Archivace účetních doklad

Co je to archivace účetních doklad?

Předposlední fází oběhu účetních dokladů je archivace. Doklady je nutné uschovat (archivovat) a mít je po předem stanovenou dobu po ruce při kontrolách. Takzvané skartační lhůty jsou u většiny dokladů 5, 10 či 30 let a začínají začátkem roku, který následuje po vyřízení nebo uzavření dokladu. Přesnou délku archivace různých typů dokladů stanovují tyto zákony:

  • zákon o účetnictví,
  • zákoník práce,
  • zákon o archivnictví a spisové službě,
  • zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.