Daně / Daň z příjmů právnických osob/Uplatnění daňové ztráty – 1. část
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Uplatnění daňové ztráty – 1. část

Uplatnění daňové ztráty – 1. část
Seyfor, a. s.
04. 07. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se5
Uplatnění daňové ztráty – 1. část

Asi všem účetním a podnikatelům je známá skutečnost, že podle § 34 ZDP lze od základu daně odečíst v dalších 5 zdaňovacích obdobích daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. Méně známý je § 38na ZDP, který určuje případy, kdy daňovou ztrátu uplatnit nelze.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Uplatnění daňové ztráty – § 34 ZDP:

Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

Daňovou ztrátu nelze uplatnit – § 38na ZDP:

Odst. 1: U společnosti s ručením omezeným vyměřenou a neuplatněnou daňovou ztrátu nelze odčítat od základu daně, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole.

Změna ve složení osob – jedná se o změnu členů obchodní korporace (prodej obchodního podílu), nebo změna jejich podílu na kapitálu.

Podstatná změna – nabytí nebo zvýšení podílu, které se týká více než 25% základního kapitálu. Porovnává se složení osob k poslednímu dni období, kdy má být daňová ztráta uplatněna, proti složení osob k poslednímu dni období, za které byla daňová ztráta vyměřena.

Odst. 3: Zákaz uplatnění daňové ztráty neplatí v případě, že poplatník prokáže správci daně následující. Nejméně 80% tržeb v obdobích, ve kterých má být uplatněná daňová ztráta, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta vyměřena.

Odst. 2: U akciové společnosti se má za to, že došlo k podstatné změně ve složení osob, pokud pokud bylo v období, za které má být daňová ztráta uplatněna, vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu podnikání provozoval poplatník, méně než 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů oproti období, za něž byla daňová ztráta vyměřena. Toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník prokáže správci daně, že nedošlo ke změně ve složení společníků nebo jejich podílu v úhrnu většímu než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv.

Odstavce 4, 5, a 6 se týkají metodiky ve specifických případech, které řeší daňoví specialisté.

 • Odstavec 4) – přeměna společnosti se zánikem,
 • odstavec 5) – přeměna společnosti bez zániku,
 • odstavec 5) – převod obchodního závodu.

Odst. 7: Pokud u poplatníka vzniknou pochybnosti, zda jsou splněny podmínky pro odpočet daňové ztráty, může požádat správce daně o závazné posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odpočitatelnou od základu daně.

Příklad u společnosti s ručením omezeným:

 • A: V rámci účetní závěrky za rok 2014 bylo zjištěno, že jediný společník v roce 2014 prodal 40 % svého podílu na základním kapitálu novému společníkovi.
 • AA: Společnost prováděla v roce 2014 stejnou podnikatelskou činnost jako v roce 2012, ve kterém skončila v daňové ztrátě. Daňovou ztrátu lze v roce 2014 uplatnit.
 • AB: Společnost v roce 2014 rozšířila svou podnikatelskou činnost o další obor. K rozšíření došlo až v listopadu a tržby dosažené novou činností dosáhly 15 % z celkových tržeb. Daňovou ztrátu lze v roce 2014 uplatnit.
 • AC: Společnost v roce 2014 rozšířila svou podnikatelskou činnost o další obor. K rozšíření došlo už v červnu a tržby dosažené novou činností dosáhly 35 % z celkových tržeb. Daňovou ztrátu nelze v roce 2014 uplatnit.

Příklad u akciové společnosti:

 • B: V rámci účetní závěrky za rok 2014 bylo zjištěno, že v roce 2014 společnost rozšířila svou podnikatelskou činnost o další obor a tržby dosažené novou činností dosáhly 35 % z celkových tržeb.
 • BA: Ve společnosti nedošlo v roce 2014 ke změně ve složení společníků nebo jejich podílu. Daňovou ztrátu lze v roce 2014 uplatnit.
 • BB: Ve společnosti došlo v roce 2014 ke změně ve složení společníků nebo jejich podílu. Úhrn změn dosahuje 15 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Daňovou ztrátu lze v roce 2014 uplatnit.
 • BC: Ve společnosti došlo v roce 2014 ke změně ve složení společníků nebo jejich podílu. Úhrn změn dosahuje 35 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Daňovou ztrátu nelze v roce 2014 uplatnit.

Poznámka: V příslušných paragrafech je použit termín „ stejná činnost“. Tento pojem není v zákoně blíže specifikován a mohl by se v určitých případech stát příčinou sporu. Vodítkem je jistě zatřídění činnosti podle Klasifikace produkce (CZ-CPA). Např. část I – Služby ubytovací a stravovací – se skládá ze dvou kategorií služeb část 55 – Ubytovací služby, a část 56 – Stravovací služby. Otázka zní, je-li provoz penzionu bez stravování a otevření restaurace jinde stále stejná činnost podle části I, nebo dvě různé činnosti podle členění podle částí 55 a 56. Takových příkladů lze najít celou řadu.

Vysvětlivky: ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních