Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změna ve způsobu uplatňování výdajů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změna ve způsobu uplatňování výdajů

Změna ve způsobu uplatňování výdajů
Zdeněk Zralý
26. 03. 2015
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se3
Změna ve způsobu uplatňování výdajů

V současné době jistě mnoho daňových poplatníků – fyzických osob – zvažuje, zda je pro ně výhodnější uplatnit prokázané výdaje evidované v daňové evidenci popřípadě v účetnictví nebo uplatnit výdaje formou paušálních výdajů.

Může nastat situace – a z praxe můžu potvrdit, že nastává relativně často – kdy poplatník ve zdaňovacím období 2013 uplatňoval prokázané výdaje a po zjištění příjmů a prokázaných výdajů za zdaňovací období 2014 dojde k závěru, že by pro něj při stanovení daňového základu za zdaňovací období 2014 bylo vhodnější uplatňovat výdaje tzv. paušálem. Případně může dojít k situaci opačné – za zdaňovací období 2013 byly uplatněny paušální výdaje a z daňové evidence vyplyne, že daňově výhodnější pro rok 2014 by bylo uplatnění prokázaných výdajů.

I. Daň z příjmů

V případě, že se poplatník rozhodne pro změnu ve způsobu uplatňování výdajů, musí počítat s tím, že mu v této souvislosti zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) ukládá povinnost upravit základ daně z příjmů a to za zdaňovací období předcházející změně ve způsobu uplatňování výdajů. Pokud tedy dochází ke změně za zdaňovací období 2014, musí provést úpravu základu daně (dále jen „ZD“) za zdaňovací období 2013 a to formou dodatečného daňového přiznání.

Přestože paušální výdaje lze uplatnit kromě příjmů ze samostatné činnosti také u příjmů z nájmu, v dalším textu se zaměříme na příjmy ze samostatné činnosti.

1. Poplatník vedoucí účetnictví

ZD musí být upraven o tyto položky:

  • zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek,
  • zálohy, pokud by při jejich vyúčtování bylo účtováno výsledkově a to za podmínky, že o těchto částkách nebylo účtováno přes přechodné účty aktiv a pasiv; u finančního leasingu hmotného majetku se do ZD zahrnou pouze v poměrné výši.

2. Poplatník s daňovou evidencí

ZD musí být upraven o následující položky:

  • o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y ZDP),
  • o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly daňovým výdajem (s výjimkou přijatých a zaplacených záloh),
  • o cenu zásob,
  • o zůstatky vytvořených rezerv.

Úplata z finančního leasingu se do ZD zahrne opět v poměrné výši.

3. Poplatník uplatňující paušální výdeje

ZD musí být upraven o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y ZDP).

Výše zmíněné úpravy ZD se netýkají pohledávek, které vznikly z titulu příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozené. U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, se za hodnotu pohledávky považuje cena bez DPH, pokud byla uplatněna na výstupu.

Pokud je poplatník povinen z důvodu změny uplatňování výdajů podat dodatečné daňové přiznání, má se za to, že není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatnění výdajů došlo. Pokud tedy došlo ke změně v uplatňování výdajů za zdaňovací období 2014, musí poplatník dodatečné přiznání za zdaňovací období 2013 podat a daň uhradit do 1. 4. 2015.

Pokud poplatník přechází z paušálních výdajů na prokázané, musí si dávat pozor na to, že podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zd) ZDP nejsou výdaje spojené s úhradou dluhu (s výjimkou dluhu vzniklého v souvislosti s pořízení hmotného majetku) vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňoval paušální výdaje a výdaje spojené s úhradou dluhu, o jehož hodnotu byl snížen ZD v některém z minulých zdaňovacích období. V praxi to znamená, že pokud byla ve zdaňovacím období 2013 (uplatňovány paušální výdaje) evidována faktura přijatá, k jejíž úhradě došlo v roce 2014 (prokázané výdaje), tak se v roce 2014 nejedná o daňový výdaj.

II. Dopady na přehledy sociálního a zdravotního pojištění

Podání dodatečného daňového přiznání má také dopad na přehled pro správu sociálního zabezpečení. Poplatník je povinen podat opravný přehled místně příslušné správě sociálního zabezpečení, neboť do vyměřovacího základu pro sociální pojištění jsou zohledněny úpravy základu daně z příjmů, kam výše popsané úpravy spadají.

Naopak opravný přehled pro zdravotní pojišťovnu se nepodává, neboť vyměřovacím základem jsou příjmy a výdaje. Úpravou ZD nedochází ke změnám v příjmech a výdajích.

Vzhledem k odlišné konstrukci vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění, je také nutno odlišně přistupovat k příjmům plynoucím z uhrazených pohledávek, které ovlivňovaly ZD předešlého zdaňovacího období. Pro účely daně z příjmů a sociálního pojištění jsou tyto příjmy vyloučeny ze ZD resp. z vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Naopak u zdravotního pojištění tyto příjmy zvýší vyměřovací základ.

Příklad

Ke změně v uplatňování výdajů dochází ve zdaňovacím období 2014, za rok 2013 se z titulu pohledávky podává dodatečné daňové přiznání a opravný přehled pro správu sociálního zabezpečení. Ve zdaňovacím období 2014 dochází k úhradě pohledávky. Příjem z titulu úhrady pohledávky neovlivňuje základ daně z příjmů fyzických osob a ani vyměřovací základ pro sociální pojištění za rok 2014, naopak zvyšuje vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních