Jak účtovat/Jak účtovat: Klasifikace nákladů v druhovém a účelovém členění
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Jak účtovat: Klasifikace nákladů v druhovém a účelovém členění

Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3
Jaroslav Veselka
09. 07. 2024
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se0
Video lekce včetně praktické ukázky v Money S3

Obsah

  Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky je nutné mít na paměti, že existuje druhové a účelové členění nákladů. Druhové členění nákladů více odpovídá jednotlivým účtovým skupinám výsledkových účtů nákladů dle vzorové účtové osnovy, zatímco účelové členění více akcentuje přístup k nákladům z hlediska manažerského účetnictví. Při aplikaci toho kterého pohledu je nutné respektovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví a České účetní standardy (dále jen ČÚS). Důležitou roli na tomto místě zaujímají rovněž firemní směrnice (vnitropodnikové účetní předpisy). Pojďme si v následujícím článku přiblížit základní souvislosti druhového a účelového členění nákladů, jakož i věcnou podstatu účtování na jednotlivé výsledkové účty nákladů v rámci druhového členění.

  Druhové členění nákladů

  Hovoříme-li o druhovém členění nákladů, resp. členění nákladů dle druhu, jedná se o strukturu obdobnou dle účtových skupin (například mzdové náklady, náklady na prodané zboží, účetní odpisy dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku). Uspořádání výsledovky (výkazu zisku a ztráty) v druhovém členění upravuje prováděcí vyhláška k ZoÚ, konkrétně v Příloze č. 2.

  Pojďme se podívat na vybrané jednotlivé syntetické účty, které se v praxi běžně používají a jejich věcný obsah.

  Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

  501 – Spotřeba materiálu

  Na tento účet účtujeme především klasickou spotřebu materiálu do spotřeby. Nezapomeňme však na definici materiálu dle prováděcí vyhlášky k ZoÚ. Do materiálu se řadí, kromě dalších položek, rovněž 1) movité věci s dobou použitelnosti nepřekračující dobu 1 roku, bez ohledu na výši vstupní ceny a 2) movité věci s dobou použitelnosti překračující dobu 1 roku, přičemž vstupní cena nepřevyšuje hodnotu rozhodnou pro zařazení do kategorie dlouhodobého hmotného majetku a účetní jednotka rozhodla, že o této věci nebude účtovat jako o drobném dlouhodobém hmotném majetku.

  Velmi často se na tento účet účtuje s využitím analytické evidence například spotřeba kancelářských potřeb a odborná literatura.

  Nezapomínejme na respektování pravidel správného využívání metod oceňování zásob při vyskladnění (FIFO, vážený aritmetický průměr, historické ocenění, pevná skladová cena).

  502 – Spotřeba energií

  Na tento účet účtujeme zejména spotřebu plynu, vody, elektřiny, přičemž respektujeme časové rozlišení s možnými výjimkami, které umožňuje prováděcí vyhláška k ZoÚ.

  504 – Prodané zboží

  Na tento účet účtujeme klasický úbytek zboží v důsledku prodeje. Nezapomínejme na respektování pravidel správného využívání metod oceňování zásob při vyskladnění (FIFO, vážený aritmetický průměr, historické ocenění, pevná skladová cena).

  Účtová skupina 51 – Služby

  511 – Oprava a udržování

  Na tento účet účtujeme náklady na opravu (tj. uvedení věci do původního stavu) a udržování (tj. udržování věci v provozuschopném stavu). Nezapomeňme na dodržování pravidla, že „obsah má přednost před formou“, jakož i na správné časové rozlišování. Zcela zásadní je rozlišení nákladu na opravu a udržování od provedeného technického zhodnocení dlouhodobého majetku (modernizace, rekonstrukce, nástavba, přístavba, stavební úprava).

  512 – Cestovné

  Na tento účet účtujeme cestovní náhrady, které jsou poskytovány zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce, případně i nad rámec limitů stanovených zákoníkem práce a prováděcími vyhláškami. V takovém případě je vhodné již v účetnictví s využitím analytických účtů rozlišit daňově uznatelné a daňově neuznatelné účty.

  513 – Náklady na reprezentaci

  Typickým příkladem jsou náklady na pohoštění a občerstvení obchodních partnerů, které jsou v České republice daňově neuznatelným nákladem.

  518 – Ostatní služby

  Tento účet obsahuje širokou škálu služeb, které spotřebovává účetní jednotka. Respektujeme zejména časové rozlišení a využíváme často analytických účtů pro větší přehlednost.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Účtová skupina 52 – Osobní náklady

  521 – Mzdové náklady

  Na tento účet účtujeme nejčastěji hrubé mzdy zaměstnanců z titulu pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

  522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti

  Na tento účet účtujeme především odměny společníků společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti za práci pro společnost.

  523 – Odměny členů orgánů obchodní korporace

  Na tento účet se účtují především odměny členů představenstva akciové společnosti a dozorčí rady.

  524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění

  Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojišťovny, které hradí zaměstnavatel ze zákona nad rámec hrubých mezd zaměstnanců se zachycují právě na tento účet.

  527 – Zákonné sociální náklady

  Na tento účet účtujeme především některé zaměstnanecké benefity, které jsou na straně zaměstnavatele posouzeny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jako daňově uznatelné.

  528 – Ostatní sociální náklady

  Na tento účet účtujeme především některé zaměstnanecké benefity, které jsou na straně zaměstnavatele posouzeny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jako daňově neuznatelné.

  Účtová skupina 53 – Daně a poplatky

  531 – Daň silniční

  Na tento účet účtujeme předpis silniční daně, kterou je povinna účetní jednotka uhradit finančnímu úřadu, zpravidla účetním zápisem MD 531 / D 345 (Ostatní daně a poplatky).

  532 – Daň z nemovitých věcí

  Na tento účet účtujeme předpis daně z nemovitých věcí, kterou je povinna účetní jednotka uhradit finančnímu úřadu, zpravidla účetním zápisem MD 532 / D 345 (Ostatní daně a poplatky).

  538 – Ostatní daně a poplatky

  Na tento účet účtujeme především spotřebu dálničních známek, v minulosti spotřebu kolků pro provozní činnost účetní jednotky, poplatky (nikoliv sankčního charakteru) úřadům.

  Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady

  541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

  Na tento účet účtujeme účetní zůstatkovou cenu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je vyřazován z důvodu prodeje.

  542 – Prodaný materiál

  Na tento účet účtujeme vyřazovaný materiál z důvodu prodeje. Nezapomínejme na respektování pravidel správného využívání metod oceňování zásob při vyskladnění (FIFO, vážený aritmetický průměr, historické ocenění, pevná skladová cena).

  543 – Dary

  V případě darování provozních položek podnikání (například zboží, materiál) se jejich úbytek účtuje na vrub tohoto výsledkového účtu provozních nákladů.

  544 – Smluvní pokuty a penále

  Smluvní sankce (pokuty, úroky z prodlení), které jsou uplatňovány od obchodních partnerů, se zachycují na vrub tohoto nákladového účtu.

  545 – Ostatní pokuty a penále

  Sankce (pokuty, úroky z prodlení), které jsou uplatňovány od státních orgánů, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, se zachycují na vrub tohoto nákladového účtu.

  546 – Odpis pohledávky

  Pokud jsou splněny podmínky dle českých účetních předpisů, je účtován tzv. odpis pohledávky z účetnictví, přičemž pohledávka reálně nezaniká. Je nadále vedena v podrozvahové evidenci. Tento účet je používán i v případě vyřazení pohledávky z důvodu prodeje. Proto je vhodné využívat analytickou evidenci k tomuto nákladovému účtu.

  V případě prodeje pohledávky se následná tržba z prodeje pohledávky účtuje ve prospěch účtu 648 – Výnosy z odepsaných pohledávek. Tento výnosový účet se použije i v případě, že by odepsaná pohledávka z účetnictví byla v budoucnu dlužníkem uhrazena.

  548 – Ostatní provozní náklady

  Tento účet je využíván pro širokou škálu provozních nákladů, proto je vhodné využívat analytickou evidenci pro jejich rozlišení, včetně aspektu daňové uznatelnosti z hlediska daně z příjmů.

  549 – Manka, škody a krádeže z provozní činnosti

  Manko je definováno jako inventarizační rozdíl, v rámci něhož je skutečný stav nižší než stav účetní. Škoda nastává v případě, že vlastněný majetek účetní jednotky je poškozen či poničen a v důsledku toho dochází k jeho vyřazení.

  Získejte praktické tipy, jak účtovat

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Účelové členění nákladů

  Pokud hovoříme o členění nákladů v účelovém členění, tj. podle účelu, jsou strukturovány náklady dle účelu spotřeby (náklady prodeje, náklady odbytu, správní režie, výrobní režie). Uspořádání výsledovky (výkazu zisku a ztráty) v účelovém členění upravuje prováděcí vyhláška k ZoÚ, konkrétně v Příloze č. 3.

  Závěr

  Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) je možné sestavit ve dvou variantách – v druhovém členění nákladů a výnosů nebo v účelovém členění nákladů a výnosů. Uspořádání výsledovky (výkazu zisku a ztráty) v druhovém členění upravuje prováděcí vyhláška k ZoÚ, konkrétně v Příloze č. 2. Uspořádání výsledovky (výkazu zisku a ztráty) v účelovém členění upravuje prováděcí vyhláška k ZoÚ, konkrétně v Příloze č. 3.   


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.