Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů právnických osob/Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní

V minulých dnech bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s nedávnými povodněmi. Jednotlivými body rozhodnutí se zabývá následující článek.
[toc depth=1]

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z příjmů se týká jak právnických tak fyzických osob postižených povodní nebo záplavou a to na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Jedná se o tyto území: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj a hlavní město Praha.

Právnické osoby – daň za 2013

Právnickým osobám je prominuta daň příjmů za zdaňovací období 2013, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé v důsledku mimořádné události – povodně či záplavy – na území, pro nějž byl vyhlášen nouzový stav a to na majetku poplatníka, který je používán k příjmům, které jsou předmětem daně.

Výše skutečné škody musí být doložena současně s podáním daňového přiznání a to:

  • posudkem pojišťovny v případě, že je majetek pojištěn nebo
  • posudkem znalce, pokud pojištěn není.

Fyzické osoby – daň za 2013

Prominutí daně se týká pouze poplatníků s příjmy z podnikání či z pronájmu. Těmto poplatníkům je prominuta úhrada daně z příjmů poměrně připadající na dílčí základy z podnikání nebo z pronájmu, nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období 2013. Promíjena je daň ve výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k dosažení příjmů z výše specifikovaných činností, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav.

Stejně jako u právnických osob platí, že výše skutečné škody musí být doložena současně s podáním daňového přiznání a to:

  • posudkem pojišťovny v případě, že je majetek pojištěn nebo
  • posudkem znalce, pokud pojištěn není.

Příslušenství daně ze záloh

Kromě samotné daně se promíjí také příslušenství daně z příjmů např. úrok z prodlení či úrok z posečkání. U fyzických osob se jedná o příslušenství týkající se úhrady zálohy na daň z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do konce roku 2013. Prominutí se nevztahuje na zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Příslušenství daně, jejíž splatnost nastala po vyhlášení nouzového stavu

Dalším promíjeným titulem je příslušenství daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu, je-li poplatníkovi povoleno posečkání úhrady této daně v důsledku mimořádné události a poplatník tuto daň zaplatí do 31. října 2013. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že se nejedná o případy, kdy je tato daň doměřena a je stanoven náhradní den splatnosti.

Aby bylo možno využít prominutí komentovaného příslušenství daně musí být splněny dvě podmínky:

  1. poplatníci si musí zažádat o posečkání úhrady daně a
  2. daň je uhrazena nejpozději 31. října 2013.

Je potřeba si uvědomit, že prominutí se vztahuje na poplatníky a nikoliv na plátce daně tzn. např. na zaměstnavatele, kteří odvádějí daň z příjmů vybíranou srážkou či zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Je-li majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob, který nebyl založen za účelem podnikání, používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši.

Závěrem ještě poznámka k problematice daně darovací u příjemců humanitární pomoci. Generální finanční ředitelství vydalo na základě četných dotazů tiskovou zprávu, z níž vyplývá, že veškerá humanitární pomoc poskytnutá osobám postiženým povodněmi je od daně darovací osvobozená a tyto osoby nejsou povinny podávat daňové přiznání k dani darovací.

Diskuze:

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank