Daně / Daň z příjmů právnických osob/Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu povodní

Seyfor, a. s.
19. 06. 2013
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

V minulých dnech bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s nedávnými povodněmi. Jednotlivými body rozhodnutí se zabývá následující článek.
[toc depth=1]

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Rozhodnutí ministra financí o prominutí daně z příjmů se týká jak právnických tak fyzických osob postižených povodní nebo záplavou a to na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Jedná se o tyto území: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj a hlavní město Praha.

Právnické osoby – daň za 2013

Právnickým osobám je prominuta daň příjmů za zdaňovací období 2013, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé v důsledku mimořádné události – povodně či záplavy – na území, pro nějž byl vyhlášen nouzový stav a to na majetku poplatníka, který je používán k příjmům, které jsou předmětem daně.

Výše skutečné škody musí být doložena současně s podáním daňového přiznání a to:

  • posudkem pojišťovny v případě, že je majetek pojištěn nebo
  • posudkem znalce, pokud pojištěn není.

Fyzické osoby – daň za 2013

Prominutí daně se týká pouze poplatníků s příjmy z podnikání či z pronájmu. Těmto poplatníkům je prominuta úhrada daně z příjmů poměrně připadající na dílčí základy z podnikání nebo z pronájmu, nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období 2013. Promíjena je daň ve výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k dosažení příjmů z výše specifikovaných činností, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav.

Stejně jako u právnických osob platí, že výše skutečné škody musí být doložena současně s podáním daňového přiznání a to:

  • posudkem pojišťovny v případě, že je majetek pojištěn nebo
  • posudkem znalce, pokud pojištěn není.

Příslušenství daně ze záloh

Kromě samotné daně se promíjí také příslušenství daně z příjmů např. úrok z prodlení či úrok z posečkání. U fyzických osob se jedná o příslušenství týkající se úhrady zálohy na daň z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do konce roku 2013. Prominutí se nevztahuje na zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Příslušenství daně, jejíž splatnost nastala po vyhlášení nouzového stavu

Dalším promíjeným titulem je příslušenství daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu, je-li poplatníkovi povoleno posečkání úhrady této daně v důsledku mimořádné události a poplatník tuto daň zaplatí do 31. října 2013. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že se nejedná o případy, kdy je tato daň doměřena a je stanoven náhradní den splatnosti.

Aby bylo možno využít prominutí komentovaného příslušenství daně musí být splněny dvě podmínky:

  1. poplatníci si musí zažádat o posečkání úhrady daně a
  2. daň je uhrazena nejpozději 31. října 2013.

Je potřeba si uvědomit, že prominutí se vztahuje na poplatníky a nikoliv na plátce daně tzn. např. na zaměstnavatele, kteří odvádějí daň z příjmů vybíranou srážkou či zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Je-li majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob, který nebyl založen za účelem podnikání, používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši.

Závěrem ještě poznámka k problematice daně darovací u příjemců humanitární pomoci. Generální finanční ředitelství vydalo na základě četných dotazů tiskovou zprávu, z níž vyplývá, že veškerá humanitární pomoc poskytnutá osobám postiženým povodněmi je od daně darovací osvobozená a tyto osoby nejsou povinny podávat daňové přiznání k dani darovací.

Diskuze:

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních