem z autorských práv a obdobných práv – 40 %,
  • příjem z nezávislého povolání – 40 %,
  • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – 30 %.

Pro správné určení procentní výše paušálních výdajů je nezbytně nutné přesně identifikovat předmět činnost, ze které plynou OSVČ dané příjmy. Jako příklad lze uvést poplatníka s příjmy z tzv. finančního poradenství – většinou dosahují příjmy za zprostředkování např. stavebního spoření (na základě živnostenského oprávnění) – 60 % a druhý příjem je ze zprostředkování životního pojištění (na základě předpisů řešících pojišťovací činnost) – 40 %.

ZDP omezuje využití paušálních výdajů následujícím způsobem:

  • u 40 % paušálních výdajů lze tyto uplatnit pouze do částky 800 000 Kč,
  • u 30 % paušálních výdajů lez tyto výdaje uplatnit pouze do částky 600 000 Kč,
  • paušální výdaje nelze uplatnit k podílu na zisku u společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.

Než se poplatník rozhodne, zda bude uplatňovat paušální výdaje, je potřeba zkoumat, zda si bude uplatňovat slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Pokud by při použití paušálních výdajů dílčí základ daně ze samostatné činnosti (popř. zvýšený o dílčí základ daně z příjmů z pronájmu, kde uplatňuje taktéž paušální výdaje) přesáhl 50 % celkového základu daně, nemá nárok na slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti!

Pokud se OSVČ rozhodne uplatnit paušální výdaje nelze pro dané zdaňovací období přejít na prokázané výdaje. Opačný postup – přechod z prokázaných výdajů na paušální – je možný. Změnit způsob uplatňování výdajů oběma směry – přechod z prokázané na paušální resp. z paušálních na prokázané výdaje – mezi různými zdaňovacími obdobími možné je. Pokud se však poplatník pro změnu ve způsobu uplatňování výdajů rozhodne, je potřeba brát v úvahu případné úpravy základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, kdy ke změně dochází. Tyto úpravy základu daně se neobejdou bez dodatečného daňového přiznání za zmiňované předešlé období.

II. Zdaňovací období 2015

Zásadní změnou pro letošní rok je to, že došlo k „zastropování“ paušálních výdajů u všech druhů samostatné činnosti. Ve zdaňovacím období 2014 platilo omezení pouze pro paušální výdaje ve výši 40 % a 30 %.

Maximální možná výše paušálních výdajů v roce 2015:

Paušál Maximální částka výdajů
80 % 1 600 000 Kč
60 % 1 200 000 Kč
40 % 800 000 Kč
30 % 600 000 Kč

Z tabulky je zřejmé, že paušální výdaje lze využít maximálně do výše 2 000 000 Kč ročních příjmů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních