Mzdy a personalistika/Jak se počítají zálohy na sociální pojištění a kdy platíte minimum
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Jak se počítají zálohy na sociální pojištění a kdy platíte minimum

Jak se počítají zálohy na sociální pojištění a kdy platíte minimum
Seyfor, a. s.
22. 03. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se4
Jak se počítají zálohy na sociální pojištění a kdy platíte minimum

Obsah

  Výše minimální zálohy se v roce 2022 zvedá na 2 841 Kč při hlavní výdělečné činnosti a 1137 Kč při vedlejší. Pokud vaše výdělky z vedlejší činnosti nepřekročí rozhodnou částku, zálohy neplatíte vůbec.

  Výše minimální měsíční zálohy se počítá jako 29,2 % (sazba pojistného pro sociální zabezpečení) z tzv. minimálního vyměřovacího základu pro výpočet záloh u OSVČ. Ten odpovídá čtvrtině (při hlavní výdělečné činnosti) nebo desetině (při vedlejší výdělečné činnosti) průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství. Tuto částku najdete každý rok ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Výše minimálních záloh na sociální pojištění pro rok 2022 tedy vychází při podnikání na:

  • 2 841 Kč při hlavní činnosti,
  • 1 137 Kč při vedlejší činnosti.

  Jako OSVČ odevzdáváte na OSSZ Přehled o příjmech a výdajích, vždy za předchozí rok. Podáte ho nejpozději měsíc po termínu, do kterého musíte podat daňové přiznání. V papírovém či elektronickém formuláři:

  • uvedete příjmy a výdaje, které jste uvedli v daňovém přiznání,
  • podle pokynů spočítáte celkové pojistné za rok
  • a vypočítáte výši záloh pro následující období.

  Co zahrnuje sociální pojištění OSVČ

  Pojistné má dvě povinné složky, které tvoří základní sazbu 29,2 %:

  • 28 % důchodové pojištění,
  • 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

  Třetí složkou je nemocenské pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je vám vyplácena nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.

  Pokud se pro nemocenské pojištění rozhodnete, platíte navíc alespoň 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2022 je to 147 Kč měsíčně.

  Při hlavní činnosti platíte zálohu vždy, při vedlejší záleží na výši zisku

  Zatímco při hlavní činnosti vždy platíte alespoň minimální zálohu, při vedlejší činnosti platíte pouze pokud váš zisk z vedlejší činnosti za předchozí rok přesáhne rozhodnou částku. Pro zisk za rok 2022 je stanovena rozhodná částka 93 387 Kč. Pokud ji letos překročíte, v následujícím roce budete platit zálohy.

  Pro účel sociálního pojištění se za OSVČ s vedlejší činností považujete, pokud:

  • jste zaměstnaní a zaměstnavatel za vás odvádí pojistné,
  • jste student do 26 let nebo nezaopatřené dítě podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
  • máte nárok na invalidní důchod nebo vám byl přiznán starobní důchod,
  • máte nárok na rodičovský příspěvek,
  • pobíráte peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo pečujete o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV bez ohledu na věk, jestliže je zároveň osobou blízkou anebo žijete ve společné domácnosti.

  Nezapomeňte, že OSSZ musíte o podnikání formou vedlejší činnosti informovat a uvést zákonný důvod, a to nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok. Některé důvody zároveň dokládáte (nejpozději měsíc po podání Přehledu), jejich seznam najdete v přehledu OSSZ. Pokud OSSZ důvod neoznámíte nebo jej zapomenete doložit, bude vaše podnikání považováno za hlavní činnost.

  Jak se počítá sociální pojištění u hlavní činnosti

  1. Při zahájení podnikání vždy platíte minimální výši záloh

  V prvním kalendářním roce podnikání máte povinnost platit zálohy na sociální pojištění alespoň v minimální výši. Začínáte měsícem, ve kterém jste zahájili podnikání.

  Pokud jste zahájili podnikání v průběhu měsíce, záloha je splatná do konce měsíce následujícího. Další zálohy jsou splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet OSSZ.

  2. V dalších letech podnikání platíte podle dosaženého zisku

  Celkové pojistné za předchozí rok se počítá jako 29,2 % z tzv. skutečného vyměřovacího základu. Tím je 50 % vašeho hrubého zisku. Odečtete zaplacené zálohy a zjistíte, jestli máte nedoplatek k úhradě, případně přeplatek.

  Pokud polovina vašeho ročního hrubého zisku nedosáhne výše minimálního vyměřovacího základu (116 736 Kč pro rok 2022) stanoveného vyhláškou, pojistné spočítáte právě z minimálního vyměřovacího základu. Následně budete platit zálohy na sociální pojištění v minimální výši.

  Příklad:

  Podnikatelka Jarmila dosáhne v roce 2022 hrubého zisku 200 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 100 000 Kč (50 % z 200 000 Kč) je nižší než minimální vyměřovací základ stanovený vyhláškou (116 736 Kč pro rok 2022). Pro výpočet celkového pojistného tedy použije částku 116 736 Kč (nikoliv pouze 100 000 Kč) a spočítá, že na sociálním pojištění měla odvést 34 087 Kč. V následujícím roce bude platit zálohy v minimální výši.

  U sociálního pojištění navíc platí i maximální vyměřovací základ. Pro rok 2022 činí 1 867 728 korun. Pokud polovina vašeho hrubého zisku tuto hranici překročí, z částky navíc pojistné počítat nebudete. Použijete částku maximálního vyměřovacího základu stanovenou pro daný rok.

  Výpočet záloh při vedlejší výdělečné činnosti

  1. V prvním roce zálohy neplatíte

  Pokud jste OSVČ na vedlejší činnost, v prvním roce podnikání zálohy neplatíte. Po prvním roce podáte Přehled o příjmech a výdajích a orientujete se podle rozhodné částky. Pokud je váš zisk z vedlejší výdělečné činnosti:

  • nižší než rozhodná částka (93 387 Kč za rok 2022) – pojistné nedoplácíte, ani v následujícím roce neplatíte zálohy,
  • vyšší než 93 387 Kč – pojistné zaplatíte jednorázově podle skutečně dosaženého výdělku za uplynulé období a v následujícím roce začnete platit zálohy.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  2. V dalších letech podnikání

  V následujících letech platíte zálohu vypočtenou podle skutečného zisku dosaženého při vedlejší výdělečné činnosti v předchozím roce.

  Vyměřovacím základem je 50 % hrubého zisku. Pokud polovina ročního hrubého zisku nedosáhne výše minimálního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost (46 704 Kč pro rok 2022) stanoveného vyhláškou, pojistné spočítáte právě z minimálního vyměřovacího základu. Následně budete platit minimální zálohy, které jsou pro vedlejší činnosti stanovené ve snížené výši (pro rok 2022 je to 1 137 Kč).

  Příklad:

  Podnikatelka Jarmila dosáhne v roce 2022 hrubého zisku z vedlejší výdělečné činnosti 42 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 21 000 Kč (50 % ze 42 000 Kč) je nižší než minimální vyměřovací základ (46 704 Kč pro rok 2022). Pro výpočet celkového pojistného tedy použije částku 46 704 (nikoliv pouze 21 000 Kč) a spočítá, že na sociálním pojištění měla odvést 13 638 Kč. V následujícím roce bude platit minimální zálohy na sociální pojištění ve výši stanovené pro vedlejší činnost (v roce 2022 je to 1 137 Kč, na rok 2023 bude částka teprve stanovena).

  Paušální režim pro daň z příjmů a pojistné vám usnadní práci

  Od roku 2021 lze daň z příjmů a veškeré pojistné hradit jednou měsíční platbou, zaplatíte tzv. paušální zálohu neboli paušální daň finančnímu úřadu.

  Paušální daň, která v roce 2022 činí 5 994 Kč měsíčně, zahrnuje:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč,
  • pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 267 Kč
  • a daň z příjmů v částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

  Pokud dodržíte podmínky pro uplatnění paušální daně, nebudete muset podávat daňové přiznání ani Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách